منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران

 

 

 

 

 

منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

منشور رفاه، آزادی و امنیت، چرا و چگونه؟- مصاحبه با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی

 

پیرامون "منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران"- گفتگو با آذر مدرسی