معرفی کتاب

 

 

 

شنا برخلاف جریان، نام کتابی ٧۹۱ صفحه ایست که در ماه ژانویه امسال در دوجلد بچاپ رسیده و منتشر شده است.

کتاب شنا بر خلاف جریان توسط ریبوار احمد نوشته وتدوین شده است که در دوجلد تقریبا متوسط، به بررسی و معرفی تاریخ چپ و کمونیزم معاصر پرداخته است. تاریخی که از دههُ ٦۰ قرن گذشته شروع شده و تا اوان هزارهُ سوم را دربرمیگیرد. مشخص است که بحث تاریخ چپ، بحث تاریخ چپ پروروس و چینی و یا آلبانی نیست. بحث تاریخ آن چپی نیست که راه رشد سرمایه داری، صنعتی کردن کشور، استقلال، ضدامپریالیستم، .... منشا رشد و بمیدان آمدنشان بوده است. شنا بر خلاف جریان اگرچه به تاثیرات و عوارض این نوع کمونیزم  بر این روند تاریخی نیز میپردازد، اما این کتناب پرداختن به و بحثی برسر روند نقطه آغاز و رشد و قوامگرفتن تاریخ چپ و کمونیزمی ست که در نهایت خود را از همهُ انواع کمونیزم  بورژوایی جدا کرده است. چپ و کمونیزمی که با الهام گرفتن از کمونیزم مارکس و کمونیزم کارگری منصور حکمت خود را بنیان نهاد. این کتاب، در مورد گروهها، روند و سازمانهای سیاسی چپ و کمونیستی، شخصیتها و فعالین و اتفاقات و تغییراتی که از سرگذراندند وبحثی برسر حزب کمونیست کارگری عراق در درون جغرافیای سیاسی عراق و کردستان است.

نویسنده با سلیقه ای ریزبین و با احساس مسئولیتی بزرگ از زاویهُ کمونیزم طبقهُ کارگرو آیندهُ دلخواه این طبقه، که برقراری دنیایی عاری از ستم و استثمار و بی حقوقی ست، نتنها جوانب برجسته و اساسی تاریخ چندین دههُ این چپ را در معرض دید خواننده قرار میدهد، بلکه اکثریت کاراکترهای دخیل و اصلی درون این برگ تاریخی را به راوی بازگویی همان تاریخ تبدیل میکند.

نحوهُ شکلگیری گروه و سازمانهای چپ، نحوهُ تشکیل حزب کمونیست کارگری عراق، اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و طبقاتی جامعه، و برهمین مبنا زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سربرآوردن و شکل گرفتن این جنبش و تغییر و تحولات آن و تقابل سیاسی – اجتماعی ای که با رژیم بعث و ناسیونالیزم عرب و کرد و بعداُ نیز اقتدار و حاکمیت ناسیونالیزم کرد و جریانات اسلامی و مرتجع اسلامی، از سرگذرانده است و ..، را به روشنی جلو روی خواننده قرار میدهد. جانب مهم دیگر این است که نویسنده همانگونه که در مورد نقش و پیشرویها سخن میگوید، بهمان شیوه نیز جسورانه و صریحا از نقاط ضعف و کمبودها و ناکامیهای این چپ و کمونیزم میگوید. در بازگویی این تاریخ، حقیقتگویی در بازگوییها، نشاندادن فاکت مستند، شرکت دادن کاراکتر بعنوان شاهد زنده، جامعه و انسان بعنوان پایه های این تحلیل و بررسی و بازگویی، آن متدی ست که نویسنده با موفقیت کامل پیش برده است. تاریخ قبل از بمیدان آمدن چپ و تشکیل حزب کمونیست کارگری عراق و پس از آن، دو تاریخ متفاوتند. با بمیدان آمدن عملی چپ و کمونیزم و حزب کمونیست کارگری عراق، تغییر برجسته ای در جامعه کردستان بوقوع پیوست. این کتاب، درمورد چگونگی بمیدان آمدن این چپ و کمونیزم در صحنهُ تقابلات سیاسی – اجتماعی جامعهُ کردستان میگوید ونشان میدهد که چگونه بنقدکشیدن ریشه ای و انقلابی جنبش ناسیونالیستی کرد و آداب و رسومش، با بمیدان آمدن این کمونیزم شروع شده و دستاوردهای دینی و قومی و اسرارشان را بنقد میکشد.

در کردستان عراق، تا آن زمان جنبش ناسیونالیزم کرد تنها نیروی میداندار در صحنهُ سیاسی بود. این جنبش، با سنتها و شیوهُ فعالیتش، با فرهنگ و شیوهُ تقابلش، با شعار و پرچمش، با رهبری و .... که نمایندگی جنبشی عقبمانده و طبقات دارای کردستان را میکرد. بمیدان آمدن این چپ و کمونیزم، نتنها ابن همخوانی را کاملا زیرورو کرد، بلکه صراحتا و با جسارت پیروزهای ناسیونالیزم و مذهبی را بنقد کشید. برای اولین بار جنبش رهایی طلبی زنان در مقابل جنبشهای دیگر زنان را بمیدان کشید، و در مقابل کشتن زنان با و تحت پوشش هر بهانه ای، ایستاد. این کتاب، به همهُ این تقابل و نبردهای چپ و کمونیزم میپردازد.

خواندن این کتاب، در حالیکه در کردستان انبوهی از کتابهای تاریخ نادرست و ساختگی بخشی از تلاش برای حقنه کردن این تاریخ خودساخته، و پرده پوشی بر تاریخ تقابلهای طبقاتی و کشمکشهای سیاسی – اجتماعی وجود دارند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای تهیه و بدست آوردن نسخه ای از کتاب مذبور میتوانید با حزب کمونیست کردستان عراق تماس بگیرید.

 

عبدالله محمود

۳۱ مارچ ۲۰۱٧