تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

برای آزادی دستگیر شدگان به میدان بیایم

فراخوان به ایرانیان در خارج کشور

 

 

مردم آزادیخواه، تشنگان خلاصی از جمهوری اسلامی

 بی تردید خبرموج دستگیری از مردم، از دانشجویان حق طلب، جوانان، دختران و پسران معترض را شنیده اید!

 حزب حکمتیست(خط رسمی)، همه شما را فرامیخواند که برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بخصوص دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، به میدان بیایید.

 این را فرزندان مان، پدران و مادرانشان در ایران، از ما میخواهند!

 حکومت ضدبشر و ضدزن و ضدزندگی حاکم در ایران، نباید بتواند هیچ کس را دستگیر و زندان کند. ما میتوانیم و باید در حمایت از اعتراضات و مبارزات برحق مردم ایران، برای رفاه و آزادی، برای برابری و عدالت اجتماعی، در قدم اول از این موج دستگیری که تنها و تنها برای ارعاب و به شکست کشاندن اعتراضات برحق مردم صورت میگیرد، پشیمان شان کنیم.

 امروز به میدان آمدن وسیع و سراسری همه ما در خارج کشور، برای آزادی دستگیرشدگان، از نان شب واجب تر است.

 

زنده باد آزادی، زنده باد برابری

مرگ بر جمهوری اسلامی

  

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٣ دیماه ١٣٩٦- ٤ ژانویه ٢٠١٨