تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- واحد لندن

 

 

 

فراخوان آکسیون اعتراضی در لندن، در حمایت از مبارزات مردم ایران

شنبه، ششم ژانویه

ساعت ۲ بعد از ظهر

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             آکسیون اول، سه شنبه- دوم ژانویه