تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)- لندن

 

 

 

ناسیونالیسم کرد، کومه له و جدال بقا

 

سخنرانی آذر مدرسی

 

فایل صوتی  ۲ _ ۱