اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۰ کمیته مرکزی

 حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست (خط رسمی)

 

 

پلنوم ۴۰ کميته مرکزي حزب حکمتيست  در روزهاي شنبه- يکشنبه ٢٥ و ٢٦ شهريور ١٣٩٦ (١٦ و ١٧ سپتامبر ٢٠١٧) با حضور اکثريت اعضاي کميته مرکزي برگزار شد.

پلنوم با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت در گراميداشت جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم کار خود را آغاز کرد.

 

 دستور جلسات پلنوم ۴۰ عبارت بودند از :

 ۱- گزارش حزب در فاصله دو پلنوم

۲- مهمترين مولفه هاي اوضاع سياسي ايران

۳- کردستان، آينده آن و وظايف ما

۴- کنگره آتي حزب

۵- قرار و قطعنامه ها

۶- انتخابات

 

در اولين دستور جلسه، خالد حاج محمدي دبير کميته رهبري، گزارشي از فعاليت حزب در فاصله دو پلنوم ارائه داده و به سوالات پلنوم در اين مورد پاسخ داد. بدنبال مسئولين عرصه هاي مختلف و اعضا کميته مرکزي با دخالت فعال خود جنبه هاي مختلف فعاليت حزب را مورد بررسي قرار دادند.

دستور دوم پلنوم "مهمترين مولفه هاي اوضاع سياسي ايران" بود که توسط آذر مدرسي معرفي شد. اين بحث  به تفصيل مورد بحث شرکت کنندگان در پلنوم قرار گرفت.

دستور سوم پلنوم "کردستان، آينده آن و وظايف ما" توسط خالد حاج محمدي به پلنوم ارائه شد. کميته مرکزي در مورد مسئله کرد، اوضاع امروز کردستان، صفبندي احزاب سياسي و وظايف حزب در دور آتي به تفصيل بحث کرد.

کنگره آتي حزب دستور بعدي پلنوم بود. پلنوم ضمن تعيين زمان کنگره به اتفاق آرا برگزاري گنگره علني حزب را تصويب کرد.

پلنوم همچنين طي قراري تدوين قطعنامه اي در رابطه با اوضاع سياسي ايران و استنتاجات عملي آن براي حزب، بر مبناي بحث ارائه شده در پلنوم، را در دستور کميته رهبري آتي حزب قرار داد. 

در کنار پلنوم سمينار "تشکلهاي توده اي کارگري" توسط محمد فتاحي برگزار گرديد.

در بخش انتخابات، پلنوم ابتدا آذر مدرسي را بعنوان دبير کميته مرکزي در پست خود ابقا کرد. سپس رفقا آسو فتوحي، امان کفا، ثريا شهابي، خالد حاج محمدي، فواد عبداللهي، مصطفي اسدپور و مظفر محمدي را بعنوان کميته رهبري انتخاب کرد.

پلنوم کار خود را با سرود انترناسيونال به پايان رساند.

کميته رهبري منتخب پلنوم در اولين نشست خود، خالد حاج محمدي را به اتفاق آرا بعنوان دبير کميته رهبري انتخاب کرد.

 

 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری– حکمتیست (خط رسمی)

٢٨ شهریور ١٣٩٦ (١٩ سپتامبر ٢٠١٧)