واحد نروژ

 

 

 آکسیون اعتراضی در اسلو، در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

شنبه، ششم ژانویه- ساعت ۱۲ تا ۱ بعد از ظهر