کمیته رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

 

قابل دسترس کردن اسناد تاریخی جنبش ما

 

رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی) تهیه و در دسترس قرار دادن کل تاریخ جنبش خود را یکی از وظایف رهبری حزب میداند. در پاسخ به این وظیفه٬ صفحه جدید و ویژه ای در سایت حزب طراحی شده است و تمام این تاریخ ٬ از آرشیو منابع مکتوب و نوشتاری تا صوتی و تصویری٬  در دسترس همگان قرار میگیرد.  

این تاریخ علاوه بر تاریخ حزب حکمتیست٬  تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران و  مقاطعی از حیات احزاب و سازمانهای کمونیستی دیگری نیز هست. این تاریخ با رجوع به اسناد و فاكت ها و منابع ابژکتیو و مستقیم٬ رویدادها، تاریخ واقعی کمونیسم معاصر ایران است. تاریخی که در عین حال برای حزب حکمتیست از تولد این رگه فکری در جامعه ایران در اواخر دهه هفتاد میلادی (اواخر دهه ٥٠ شمسی) تا به امروز تاریخ ابژکتیو این حزب است.  

حزب حکمتیست دسترسی مستقیم و بدون واسطه عموم٬ بویژه طبقه کارگر و کمونیستها و همه آزادیخواهان٬  به تاریخ جریان ما را یک نیاز روز میداند. دسترسی مستقیم نسل جوان کمونیستی که در این تاریخ حضور نداشته است٬ به اسناد تاریخی و فاکتها و منابع ابژکتیو و فراهم کردن امکان استفاده از این تاریخ٬  و فراهم کردن امکان قضاوت مستقیم در مورد آن٬  برای حزب ما اهمیت ویژه ای دارد.  

در پاسخ به این نیاز٬ اسناد مربوط به این تاریخ از تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست، حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن (کومه له)٬ حزب کمونیست کارگری ایران و حزب حکمتیست (خط رسمی)٬ جمع آوری و در یک آرشیو سازمان یافته و به سهولت قابل رجوع در سایت حزب در دسترس همگان قرار گرفته است. 

حزب حکمتیست از همه علاقمندان و همه کسانی که دسترسی به حقایق مستند این تاریخ را حائز اهمیت و حق طبقه کارگر٬ کمونیستها و آزادیخواهان و هر حقیقت جویی میدانند٬ میخواهد که در تکمیل این تاریخ و قابل دسترس کردن اسناد آن٬ ما را یاری کنند.

 

کمیته رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

 

٤ تیر ١٣٩٤- ٢٥ ژوئن ٢٠١٥

 

 

 ورود به صفحه ویژه اسناد تاریخی