تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست- خط رسمي (واحد لندن)

 

 

گزارشي از يک پيکت اعتراضي در لندن

 

به فراخوان تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست - خط رسمي (واحد لندن)، روز يکشنبه ۴ فوريه تجمع و نمايشي در اعتراض به دستگيري دختران خيابان انقلاب و حمايت از اعتراضات زنان  عليه حجاب اجباري در ميدان اصلي شهر لندن در مقابل ناشنال گالري برگزار شد.

تجمع با نمايشي در حمايت از اعتراضات اخير زنان شروع گرديد. نمايش با بالا رفتن تعدادي از شرکت کنندگان روي سکو و برداشتن روسري در همبستگي با حرکت نمادين اعتراض زنان ايران عليه حجاب اجباري آغاز شد. سخنراني به انگليسي و فارسي و سپس به صورت سمبليک دستگير شدن توسط " پليس لباس شخصي" ادامه يافت و بشکل نمادين عابرين به دفاع از ”دختران خيابان انقلاب“ پليس را عقب زدند. تجمع با شعار دادن و پخش اطلاعيه هاي حزب به زبان انگليسي در رابطه با جنبش رهايي زنان ادامه يافت.

شعارها حول آزادي زنان زنداني، ”زنداني سياسي آزاد بايد گردد“، ”جمهوري اسلامي نميخوايم“ و ... بود؛ 

فعالين حزب با پخش کردن صدهها نسخه از اطلاعيه هاي حزب به زبان انگليسي بين عابران و  همچنين با جمع کردن امضاء به صورت پتيشن اعتراضي در همبستگي با مبارزات زنان در ايران عليه قوانين قرون وسطايي جمهوري اسلامي، توجه افکار عمومي را به اوضاع امروز ايران جلب کردند.

همچنين عضو ديگري از حزب در مورد يورش به کارگران هفت تپه در صبح همان روز و دستگيري بيش از سي نفر از آنان توسط اوباشان رژيم و همچنين وضعيت وخيم رضا شهابي  در زندان نکاتي را در محکوميت اين موضوع بيان کرد و جمع با در دست داشتن چند بنر و شعار دادن خواهان آزادي بازداشت شدگان هفت تپه و همچنين رضا شهابي نيز شدند.

پيکت بعد از دوساعت با شور و شوق حاضرين و جمعيت در محل به کار خود پايان داد.

 

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست- خط رسمي (واحد لندن)

۴ فبريه ۲۰۱۸

 

 * گزارش تصویری