حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)

 

جواب میخواهیم!

اعتراض سراسری معلمان ایران

 

 

امروز، نوزدهم اسفند، در تهران، خوزستان، تبریز، شیراز، سنندج، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، بوشهر، کامیاران، مشهد، اراک، مریوان، سقز و دهها شهر دیگر تجمعات اعتراضی معلمان، شاغل و بازنشسته، برگزار شد.

این اجتماع اعتراضی سراسری معلمان، که در این ابعاد و در این قامت از چند سال پیش آغاز شده است، امروز به سنتی در فضای آموزشی ایران تبدیل شده است.

افزایش  حقوق، رسمی شدن معلمان قراردادی و حق التدریسی، امنیت شغلی، بیمه بیکاری، پایان امنیتی کردن آموزش و پرورش، عدالت اجتماعی،  پایان "روند پولی سازی" آموزش، و اعتراض به تعرض دولت به آموزش رایگان،  اعتراض به دستگیری و در بند بودن نمایندگان خود، محور اصلی این اعتراضات سراسری است که بار دیگر حاکمیت را به پاسخ گویی فراخوانده است.

هیولای بیکاری، که قرار بود میلیونها کارکن در ایران را به تمکین و رضایت به وضع موجود، "دست به کلاه "  و محافظه کار نگاهدارد، امروز با اعتراض امسال معلمان، به زانو درآمد!

هیولای بیکاری افسار گسیخته ای که زندگی میلیونها شهروند در ایران را به تباهی کشانده است،هیولایی که برفراز سر نیروی کار میلیونی در ایران، ماهر و غیرماهر، متخصص و غیرمتخصص، فنی و غیرفنی، تحصیل کرده و تحصیل نکرده، زن و مر، پیر و جوان، با مدرک و بی مدرک، دانشگاهی و غیردانشگاهی بر زندگی اکثریت مردم ایران سایه انداخته و آنان را قربانی فقر و محرمیت میکند، امروز با اعتراض متحد معلمان شاغلین و بیکار، منزوی شد و به کنجی خزید!

در مقابل اعتراضات سراسری، متشکل و همبسته، اعتراض و به میدان آمدن شاغلین، خطر بیکار شدن قدرت ترساندن ندارد. هیولای بیکاری را، با تعرض شاغلین به وضعیت موجود، با اعتراض شاغلین به زندگی های با دستمزد زیر خط فقر، با اعتراض به بالا نگاه داشتن شمشیر خطر زندان و احضار و حبس، میتوان شکست داد.

حرکت سراسری امروز معلمان، بشارت حرکت شاغلین در اعتراض به مصائب اجتماعی، به زندگی های زیر خط فقر، به کار میلیونی کودکان، به بیکاری و فقدان بیمه بیکاری، به کارتن خوابی و مرگ کارتون خوابان زیر تریلرهای شهرداری، به گورخوابان، به قربانی شدن کولبران کردستان، به بیکاری و بی افقی میلیونها جوان، محصل و دانشجو و بیکار، و برای رفاه و آزادی و امنیت است.

عدالت اجتماعی، رفاه، آزادی و امنیت، پرچم این اعتراضات، در دست، شاغلین، بخش قدرتمند نیروی کار است.

این اعتراضات باید به پیروزی برسد! معلمان جواب میخواهند! پاسخ فوری میخواهند! نه اقتصاد مقاومتی! نه وعده های پوچ برجام! نه گسترش تولید داخلی و صادرات و واردات و نه بازی های جناحی و انتخاباتی نتوانست این اعتراض و مطالبات آنرا حاشیه ای کند! رفاه و آزادی و امنیت، فوری ترین خواست نیروی کار در همه سطوح و در همه بخش ها و حرفه ها است.

اعتراض معلمان نباید تنها بماند! این اعتراض، اعتراض همه خانواده ها، محصلین و دانشجویان در سراسر ایران است. باید به هرشکل و در هرسطح از آن حمایت کرد.

 

 

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

۱۹ اسفند ۱۳۹۵- ۹ مارس ۲۰۱۷