مباحث دروني  حزب کمونيست کارگري ايران

 

سمينار آخر کورش مدرسي (٢٢اوت ٢۰۰٤) در مورد اوضاع حزب

اسناد کتبي

* کورش مدرسي  حزب کمونيست کارگري ايران بعد از منصور حکمت 

 

*  بحث در مورد آرايش رهبري حزب

 

* بحث در مورد سازماندهي مقاومت مردم، نافرماني مدني و تامين رهبري حزب در کوتاه مدت

 

* بحث در مورد نتايج بلاواسطه سقوط جمهوري اسلامي تاکتيک هاي حزب

 

* بحث  در مورد شعار "زنده باد شورا"

 

* مجادلات در مورد برخورد به  زلزله بم

 

* بحث حوزه در خارج کشور

 

* اسناد مربوط به برکناري  مهرنوش موسوي سردبير آزادي زن

 

*  کورش مدرسي اوضاع را دريابيم - گل همينجاست - همينجا به رقص 

*  کورش مدرسي - نامه دبير شماره  ۱   -

*  کورش مدرسي - نامه دبير شماره ۲ پيچ پلنوم ١٨

*  کورش مدرسي - نامه دبير شماره ٣ - اين جنگ قدرت را بايد پايان داد

* بحث در مورد نامه دبير شماره ۳

* حميد تقوائي - نامه دبير شماره ١

* نامه مشترک دفتر سياسي و حميد تقوائي

* در مورد تلويزيون -  کورش مدرسي

* در مورد تلويزيون و پاسخ به نوشته فوق   -   حميد تقوائي

 

* نامه دبير شماره ٢  -  حميد تقوائي

* نامه دبير شماره چهار  حميد تقوايي

* نامه دبير شماره ٣  حميد تقوايي

* نامه دبير شماره ٥  حميد تقوايي

* نامه دبير شماره ٦   حميد تقوايي

 

*  تعرضي به پاسيفيسم ، نقشه اي براي پيشروي    رحمان حسين زاده 

 

بيانيه ٢١ نفر از اعضاي کميته مرکزي در باره

بحران كنوني حزب كمونيست كارگري ايران و  راه برون رفت از آن

 

* نامه اکثريت اعضاي کميته مرکزي به دفتر سياسي و ليدر حزب

 

* نامه ٢٢ نفر از اعضاي کميته مرکزي به دفتر سياسي، ليدر و کادرهاي حزب

 

بيانيه اکثريت کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري در باره کناره گيري از حزب کمونيست کارگري ايران

 مباحث مربوط به اختلافات سياسي

*  نوشته هاي اعضاي کميته مرکزي

* گوناگون  (مکاتبات دفتر سياسي)

مباحث مربوط به کنگره پنج و پلنوم

نوشته هاي  اعضاي کميته مرکزي

مصوبات پيشنهادي به پلنوم

١ -  مباني حزب سياسي

 

سمينار آخر کورش مدرسي (٢٢اوت ٢۰۰٤)

در مورد اوضاع حزب

 

اسناد شفاهي ( جلسات )

منصور حکمت:  حزب و قدرت سياسي - آوريل ١٩٩٨

 

منصور حکمت: کمونيسم کارگري در عراق - سخنراني در انجمن مارکس - ٢٢ اوت ٢٠٠٠

 

 جنبش سلبي و اثباتي - حميد تقوايي و منصور حکمت
 ١٥ اکتبر ٢٠٠٠

 

پلنوم ها و جلسات دفتر سياسي

 

پلنوم چهاردهم آخرين پلنومي که منصور حکمت در آن شرکت دارد - اوت ٢۰۰١

قسمت ١        قسمت ٢          قسمت ٣        قسمت ٤

سمينارهاي  مرکزي

 

* کورش مدرسي (فوريه ٢۰۰٤) - حزب و قدرت سياسي
 - سمينار در انجمن مارکس - حکمت

 

* کورش مدرسي - جمعبندي از تجربه انقلاب روسيه -
 در سمينار دوم منصور حکمت در بحث دخالت دارد

 

*  تعرضي به پاسيفيسم ، نقشه اي براي پيشروي
    رحمان حسين زاده 

 

* سمينار در مورد اختلافات - کورش مدرسي  (۱۷ ژوئيه ۲۰۰۴)       

 بخش اول    -    بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - کورش مدرسي  (۱۸ ژوئيه ۲۰۰۴)       

 بخش اول    -    بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - حميد تقوائي  (۲۱ ژوئيه ۲۰۰۴)          

 بخش اول    -     بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - حميد تقوائي  (۲۲ ژوئيه ۲۰۰۴)          

 بخش اول     -    بخش دوم

 

* سمينار مهرنوش موسوي در مورد اختلافات -  (٢۷ ژوئيه ٢۰۰٤)       

 بخش اول     -    بخش دوم

 

* سمينار رحمان حسين زاده در مورد اختلافات - (٢۹ ژوئيه ٢۰۰٤)      

  بخش اول     -    بخش دوم   -  بخش سوم

 

* سمينار کورش مدرسي در مورد اختلافات - (٣۰ ژوئيه ٢۰۰٤)           

  بخش اول     -    بخش دوم  

 

* سمينار فاتح شيخ

 

* سمينار در مورد اختلافات - کورش مدرسي   ٥ اوت ٢۰۰٤

بخش اول    -     بخش دوم   - بخش سوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - حميد تقوائي    ٦ اوت ٢۰۰٤

 بخش اول     -    بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - رحمان حسين زاده ۷ اوت ٢۰۰٤ 

  بخش اول     -    بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - کورش مدرسي  ۷ اوت ٢۰۰٤

  يک بخش است

 

* سمينار بهرام مدرسي در مورد اختلافات

بخش اول     -    بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - حميد تقوائي ١٣ اوت ٢۰۰٤

    بخش اول     بخش دوم

 

* سمينار در مورد اختلافات - حميد تقوائي (۲۱ اوت ۲۰۰۴)

بخش اول       -       بخش دوم