کمونیسم کارگری، گرایشات و سنتهای درونی آن

 

 

کمونیسم کارگری بستر مشترک جریان و گرایشات مختلفی بود و کمونیسم منصور حکمت نماینده یکی از جریانات درون کمونیسم کارگری است. حزب کمونیست کارگری ایران از بدو تشکیل  این گرایشات را در خود داشت و خصلت ائتلافی داشت.  جدایی در حزب کمونیست کارگری  پایان زندگی ائتلافی دو گرایشات اصلی در  این حزب  بود.  امروز دو حزب مجزا با افقها و سیاستهای کاملا متفاوت نماینده دو گرایش اصلی در کمونیسم کارگری اند. حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری ایران.

اسناد و مطالب این صفحه گزیده ای است از مباحثی است که به درک این مسئله، به  این خصلت ائتلافی و تمایز خط حکمت با بستر اصلی حزب کمونیست کارگری و تمایز بنیادی  این خط، حزب حکمتیست، با گرایشی بورژوا ناسیونالیستی، حزب کمونیست کارگری، و جریانات حواشی آن کمک خواهد کرد.

همه  کمونیستها و علاقمندان به کمونیسم کارگری را به مطالعه این مباحث دعوت میکنیم