کنگره هاي حزب کمونيست کارگري- حکمتيست

kongereha

 هفته منصور حکمت
٨  مارس
١٦ آذر

d

گارد آزادي


اول ماه مه

اعتصاب عمومی مردم کردستان به مناسبت ۲۸ مرداد

روزنامه کیهان بیت رهبری و حزب حکمتیست
در دفاع از" داب" و کمونیسم

 انقلاب ٥٧

تحولات خاورمیانه و کشورهای عربی

ویژه "بحران هسته ای" و برجام

اعتصاب عمومی مردم در کردستان علیه اعدام

صفحه ویژه جنبش سبز  

غرب و آلترناتیو سازی اپوزیسیون

 ویژه عراق و کردستان عراق

صفحه ویژه "چپ" و جنبش سبز

 

ویژه آزادي دانشجويان زنداني  

 

براي انساني بزرگ،  گزارشي از ساختن نيم تنه منصور حکمت

صفحه ویژه یارانه ها  

اقتصاد، فلسفه تولد نئوتوده‌ایسم در سیاست

صفحه ویژه  فارسی را به لاتین بنویسیم
جمهوری اسلامی و نقشه راه بعد از احمدی نژاد دو قطبی شورا، سندیکا مردود است مربوط به پیام رضا رخشان به سندیکاهای کارگری فرانسه
حزب کمونيست کارگري؛ جريانات و تناقضات دروني

کمونیسم کارگری، گرایشات و سنتهای درونی آن

جنبش کمیته های کمونیستی

 

اسناد تاریخی حزب حکمتیست

 

 


 

اقتصاد و فلسفه سیاسی

 نئوتوده‌ایسم در ایران

 

صفحه ویژه اختلافات در حزب حکمتیست

 


صفحه ویژه حمله به موصل و پیامدهای آن

 

 

اصول فعالیت کمونیستی طبقه کارگر و تحزب

 کمونیستی


تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن