تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست(خط رسمي)- واحد لندن

 

 

 

 

گزارشي از تجمع اعتراضي در لندن بمناسبت تحولات اخير در کردستان عراق

 

 

روز چهارشنبه هجدهم اکتبر تجمعي مقابل سفارت جمهوري اسلامي در لندن در اعتراض به حمله حشد شعبي و ارتش عراق به شهر کرکوک صورت گرفت. اين آکسيون که از طرف کمونيست ها و آزاديخواهان کردستان عراق سازمان داده شده بود بعد از آکسيون اعتراضي مقابل سفارت عراق صورت گرفت. واحد لندن تشکيلات خارج حزب حکمتيست (خط رسمي) که از روز اول تجمعات کمونيستها و آزاديخواهان کردستان در لندن همراهشان بوده در اين تجمع هم شرکت داشت.

همزمان با معامله و بند و بست دوباره احزاب ناسيوناليست کرد در عراق با جمهوري اسلامي و فرار اگاهانه نيروهاي اين احزاب از کرکوک، فرصتي براي حمله به کرکوک و اشغال اين منطقه توسط دولت مرکزي عراق در رکاب مزدوران حشد شعبي به فرماندهي قاسم سليماني داد؛  همکاري شنيع و دوباره احزاب ناسيوناليست کرد حاکم در کردستان عراق با دولت هاي منطقه عليه مردم کردستان اولين و آخرين بار  نيست؛  ناامن کردن منطقه و به طور مشخص جامعه کردستان، توسط احزاب حاکم در اين خطه تاريخي دارد. جنگ مشخص دو حزب اصلي - اتحاديه ميهني و حزب دمکرات کردستان - عليه مردم کردستان و به کمک طلبيدن دولت بعث و جمهوري اسلامي براي سرکوب اين مردم را همه بياد دارند؛ همه بياد دارند که نيروهاي بارزاني شنگال را دو دستي تقديم داعش کرد و اتحاديه ميهني نيز کرکوک را تسليم جمهوري اسلامي و دولت مرکزي عراق کرد. ما اين خصلت و ماهيت ارتجاعي احزاب ناسيوناليست کرد را افشاء کرديم، ما ضمن دخالت دول مرتجع منطقه در سرکوب مردم کردستان اما اعلام کرديم که  مسببين رديف اول اين لشکرکشي و توطئه گري در درجه نخست، خود احزاب ناسيوناليست حاکم اند؛ 

نشستهاي پي در پي علني و غير علني اتحاديه ميهني و حزب دمکرات يا همان پارتي با فرماندهان سپاه و مقامات سازمان اطلاعات جمهوري اسلامي بخش زيادي از مردم کردستان را به اين باور رسانده که بايد در مقابل اين بده بستانها، عليه اين دشمن ”خودي“ - احزاب ناسيونايست حاکم - ايستاد. آکسيون لندن و در ابعاد وسيعتر تظاهرات مردم شهر خانقين و چند شهر ديگر بر عليه دولت عراق و فراري دادن حشد شعبي از خانقين، پايين آوردن پرچم جمهوري اسلامي در حياط سفارت آن در اربيل و کانادا بخش ديگري از اين اعتراض در روزهاي اخير بوده است.

ما به عنوان واحد لندن حزب حکمتيست (خط رسمي) ضمن افشاء کردن ماهيت تاريخي احزاب ناسيوناليست کرد و عملکرد ضد آزاديخواهي اين جريانات هم در کردستان عراق و هم در کردستان ايران خود را در کنار آزاديخواهان کردستان  عراق و مشخصا حزب کمونيست کارگري کردستان مي دانيم و و در هر اقدامي که به نفع طبقه کارگر کردستان و روشن کردن ذهن مردم به حقايق باشد خواهيم ايستاد.

 

 تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست(خط رسمي)- واحد لندن

۲۳ اکتبر ۲۰۱۷