حزب کمونيست کارگری ایران- حکمتيست (خط رسمی)

 

 

 

اطلاعیه پایانی
پلنوم سی و نهم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 پلنوم سی و نهم کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۴ و ۵ فوریه ۲۰۱۷ با شرکت اکثریت اعضاء کمیته مرکزی حزب برگزار شد.

  پلنوم سی و نه با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد.

  دستور جلسات پلنوم عبارت بودند از: 

1.      گزارش کار این دوره حزب

2.      اوضاع سیاسی ایران و رئوس سیاست کمونیستی ما

3.      انتخابات

 

 گزارش کمیته رهبری و تشکیلاتهای مختلف توسط خالد حاج محمدی، دبیر کمیته رهبری حزب، به پلنوم ارائه شد.

 

پلنوم ضمن تاکید بر ضرورت دخالت موثرتر کمیته مرکزی، بر ضرورت گسترش فعالیتها و نفوذ اجتماعی و سازمانی حزب در دوره آتی  گزارش کمیته رهبری را تائید کرد.

 

تم اصلی مباحث این پلنوم، "اوضاع سیاسی ایران و رئوس سیاست کمونیستی ما" بود که توسط امان کفا به پلنوم ارائه شد. در این بحث پلنوم به ویژگی ایندوره منجمله دوره پس از برجام، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در رابطه با جامعه، بی جوابی بورژوزای ایران و جمهوری اسلامی، تاثیرات ترامپ بر رابطه امریکا و جمهوری اسلامی، به پولاریزاسیون در جامعه و شکل گرفتن دو قطب راست و چپ افراطی در قالب جمهوری اسلامی و کمونیستها و بالاخره امکانی که برای کمونیستها و حزب حکمتیست بوجود آمده پرداخت. کمیته مرکزی بر حساسیت ایندوره و ضرورت شکل دادن به یک کمونیسم قدرتمند اجتماعی تاکید کرد.

 در بخش انتخابات پلنوم ابتدا به اتفاق آرا آذر مدرسی را به عنوان دبیر کمیته مرکزی در پست خود ابقا کرد و سپس رفقا آسو فتوحی، امان کفا، ثریا شهابی، خالد حاج محمدی، فواد عبداللهی و مصطفی اسدپور را بعنوان کمیته رهبری انتخاب کرد. در اولین جلسه کمیته رهبری منتخب پلنوم، خالد حاج محمدی به اتفاق آرا بعنوان دبیر کمیته رهبری انتخاب شد.

 

حزب کمونيست کارگری ایران- حکمتيست (خط رسمی)

۲۰ بهمن ۱۳۹۵- ۸  فوریه ۲۰۱۷