حزب کمونیست کارگری کردستان

 

 

 

کردستان مستقل چه نوع حکومتی خواهد داشت؟

 

 

رفراندوم برای جدایی کردستان یا ماندن در چهارچوب عراق به زودی انجام می شود. شکی نیست کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردم کردستان که از حاکمیت فدرال قومی و مذهبی در عراق و کردستان خسته و بیزار شده اند، به جدایی کردستان رای خواهند داد. اما این گام اول و آسان ترین کار است. گام بعدی تحقق رای مردم یعنی اعلام فوری استقلال کردستان است. اما هنوز کار به اینجا ختم نمی شود.

سوال مهم و سرنوشت ساز برای اکثریت مردم کردستان این است که  کردستان مستقل چه نوع حکومتی خواهد داشت؟ اقتصاد، سیاست و جامعه کردستان چگونه و به دست چه کسانی اداره می شود؟ گمانی نیست که طبقات اصلی جامعه  بر اساس منافع طبقانی هر کدام جواب خود را می دهند.

جواب بورژوازی و احزاب ناسیونالیست کردستان جوابی است که سه دهه است داده اند. طبقه سرمایه دار کردستان و احزاب شان نزدیک 30 سال است بر کردستان حکومت می کنند و امتحان خود را پس داده اند. آیا همین نوع و الگوی حکومت احزاب و میلیشیای مسلح شان در کردستان مستقل هم،  ادامه خواهد یافت؟ 

جواب قاطع کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردم کردستان یک "نه" مطلق است!

کردستان مستقل، نوع دیگر حکومت و اداره جامعه را انتخاب می کند. مردم کردستان هیچ اراده ای را بجز اراده توده ای خود برای تعیین سرنوشت حکومت برسمیت نمی شناسند. ما خواهان نوعی از حکومت  و جامعه ای هستیم که آزادي انسان را تضمين کند. آزادي به معني آزادي از سرکوب و اختناق سياسي، آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي، آزادي از اسارت فکري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي انساني، آزادي در شکوفائي خلاقيت‌هاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد عظيم عواطف انساني.

جامعه بايد تضمين کننده برابري انسانها باشد. برابري نه فقط به معني برابري در مقابل قانون بلکه برابري در برخورداري از امکانات و نعمات مادي و معنوي جامعه. برابري در حرمت و ارزش همه انسانها در پيشگاه جامعه.

حاکمیت مردم در کردستان مستقل  یعنی تضمین وسيعترين آزادى ها، تضمين دخالت مستقيم مردم در سياست، امن ترين، آزادترين، کم خشونت ترين و کم دردترين راه  براى تضمين حق مردم در تعيين نظام آتى حکومت است.

حزب کمونیست کارگری کردستان با همیاری و همکاری کلیه فعالین کارگری و مدنی و زنان وجوانان ازادیخواه و برابری طلب، با تمام توان تلاش می کند تا با اتکا به نيروى مردم آزادى و امنيت در جامعه را تضمين کند و طبقه کارگر و مردم را در بهترين شرايط براى تعيين نظام آتى حکومت قرار دهد.

آلترناتیو فوری و بلاواسطه حزب کمونیست کارگری کردستان حکومت سوسیالیستی است. اما حزب ما بر این واقعیت آگاه است که احزاب ناسیونالیست و جریانات اسلامی در همه این سال ها مردم کردستان را بر اساس تعلقات قومی، عشیره ای، مذهبی و غیره تقسیم و هر کدام بخشی از این مردم را حول خود سازمان داده و حتی مسلح کرده اند. کنار زدن و ملزم کردن این احزاب و جریانات به قوانین و مقررات یک جامعه مدنی و مدرن و آزاد، شرط پیروزی اکثریت مردم کارگر و زحمتکش کردستان برای برپایی یک حاکمیت غیرقومی و غیر مذهبی است

حزب کمونیست کارگری کردستان برای تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتي آينده کردستان مستقل، منشور زیر را به جامعه اعلام و کارگران و زحمتکشان کردستان را برای تامین و تضمین حق خود در تعیین نوع حکومت بر اساس این منشور فرا می خواند.  بعنوان اولین اقدام، جايگزين شدن حاکمیت احزاب مسلح کنونی با يک دولت موقت با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط  آنها است.

***

منشور حاکمیت مردم در کردستان مستقل

۱- ارجاع تعيين نظام حکومتي آينده کردستان و تهيه قانون اساسي به مجمع نمايندگان مستقيم مردم حداکثر ظرف ۶ ماه.

۲- دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبي و غير قومي باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبي، قومي و يا ملي به قوانين ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتي و اداري مربوط به آنها ممنوع است.

۳- انحلال میلیشیای احزاب و تحت کنترل گرفتن کامل کليه امکانات تسليحاتي، تدارکاتي و اموال و دارائي هاي تحت تصرف احزاب حاکم تا کنونی و مسلح کردن مردم در میلیس توده ای برای دفاع از ازادی و برابری و ممانعت از تعرض هر نیرویی به آزادیها و حقوق مردم

٤- انحلال کلیه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی

۵- اعلام جدائي کامل مذهب از دولت و تعلیم و تربیت.

٦- لغو کليه قوانين و مقرراتي که منشاء مذهبي دارند. اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي.

٧- اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

٨- اعلام برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي. لغو کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است.

۹- اعلام برابري کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت.

۱۰- آزادي کليه زندانيان سياسي.

۱۱- لغو مجازات اعدام.

۱۲- دسترسي همگاني بويژه تشکلهاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي.  

۱۳- تضمين بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده بکار بالاي ۱۶ سال. پرداخت بيمه بيکاري مکفي و ساير هزينه هاي ضروري به کليه کساني که به علل جسمي يا رواني توان اشتغال به کار ندارند.

۱٤- سلامتي حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کليه امکانات جامعه امروزي براي مصون داشتن خود از صدمات و بيماري ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتي و درماني در جامعه استفاده کند.

۱۵- برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي حق انکار‌ناپذير همه کساني است که به سن قانوني بلوغ جنسي رسيده اند. روابط جنسي داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصي آنهاست و هيچکس و هيچ مقامي حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومي آن را ندارد.

۱٦- رابطه جنسي افراد بزرگسال (بالاي سن قانوني بلوغ)، با افراد زير سن قانوني، ولو با رضايت آنها، ممنوع است.

۱٧- قضات، دادگاه ها و سيستم قضايي بلحاط حقوقي مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و ساير مقامات قضايي حق مردم است.

۱٨- برپائي دادگاه هاي ويژه ممنوع است. کليه محاکمات بايد علني برگزار گردند.

۱۹- همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند. هيچ مقام يا فردي مصونيت قانوني ندارد. هر کس بي قيد و شرط حق دارد عليه هر مقام دولتي در دادگاههاي عادي اقامه دعوا کند.

۲۰- اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداري از امکان رسيدگي و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکري و رواني بر افراد بازداشتي، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايي محسوب ميشود. کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.

 حزب کمونيست کارگري کردستان همه کارگران و زحمتکشان و مردم آزاديخواه، احزاب سياسي، تشکل هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند که براي دفاع از جامعه کردستان مستقل در مقابل هر نوع معامله و سازش با حکومت قومی و مذهبی عراق، هر گونه دخالت دول منطقه و براي حفاظت از جامعه در مقابل تسلط دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، قومي و عشيره اي و کانگسترهاي سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند.

 

حزب کمونیست کارگری کردستان

اکتبر ۲۰۱٧