اعلامیه شماره ٧

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

تا آزادی آخرین نفر!

 

دستگیری و شکار بیش از دویست نفر از فعالین کارگری، دانشجویان، فعالین سیاسی و تلاش جمهوری اسلامی برای پرونده سازی علیه آنها با موج اعتراض یاران و خانواده های آنان روبرو شده است. تجمعات اعتراضی چند روز گذشته در مقابل زندان اوین امروز ١٧ دیماه به تحصن خانواده دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین تبدیل شد.

 علیرغم تلاش اوباش جمهوری اسلامی در سرکوب این اعتراضات، دانشجویان و خانواده دستگیرشدگان با تحصن و چادر زدن در مقابل زندان اوین اعلام کرده اند تا آزادی همه دستگیر شدگان از پا نخواهند نشست.

 

مردم آزادیخواه!

 همه ما تجربه توطئه و پرونده سازی های جمهوری اسلامی علیه مدافعین حق کارگر، زن، کودک، علیه فعالین سیاسی و کمونیستها را داریم. امروز هم جمهوری اسلامی تلاش میکند با توطئه و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی، با منتسب کردن آنها به دول خارجی یا احزاب سیاسی اپوزیسیون یکدور دیگر از سرکوب و ارعاب را به راه بیندازد.

 باید در مقابل این توطئه ایستاد و اجازه نداد فرزندان مان بیش از این در سیاه چالهای اوین و زیر دست شکنجه گران جمهوری اسلامی اسیر بمانند.  باید رویای تکرار ١٨ تیرها و قتلهای زنجیره ای را به کابوسی واقعی برای آنان تبدیل کرد. باید به خانواده دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین پیوست و تا آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان در کنار یاران و خانواده آنها ایستاد.

 فقط قدرت متحد ما میتواند دست جمهوری اسلامی و زندانبانان و شکنجه گرانش را از زندگی فرزندانمان کوتاه کند. امروز روز به میدان آمدن همه انسانهای آزادیخواه، تشکلهای کارگری، مدافعین حق زن و سازمانهای دانشجویی، برای تنها نگذاشتن فرزندانمان و خانواده هایشان است.

 

 

زنده باد آزادی، رفاه و امنیت

مرگ بر جمهوری اسلامی

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٧ دیماه ١٣٩٦- ٧ ژانویه ٢٠١٨