حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

 

 

اول مه

روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر

 

اول مه روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر به عنوان یک طبقه جهانی است. روزی که کارگران در سراسر دنیا به میدان می آیند و بعنوان یک طبقه اعلام همبستگی طبقاتی میکنند. اول مه روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر به بردگی مزدی و روز دفاع از مساوات طلبی سوسیالیستی، دفاع از جامعه ای برابر، مرفه و امن در مقابل بورژوازی است. در این روز طبقه کارگر در سراسر جهان، در مراکز کار، در خیابان و محلات کارگری، همراه با خانواده های خود، دست در دست هم میگذارند و به تجمعات کارگری دست میزند، جشن میگیرد و به جهانیان اعلام میکند منفعت مشترکی دارد.

 امسال در شرایطی به استقبال اول مه میرویم، که بشریت یک سال مملو از جنگ، ویرانی، کشتار، آوارگی، ناامنی و فقر و محرومیت بیشتر را برای اکثریت ساکنین کرده زمین پشت سر میگذارد. سالی که دولتهای سرمایه داری برای تامین منافع خود، علاوه بر جنگهای خانمان سوزی که در خاورمیانه به جهانیان تحمیل کرده اند، تعرض همه جانبه ای را به تمدن بشری، به دستاوردهای طبقه کارگر و محرومان جامعه در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی دنبال کرده اند. سالی که تلاش وسیعی به خرج داده شد تا برای تامین منافع دولتهای مختلف بورژوایی، به وسیعترین انشقاق در میان طبقه کارگر و کل بشریت دامن بزنند و با ساختن هویتهای کاذب مذهبی، قومی و ناسیونالیستی، بخشهای مختلف طبقه ما را در مقابل هم قرار دهند و از صفوف ما برای جنگهای ارتجاعی خود سربازگیری کنند.

 سال گذشته برای کارگران ایران نیز سال فقر و محرومیت بیشتر، سال حقوقهای معوقه و افزایش بیکاری، سال دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و .. بود. سالی که کارگران ایران در میدانهای مختلف و برای دفاع از زندگی خود دست به اعتراض زدند. سالی که توهم به افقهای بورژوازی ایران و دولت روحانی، بیش از همیشه فروریخت. سالی که قول بهبود اقتصاد و زندگی بهتر برای کارگران ایران بعد از برجام و با جلب سرمایه و انتظاری که به جامعه میدادند، به هوا رفت.

 

رفقای کارگر!

 اول مه روز اتحاد طبقاتی ما به عنوان یک طبقه با منفعت مشترک است. در این دوره و با جنگ و جنایت و توحشی که به بشریت تحمیل کرده اند، ضروری است در اول مه اعلام کنیم که جنگ مرتجعین حاکم بر جهان از دول امپریالیستی تا دولتهای مرتجع خاورمیانه و فرقه های جنایتکار قومی و مذهبی دستساز آنها، از داعش و جبهه النصره، تا حشدالشعبی و...، جنگ ما نیست. اعلام کنیم که ما با کارگران سوریه ای، با کارگران موصل و حلب، با کارگران عراق، ترکیه، عربستان، اسرائیل، آمریکا ، روسیه و... یک طبقه با یک منفعتیم. روزی است که اعلام کنیم ما یک طبقه ایم و هر نوع هویت تراشی های  ملی، ناسیونالیستی، قومی، مذهبی، نژادی و... را علیه منافع مشترک خود و ابزاری در خدمت دشمنان طبقاتی خود میدانیم.

 ما کارگران ایران در اول مه پرچم برابری و همسرنوشتی خود را به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی بلند میکنیم. در این روز اعلام میکنیم که صفوف ما به کارگر شیعه و سنی، ترک، کرد، فارس، عرب و... تقسیم نمیشود. اعلام میکنیم که ما فریب تلاشهای ارتجاع ناسیونالیستی و مذهبی از هیچ نوع آنرا نمیخوریم، ما همگی کارگریم و از هویت طبقاتی خود و از هویت مشترک و انسانی همه انسانها دفاع میکنیم. لازم است در همه جشنها و مراسمهای کارگری خود، هر جا که جمع میشویم، یکی بودن و همسرنوشتی خود را جشن بگیریم و آنرا مشخصه مراسمهای خود کنیم.

 اول مه روزی است که همراه دهها و صدهها میلیون کارگر در سراسر جهان، به فقر و محرومیت، به بردگی مزدی و به جامعه طبقاتی، نه میگوئیم. روزی که همراه کل اعضا یک طبقه اجتماعی و به عنوان سازندگان همه امکانات بشر، خواهان عدالت اجتماعی، خواهان یک زندگی انسانی همین امروز و بر دوش خود و با اتکا به اتحاد خود میشویم. روزی که اعلام میکنیم ما توحش کنونی را به عنوان زندگی نمی پذیریم، ما از حرمت و کرامت خود و کل بشریت در مقابل مشتی انگل و بورژوای حاکم بر جهان، دفاع میکنیم. ما خواهان تغییر جهان به نفع صاحبان واقعی این دنیا، به نفع اکثریت بشریت هستیم. ما بهشت را روی زمین میخواهیم . این بهشت دست یافتنی است و ما آنرا به قدرت خود می سازیم.

 اول مه امسال فاصله زیادی با انتخابات ریاست جمهوری ایران و تبلیغات کر کننده برای فریب مردم، برای کشاندن طبقه کارگر و محرومان جامعه  به پای صندوقهای رای جهت مشروعیت دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد. انتخاباتی که قرار است با فریب ما و گرفتن رای از ما زنجیرهای بردگی را بر دست و پایمان محکمتر و موقعیت حاکمین را در مقابل ما بهتر کند. فضای انتخابات رنگ خود را به مراسمهای اول مه میزند و ضروری است نه محکم طبقه کارگر ایران در همه مراسمها به این مضحکه و دفاع ما از جامعه ای برابر، مرفه، آزاد و انسانی به عنوان انتخاب واقعی ما، به گوش جهانیان برسد.

 

کارگران کمونیست! 

طبقه کارگر ایران یکی از گردانهای بزرگ و قدرتمند طبقه کارگر جهان است. آنروز که طبقه ما، خودآگاه و متحد عروج کند، آنروز که بورژوازی ایران با اعتصابات اخطاری و یکپارچه طبقه کارگر طرف شود، کل حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی به لرزه می افتد. آن روز همه سرها به طرف طبقه کارگر ایران به عنوان رهبر انقلاب برخواهد گشت. آنروز نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه ویران شده و جهان، امید به برابری، به جامعه ای انسانی، و امید به قدرت خود در میان طبقه کارگر جهانی زنده خواهد شد. آنروز اقتدار بورژوازی و دولتهای جنایتکار آن در ذهن جهانیان فروخواهد ریخت و آنروز جشن بزرگ کارگری در همه میادین شهرها و مراکز کارگری با شعار زنده باد حکومت کارگری و زنده باد سوسیالیسم از همه مراسمها بلند خواهد شد. این مهم در گرو دخالت هوشیارانه کمونیستهای این طبقه، در گرو بالا بردن اتحاد کارگری و در گرو اتحاد کارگران کمونیست است. اول ماه مه باید مهر برابری طلبی، مهر انسان دوستی کارگری و مهر همبستگی انترناسیونالیستی کل طبقه کارگر را به همت شما بخورد.

تلاش کنیم در این روز هر جا که هستیم و هر جا که ممکن است، به مراسمهای بزرگ کارگری، به تجمعات وسیع و جشن و شادی شکل دهیم. مراسمهای خانه کارگر و پادوهای جمهوری اسلامی را تحریم کنیم. اول مه روز ما کارگران، روز اتحاد طبقاتی ما و روز اعلام کیفرخواست ما به جامعه نابرابر کنونی، روزی است که همه جا میگوئیم دنیای وارونه کنونی را تغییر میدهیم و آنرا بر قاعده اش زمین میگذاریم.

فرخنده باد اول مه

زنده باد سوسیالیسم

 

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

١٠ آوریل ۲۰۱۷