ديوار کوتاه کارگران افغانستاني و تروريسم داعش در ايران

 

 

مصطفي اسدپور

 

   توضيح حکمتيست: اين مطلب براي اولين بار در نشريه ”عليه بيکاري“ شماره ۲۷ در تيرماه امسال منتشر شده است؛

 

با حمله و عمليات واحد داعش در ساختمان مجلس آب به آسياب دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي افتاده است. اطلاعيه هاي پليس براي جستجو و کشف واحدها و افراد مرتبط با داعش يک دم فروکش ندارد. بنا به اخبار منتشره از قرار معلوم تعدادي از افغانستاني هاي ساکن ايران در ميان دستگير شدگان وجود داشته است. در اطلاعيه هاي پليس امنيتي براي همکاري و هوشياري عمومي مردم بطرز بسيار توهين آميز و کينه آميزي انگشت اشاره به سمت شهروندان افغانستاني نشانه رفته است. پليس تا جايي پيش رفته است که رسما خواهان خودداري از کرايه منزل به افغلنستاني ها ميگردد.

ديوار پناهجويان افغانستاني در ايران کوتاه است، هميشه کوتاه بوده است. در سوابق اتهامات آنها عليه امنيت ملي ايران قبال از جمله خالي کردن ارز در کشور، دزديدن اشتغال از کارگران ايراني، آلوده کردن فضاي شهري را ميتوان نام برد. و حاال اتهام تروريسم عليه مردم معمولي هم به آن اضافه شده است. اگر تا اينجا صرف قيافه و شجره افغاني براي اذيت، تبعيض، اتهامات بيجا، باال کشيدن دستمزد، سوء استفاده از اين مردم را مجاز ساخته است، حال، با اتهام دست جمعي "تروريسم" ميتواند عواقب بسيار ناگواري را براي افغاني ها در ايران فراهم بياورد. در اين ميان دفاع از جان هموطنان در مقابل بيگانگان افغاني، آنهم در کشوري که ريش رياست جمهوري هاي آن در پرونده کهريزک، قتل هاي زنجيره اي و اعدام و بمباران شهرهاي کردستان گير است، زيادي نتراشيده است.

مثل هميشه و بسيار بيشتر از گذشته دفاع از حرمت زحمتکشان افغاني بعهده طبقه کارگر در ايران است. نبايد اجازه داد با حرمت زحمتکشاني از تبار خود ما بازي شود. نبايد اجازه داد اين رويداد و تصفيه حساب ميان دولت و داعش مبناي تعرض هاي تازه تر به حقوق همکار و همسايه و هم سرنوشت افغاني قرار بگيرد.