تاريخ شکست نخوردگان - چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧- منصور حکمت

 

         

 

از سلسله برنامه های انقلاب ۵٧؛ درسهای انقلاب ۵٧- گفتگو با ثریا شهابی

از سلسله برنامه های انقلاب ۵٧؛ کردستان و انقلاب- گفتگو با مظفر محمدی

از سلسله برنامه های انقلاب ۵٧؛ انقلاب همه با هم- گفتگو با آذر مدرسی

از سلسله برنامه های انقلاب ۵٧؛ انقلاب یا اصلاحات- گفتگو با امان کفا

سلسله برنامه های انقلاب ۵٧(یک بررسی تحلیلی)- بخش اول- بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم

در سالگرد انقلاب۵۷؛ درس هایی که حاکمیت گرفته است- آذر مدرسی

چهل سال بعد! ترس در چشمان بهشت رفتگان فاجعه حاکمیت! شوق امید در دل دوزخیان آن- اطلاعیه حزب در مورد سالگرد ۲۲ بهمن

انقلاب ۵۷ ایران،  یک بررسی تحلیلی- کورش مدرسی

سی و شش سال از انقلاب ٥٧ گذشت!- فواد عبداللهی

 آشتی در میان نیست!- آذر مدرسی

انقلاب ٥٧  ایران، نقش کارگران صنعتی و علت جهت گیری اسلامی- سونیا راد

به بهانه یک سالگرد. سی و سه سال بعد - ثریا شهابی

انقلاب ٥٧ برحق بود- محمد فتاحی

کابوس "انقلاب"- مظفر محمدی

انقلاب ٥٧ و زمزمه های  پایان دوران انقلاب- خالد حاج محمدی

پایان یک انقلاب یا پرده برداری از حکومت تهران- ثریا شهابی

انقلاب و "خشونت"، انقلاب ٥٧ شکست یا پیروزی- گفتگوی رادیو نینا با خالد حاج محمدی

قيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظری ديگر، گفتگو تلویزیون رهایی با ثريا شهابی