واحد بلژیک- بروکسل

 

  

 آکسیون اعتراضی در بروکسل، در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

جمعه ۵ ژانویه، ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱٤:۳۰

 

 

 

 

گوشه ای از این مراسم- تصویری

 

بخش اول- بخش دوم