حزب کمونیست کارگری کردستان

 

 

منشور دولت کردستان مستقل!

 

از آنجا که رفراندم دو سوال جدایی کردستان و یا باقی ماندن آن در چهارچوب عراق را در برابر مردم قرار داده است، این مردم در کردستان را بر سر دو انتخاب قرار داده است.

کارگران و مردم ستمدیده و زحمتکش که از دست فدارلیزم قومی و مذهبیِ ارتجاعی و کهنه پرست و درگیری بین حکومت قومی- اسلامی بغداد و حاکمیت میلیشیای احزاب ناسیونالیسم کُرد گرفتار اند، منفعت شان در این است که راه جدایی و ایجاد دولت مستقل را انتخاب کنند.

اما این ابتدای کار و در حقیقت آسانترین قدم در ابتدای یک پروسه بزرگتر است. قدم بعدی عبارت است از پیاده کردن تصمیمم مردم،یعنی اعلام استقلال. اما کار با این هم به انتها نمی رسد. به این خاطر،سوال مهم و سرنوشت ساز این است که برای تحقق و تضمین حقوق وآزادیها و رفاه مردم در کردستان چه گونه حکومتی باید بر سر کار آید؟

پاسخ بورژوازی و احزاب ناسیونالیستی، در ماهیت، چیزی به غیر آن نیست  که در مدت  این ٢٦ سال از آن پیروی کرده اند. به این شیوه طبقه سرمایه دار و احزاب متعلق به آن در کردستان امتحان خود را پس داده اند، به این خاطر سوال ابتدایی این است که آیا این شیوه از حکمرانی احزاب میلیشیایی و مسلح در کردستان مستقل هم،شایسته زندگی شهروندان و مشمول رضایت آنها هست؟

بدون شک پاسخ پیگیرانه کارگران و زحمتکشان واکثریت بیشتر مردم کردستان، یک نه قاطع به این سوال است. کردستان مستقل نیازمند نوع دیگری از حکومت و اداره جامعه و دولت داری است. مردم کردستان نباید هیچ تصمیم و اراده ای را به غیر از اراده توده ای خود برای تعیین سرنوشت دولت و سیستم حاکمیت به رسمیت بشناسند. مردم کردستان شایسته آن نوع از حاکمیت هستند که که آزادی و رفاه آنان را متحقق کند.

آلترناتیو فوری و سرراست حزب کمونیست کارگری دولت سوسیالیستی است. اما حزب ما این واقعیت را فراموش نمیکند که احزاب ناسیونالیست و دسته جات اسلامی در این تاریخ چندین ساله، مردم کردستان را بر مبنای قومیت، مذهب وعشیره و ...، تقسیم و دسته بندی کرده و هر کدام بخشی از این مردم را دور خود سازمان داده و مسلح نموده اند. در این شرایط ناچار کردن و پایبند کردن این احزاب و دسته جات به قوانین و پرنسیپهای دنیای مدرن و آزاد و متمدن و برپا کردن دولتی سکولار و غیر قومی و غیر مذهبی، حامی حقوق برابر شهروندی، قدمی مهم است در راه ایجاد زمینه برای سوسیالیسم و پیروزیی بر شرایط فاجعه بار امروز. حزب کمونیست کارگری کردستان در راستای تضمین حقوق مردم در انتخابات آزاد و هوشیارانه سیستم حکومت آینده کردستان مستقل، اصول زیر را به مانند میثاق دولت کردستان مستقل رو به جامعه اعلام میکند و کارگران و زحمتکشان را فرا میخواند برای تضمین و تأمین حقوق خود در تعیین دولت مستقل به دور این پیمان نامه صف آرایی کنند.

حزب کمونیست کارگری کردستان همراه و همدوش جمیع فعالین کارگری و انسانهای مترقی و زنان و جوانان و برابری طلبان، با تمام توان میکوشد که با حمایت نیروی توده ای مردم این منشور را به اصول کردستان مستقل تبدیل کند و نهایت آزدی و رفاه و امنیت را در جامعه و همچنین بهترین شرایط را برای دخالت طبقه کارگر و توده مردم در تعیین سیستم حکومتی آینده تضمین کند.

⃰⃰  ⃰  ⃰

 

اصول پیمان نامه دولت کردستان مستقل

 

١- تضمین دخالت و مشارکت مستقیم مردم در امور کشور و اداره جامعه

٢- دولت و نظام  اداره جامعه باید تماماً غیر مذهبی و غیر قومی باشد، هر نوع کمک دولت به اشاعه هر دین و هرمذهب و دادن هر نوع مذمون و یا ارجاع مذهبی ، قومی و یا ملی به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، ملیت و قومیت شهروندان در قوانین و اوراق هویتی و ادرای مربوط به آنها، ممنوع است.

٣- انحلال تمامی میلیشیای حزبی و مصادره امکانات نظامی و لجستیکی و مالی که تاکنون احزاب در حاکمیت بر آن چنگ زده اند، تسلیح عمومی تودۀ سازمانیافته جهت دفاع از آزادی و برابری و مقاومت در برابر هر نیرویی که قصد تعرض به آزادی ها و حقوق مردم را دارد.

٤- انحلال تمامی دستگاهای امنیتی و جاسوسی کنونی  سر به احزاب.

٥- جدایی همه جانبه دین از دولت و از آموزش و پرورش. آزادی مذهب و لامذهبی.

٦- لغو تمام آن قوانینی که سر منشأ دینی دارند.

٧- اعلام آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی بیان، نشر، جلسه و میتینگ و اعتصاب و تظاهرات، آزادی تشکل و احزاب.

٨- اعلام برابری همه جانبه و بی قید و شرط  زن و مرد در حقوق فردی و مدنی. انحلال تمامی قوانینی که منافی این اصل هستند.

٩- اعلام حق برابری همه جانبه شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد، قوم، مذهب، و دین.

١٠- ممنوعیت بازداشت و زندانی کردن شهروندان به جرم فعالیت و اعتقادات سیاسی.

١١- لغو مجازات اعدام.

١٢- دستیابی همگانی و بخصوص احزاب و سازمانهای توده ای به وسایل ارتباط جمعی و دولتی.

١٣- پرداخت بیمه بکاری مکفی برای تمامی افراد آماده بکار بالای ١٦ سال. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و بیمه های اجتماعی کافی به تمامی کسانی که به علت بیماری و ناتوانی جسمی و کهولت توانایی کار را از دست داده ند.

١٤- سلامتی جسمی حق هر فرد است . هرکس حق دارد از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن خود از از صدمات و بیماری ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه استفاده کند.

١٥- برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکارناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند ، روابط جنسی داوطلبانه افراد بزرگسال با هم امر خصوصی آنهاست و هیچ مقامی حق کنکاش در آن و یا اعلام عمومی آن را ندارد. رابطه افراد بزرگسال بالای سن قانونی بلوغ، با افراد زیر سن قانونی ولو با رضایت آنها ممنوع است.

١٦- قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی بلحاظ حقوقی مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و سایر مقامات قضایی حق مردم است.

١٧- برقراری دادگاهای ویژه ممنوع است و تمامی دادگاه ها باید علنی برگزار شود.

١٨- همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند. هیچ مقام یا فردی مصونیت قانونی ندارد. هر کس بی قید و شرط حق دارد علیه هر مقام دولتی در دادگاه های عادی اقامه دعوا کند.

١٩- اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداری از امکان رسیدگی ومحاکمه منصفانه حق هر فرد است.هر نوع شکنجه،  ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی، متهمین و محکومین مطلقاً ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایی محسوب میشود. کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.

٢٠- تصویب قانون کار پیشرو که تمامی استانداردهای جهانی را به رسمیت بشناسد.

٢١- دولت مستقل کردستان باید دوستی و همبستگی خود را با مردم عراق و همه منطقه و جهان اعلام کنند.

 

حزب کمونیست کارگری کردستان تمامی کارگران و زحمتکشان و مردم آزادیخواده و همچنین احزاب سیاسی و سازمانهای توده ای و فعالین سیاسی را فراخوان میدهد که برای دفاع از جامعه کردستان مستقل در برابر هرگونه سازش و معامله با حکومت قومی و دینی عراق وهمچنین هر گونه دخالت دول منطقه و جهان و هم چنین برای حفاظت جامعه در برابر حاکمیت هر نوع دارودسته کهنه پرست عشیره ای، قومی و مذهبی و گانگستری سیاسی ، که از این پیمان نامه پیگیرانه پشتیبانی کنند.

 

سپتامبر ٢٠١٧

 

ترجمه از کردی : فرزاد نازاری