جهت اطلاع عموم، تغییر زمان جلسه سخنرانی لندن

متاسفانه بدلیل مشکلاتی جلسه سخنرانی "ناسیونالیسم کرد، کومله و جدال بقا" به تعویق میافتد

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)- لندن