حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

روز جهانی زن، روز پیمان مجدد

 

 

هشت مارس، روز جهانی زن،  روزی که به یمن جنبش کارگری - سوسیالیستی بیش از یک قرن پیش  برای محو تبعیض و نابرابری جنسی در سراسر جهان متولد شد، در شرایط بشدت ملتهب دیگری فرا میرسد.  

عروج ترامپ  در آمریکا، عروج این جوهر و نماد تمام و کمال تعفن زن ستیزی و ضدیت با تمدن بشری، با ارزشها و دستاوردهای تا کنونی آن بعنوان رئیس جهان "آزاد و متمدن"، سراسر کره خاکی را به هراس و تعجیل برای مقابله کشانده است.

تداوم حاکمیت بیش از سه دهه جمهوری اسلامی، بعنوان اولین و خشن ترین حکومت رسما و سیستماتیک ضد زن مبتنی بر آپارتاید جنسی، بیش از همه تعجب  خود حاکمان در ایران را برانگیخته است.

در این شرایط و در این روزها، در ایران و سراسر جهان، به پیشواز هشت مارس، روز جهانی زن میرویم. شرایطی که بشر جهان امروز را، از زاویه ارزشها و ابزارهای تحمیل شده توسط قدرت های حاکم، قرن ها به عقب و بر لبه پرتگاه به اعماق ظلمت قرون وسطایی، کشانده است. شرایطی که نمایندگان توحش حاکم، نیازی به کمترین ژست های انسان دوستانه، متمدنانه، و آزادیخواهانه نمی بینند و وقیحانه بر طبل تحمیل این عقبگرد میکوبند.

یکی از مولفه های این عقب گرد، مسئله نابرابری زن و مرد، تبعیض جنسی، و بی حقوقی و احیا ارزشهای دهشتناک قرون وسطایی بر زندگی نیمی از بشر کره خاکی است که به خاطر جنسیت اش هرروزه قربانی نوعی از خشونت میشود.

از بردگی و خرید و فروش رسمی زنان تا جنایات جنسی در حق کودکان دختر، از قتل های ناموسی تا پرت شدن زنان به حاشیه کار و جامعه به خاطر مادر شدن، از کار بی اجر و مزد شبانه روزی خانگی تا عدم استقلال مالی، از تبدیل زن به زائده مرد و شهروند رسما درجه دو، از تحقیر و بی ارزشی تا ممنوعیت هرنوع انتخابی، انتخاب همسر و شغل و لباس و رفتار و معاشرت، از پرداخت دستمزد کمتر و بیکاری و بی تامینی و کشیده شدن به فقر و تن فروشی و اعتیاد، تا خودسوزی و اسید پاشی و به قتل رسیدن در خشونت های خانگی و ... در سراسر جهان، کره خاکی را به جهنمی برای  میلیارها دختر و زن ساکن آن تبدیل کرده است.

این شرایطی است که در دل آن، قدرت های حاکم نه تنها حاضر به دادن کمتر وعده  و وعیدی در مورد مهار خشونت علیه زنان و کاهش نابرابری زن و مرد نیستند، که افق به مراتب سیاه تری را در مقابل جامعه بشری گذاشته اند.

در این شرایط، مردم تحت حاکمیت را به رضایت به گذشته کمتر نابرابر، یا به وضع موجود، دعوت میکنند. دعوتی که نه در ایران و نه در جهان، نه تنها با استقبال مواجه نشده است، که با دمیدن در شیپور "دیگر بس است!"، به آن جواب داده شده است. اعتراضات وسیع و گسترده در سراسر جهان، بخصوص در  آمریکا، اروپا، و در ایران، نوید دهنده دور دیگر و دور جدیدی است که مقابله و مبارزه برای عقب زدن قدرت های  ارتجاعی، ضد زن و ضد بشری را فراخوانده است.

باید به استقبال این مقاومت ها و اعتراضات رفت. باید پرچم خواست های سوسیالیستی را برافراشت. باید هشت مارس های سرخ را زنده کرد. این روزها، روز پاسخ های سوسیالیستی و کمونیستی به منجلاب ضد بشری و ضد زن است. هشت مارس امسال را باید به روز تجدید پیمان برای عقب زدن ارتجاع ضد زن و ضد انساني سرمایه تبدیل کرد. باید برای تحمیل خواست ها به میدان آمد.   

 

زنده باد برابری زن و مرد

زنده باد سوسیالیسم

 

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)

 دوم اسفند ١٣٩٥ ( ٢٠ فوریه ۲۰۱٧)