توصیه های مطالعاتی  و برنامه های آموزشی

 

ما هرگز نميتوانیم شعار "انقلابی‌تر از همه باشیم" را طرح کنیم و هرگز هم طرح نخواهیم کرد. ما حتی سعی نخواهیم کرد که در انقلابی بودن با دمکراتی بُریده از پایگاه طبقاتی خویش، با دمکراتی که کُشته و مردۀ عبارات زیبا و دلپذیر است و مدام جمله‌هاى قالبى و شعارهای مبتذل ردیف میکند، مسابقه بگذاريم. برعکس، ما همیشه ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود؛ ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ بصورت ایده‌آل در آمده را افشا خواهیم کرد؛ ما نیاز به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف‌های موجود در درون طبقات را حتی در داغ‌ترین موقعیت‌های انقلاب آموزش خواهیم داد. لنين - سوسيال دمکراسى و دولت موقت انقلابى

 

 

  • مجموعه اول: برنامه حزب

برنامه يك دنياي بهتر

کار مزدی و سرمایه - نوشته کارل مارکس - کتاب گویا

يک دنياى بهتر - مصاحبه منصور حکمت با راديو انترناسيونال

بیابیه حقوق جهانشمول انسان - کورش مدرسی

برنامه آموزشی یک دنیای بهتر -  اعظم کم گویان

کارگران کمونيست چه ميگويند - منصور حکمت

 

مانيفست حزب کمونيست - مارکس و انگلس

بازخوانی مانیفست حزب کمونیست - کورش مدرسی

تفاوت هاى ما منصور حکمت

کمونیسم کارگری و فعالیت حزب در کردستان - منصور حکمت

سمینار کمونیسم کارگری - منصور حکمت   سمینار اول     سمیناردوم

تفاوتهای ما - مظفر محمدی

ملت ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری - منصور حکمت

 

  • مجموعه سوم: درباره مساله شوروی

خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - منصور حکمت و ایرج آذرین

بررسی تحلیلی انقلاب روسیه  - کورش مدرسی

دموکراسی؛ تعابیر و واقعیات - منصور حکمت

 

  • مجموعه چهارم: حزب، قدرت، جامعه و سبک کار کمونیستی

حزب و قدرت سیاسی  - منصور حکمت

حزب و جامعه - منصور حکمت

حزب کمونيستي و قدرت سياسي, کمونيسم کارگري  و چهار تجربه  - کورش مدرسی

حزب کمونيست کارگرى عراق؛ مصافها و چشم اندازها  - کورش مدرسي – رحمان حسين زاده

اهميت آژيتاتور- منصور حکمت

حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى - منصور حکمت

سازمان و سبک کار کمونیستی-  بخش اولکمیته های کمونیستی - کورش مدرسی

سازمان و سبک کار کمونیستیبخش دومچپ فرقه ای و سازمانهای غیر حزبی -  کورش مدرسی

تحزب کمونیستی طبقه کارگر -  کورش مدرسی

کمونیستها و پراتیک پوپولیستی  - منصور حکمت

سبک کار کمونیستی یک جمعبندی مجدد - منصور حکمت

اصول و شیوه های رهبری کمونیستی  - منصور حکمت

یادداشتهایی در مبارزه قانونی  - کورش مدرسی

زلزله؛ سیاست و سازماندهی کمونیستی - کورش مدرسی

درباره اهمیت پرولتاریای صنعتی در حزب کمونیست -  لنین

از ناردنیسم تا مارکسیسم - لنین

سوسیال دمکراسی و دولت موقت انقلابی - لنین

 دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان - لنین

دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک - لنین

هژدهم برومر لوئى بناپارت - کارل مارکس
مبارزات طبقاتى در فرانسه - کارل مارکس

 

  • مجموعه پنجم: جدایی از حزب کمونیست کارگری

جدائى از حزب کمونیست کارگرى ایران و تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران حکمتیست - مصاحبه ینار محمد با کورش مدرسی

از حزب کمونیست کارگرى تا حزب کمونیست کارگرى – حکمتیست -  خلاصه سخنرانى کورش مدرسی در کنفرانس اول کادرها

حزب کمونیست کارگری؛ جریانات و تناقضات درونی آن - سمینار کورش مدرسی در انجمن مارکس - حکمت

سیاست یا مکتب؟ منشا بحران در حزب کمونیست کارگری -  کورش مدرسی

کمونیسم کارگری، گرایشات و سنتهای درونی آن - مجموعه مقالات

 

  • مجموعه ششم: انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها

انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها - کورش مدرسی

آزادى، برابرى، حکومت کارگرى - منصورحکمت  

رفراندوم، جنگ و سرنگونی جمهوری اسلامی - مصوب حزب حکمتیست

آنچه باید آموخت  درباره رویدادهای بعد از انتخابات رئیس جمهوری در ایران - مصوب حزب حکمتیست

 

  •  مجموعه هفتم: کمونیست ها و انقلاب

کارگران و انقلاب  - منصور حکمت

کمونيست ها و انقلاب: منشويسم، بلشويسم، لنينيسم و حکمت - کورش مدرسی

انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تحلیلی -  کورش مدرسی

انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها - کورش مدرسی

 تاریخ چپ ایران - کورش مدرسی

 

  • مجموعه هشتم: پوپولیسم و نئو لیبرالیسم

 پوپولیسم در برنامه حداقل  - منصور حکمت

رزمندگان و راه کارگر جدال بر سر سوسیالیسم خلقی - منصور حکمت

سه منبع و سه جز سوسیالیسم خلقی - منصور حکمت

آناتومی لیبرالیسم چپ - منصور حکمت

تولد نئوتوده‌ایسم در سیاست ایران - کمونیست ها در دادگاه لیبرالیسم چپ - کورش مدرسی

اقتصاد و فلسفه سیاسی نئو لیبرالیسم در ایران - مجموعه مقالات

ستمکشی زن ، رفرمیسم و کمونیسم - اعظم کم گویان

رزمندگان و راه کارگر، جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلقی - ۱ - منصور حکمت

 رزمندگان و راه کارگر، جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلقی - ۲ - منصور حکمت

در نقد وحدت کمونیستی: آناتومی لیبرالیسم چپ ۱- منصور حکمت

در نقد وحدت کمونیستی: آناتومی لیبرالیسم چپ ۲-  منصور حکمت