تشکیلات خارج ازکشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- واحد هامبورگ

 

 

گزارش آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران

 

روز جمعه تاریخ ۱۲.۰۱.۲۰۱٨ در حمایت از اعتراضات برحق مردم ایران در شهر هامبورگ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اکسیون اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران ( Bebelalleel ۱٨, U-Bahn Halltstlle Lattenkamp  ) برگزار شد .

تشکیلات خارج ازکشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- کمیته هامبورگ نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان  در این اکسیون  اعتراضی شرکت کرد.

اکسیون اعتراضی با شعارهای علیه جمهوری اسلامی و دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم شروع شد ودر ادامه نماینده های تشکیلات ها و سازمانهای شرکت کننده در این آکسیون اعتراضی سخنرانی کردن و از طرف حزب حکمتیست خط رسمی هیمن خاکی سخنرانی کرد و اکسیون در ساعت ۱۵ با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی ،....   در دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم ایران پایان یافت .

 

گوشه هایی از این مراسم- تصویری

سخنرانی هیمن خاکی در حمایت از مبارزات مردم در ایران

 

برای بزرگ نمایی روی عکس ها کلیک کنید.