اعلامیه شماره ٥

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

دست تعرض به فعالین جنبش علیه فقر و اختناق را باید قطع کرد!

باید از دستگیری و سرکوب هرتک نفری، پشیمان شان کرد!

 

 

مردم آزادیخواه!

جمهوری اسلامی در هراس از گسترش موج نفرت و اعتراض شما علاوه بر سرکوب، علاوه بر به خون کشیدن تظاهراتها و اعتراضات و دستگیری های وسیع ، به دستگیری و شکار تعدادی از فعالین سیاسی و دانشجویی، دست زده است.

پرونده سازی عنصر "اغنشاش" و "آشوب" برای این دستگیر شدگان، برای فرزندان شما، برای نسل امیدواری که آینده بهتری میخواهد، تنها و تنها برای زهر چشم گرفتن از شما است!

دستگیری فعال دانشجویی، فعال کارگری، فعال مدنی، فعال مدافع حقوق زن، این اتئلاف اعلام نشده و جاری علیه فقر و اختناق، تنها و تنها برای ساکت نگاه داشتن شما است!

به این امید که ساکت بمانید و به فقر و نداری و سرکوب، رضایت دهید! تا تکیه بر فقر و نداری شما بساط دزدی و بخوربخور و فربه کردن بیشتر سپاه به اسلحه و دخالت در کشورهای دیگر، همچنان ادامه دهند!

با دستگیری دانشجو و فعال سیاسی، فعال کارگری و مدنی و مدافع حق زن، میخواهد از جنبش شما، این "ائتلاف علیه فقر" انتقام بگیرد!

باید قمار مرگ و زندگی شان را به شکست کشاند! نباید اجازه داد که قمار بی آینده شان،  از ما و فرزندان ما قربانی بیشتری بگیرد!

نباید اجازه داد اوباش و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی یاران، دوستان و همرزمان ما را در خفا دستگیر کنند.

باید از فرزندان جنبش مان، چون مردمک چشم حفاظت کنیم!

باید اوباش جمهوری اسلامی بدانند که دست درازی به هر یک نفر از همرزمان ما، با  موجی از گسترش اعتراضات روبرو خواهد شد.

آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، باید به یکی از مطالبات اصلی اعتراضات ما تبدیل شود.

روزی که به نیروی خود در زندانها را بشکنیم و همه گروگانهایمان را از چنگال توحش حاکم بیرون بکشیم، دور نیست!

 

زنده باید آزادی، رفاه و امنیت

مرگ بر جمهوری اسلامی

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

١٣ دیماه ١٣٩٦

٣ ژانویه ٢٠١٨