قرار در باره

 ضرورت تشدید مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی مذهبی

مصوب کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

نظر به اینکه:

 ١- خاورمیانه با نقشه و دخالت دولتهای امپریالیستی، به میدان کشمکش دولتهای مرتجع منطقه و تاخت و تاز صدها گروه و جریان تروریستی، قومی و مذهبی و آدم کشان حرفه ای تبدیل شده است. کشمکشهایی که جز کشتار و ویرانی برای مردم منطقه ارمغانی به همراه نداشته است. داعش، القاعده، جبهه النصر، حشدالشعبی و... تنها نمونه هایی از جریانات تروریست و جنایتکاری اند که هر کدام به نام دفاع از این مذهب و آن ملت و...، به کمک دولتهای تروریست و جنایتکار از آمریکا تا عربستان، ترکیه، ایران، قطر و... زندگی میلیونها انسان در خاورمیانه را به تباهی کشیده و به بخشی از زندگی آنان تبدیل شده اند.

٢- تلاش گسترده سیاسی و نظامی دول بزرگ امپریالیستی و دولتهای منطقه برای دامن زدن به تفرقه قومی و مذهبی، راه اندازی جنگهای صلیبی و نیابتی، بیرون کشیدن هویتهای کاذب قومی و مذهبی از اعماق تاریخ عهد عتیق، با تقسیم مردم منطقه به اقوام و قبایل و مذاهب و شاخه های مختلف آن، آینده ای نامعلوم و ترسناک را در مقابل مردم خاورمیانه قرار داده است.

 ۳- ایران به عنوان یکی از دولتهای مرتجع منطقه و یکی از بازیگران اصلی این سناریو در جدال دخیل است. جمهوری اسلامی از طرفی در راس احزاب ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی، با دامن زدن به عرق ملی، پرچم دفاع از کشور و مملکت را در مقابل سایر کشورها و مردمان آن به عرش اعلا رسانده و از طرف دیگر بعنوان نماینده شیعیان جهان یکی از نیروهای دامن زدن به تفرقه مذهبی و تروریسم اسلامی در منطقه است.

 ۴- گروهای قومی و مذهبی، ملی و ناسیونالیستی در ایران با امید بستن به تخاصمات دولتهای مرتجع منطقه، به عنوان نمایندگان خود گمارده بخشهایی از مردم منتسب به "فارس"، "ترک"، "عرب"، "کرد"، "بلوچ"، "شیعه"، "سنی" و... با کوبیدن بر طبل جنگهای قومی- مذهبی و فرقه ای، تلاش میکنند به مبارزات آزادیخواهانه مردم علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی، رفاه، سعادت و عدالت اجتماعی رنگ قومی و مذهبی زده و کارگران و مردم همسرنوشت را در مقابل هم قرار بدهند.

 ٥- همزمان در این دوره شاهد عروج ناسیونالیسم و ملی گرایی در عقب مانده ترین اشکال آن در خود غرب هستیم. موج جدید ملی گرایی، راسیسم و نژادپرستی در اروپا و آمریکا، بر بستر بی اعتمادی کامل و نارضایتی عمومی از سیستم حاکم و در دل بی افقی و بی جوابی احزاب اصلی بورژوایی و عدم حضور قدرتمند کمونیسم به عنوان تنها جواب واقعی به این اوضاع، از طرفی منجر به عروج راسیسم و نژاد پرستی علیه بخش "مسلمان" و غیر اروپایی جوامع غربی و احزاب راست افراطی و نژاد پرست شده و از طرف دیگر چپ این جوامع را به امتیاز دادن به قوانین و سنتهای عقب مانده و ضد انسانی اسلامی و قبول هویتهای مذهبی بعنوان هویتهای انسانی کشانده است.

 

حزب حکمتیست تاکید میکند:

 الف: در دوره ای که عروج دوباره مذهب و ناسیونالیسم در افراطی ترین و سیاه ترین شکل و نیروهای سیاه آن، آینده جامعه بشری را با مخاطرات جدی روبرو کرده است، در شرایطی که نیروهای ارتجاعی از آمریکا تا خاورمیانه با دامن زدن به نژاد پرستی، نفرت قومی و مذهبی مردم را به جنگهای صلیبی، پاکسازی های قومی میکشند، دفاع از همسرنوشتی طبقاتی طبقه کارگر، دفاع از حقوق برابر انسانها ده چندان ضروری است.

 حزب حکمتیست علاوه بر تاکید جدی بر انترناسیونالیسم پرولتری و همسرنوشتی و هویت طبقاتی مشترک طبقه کارگر جهانی در مقابل بورژوازی و هویت انسانی مشترک بشریت، بر تشدید مبارزه علیه ناسیونالیسم، وطن پرستی و علیه هویت تراشی های کاذب مذهبی، ملی و قومی بعنوان یکی از مهمترین عرصه مبارزه طبقاتی در ایندوره  تاکید میکند.

 ب: حزب حکمتیست نقد جریانات قومی، مذهبی و ناسیونالیستی، افشا سیاستها و اهداف ارتجاعی آنها و لطماتی که این جریانات به مبارزه مشترک طبقه کارگر و مردم محروم علیه جمهوری اسلامی میزند، و بر ضرورت بستن سدی قوی در مقابل قومی و مذهبی کردن فضای سیاسی جامعه و اعتراضات اجتماعی را امری جدی در این دوره میداند.

 پ: حزب حکمتیست ضمن تلاش برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط هر تحول انسانی، بر تشدید مبارزه علیه ناسیونالیسم و قومی گرایی در هر شکل آن، تاکید میکند.

 ج: حزب حکمتیست همه کمونیستها و فعالین کارگری و همه انسانهای برابری طلب، همه زنان و مردان انسان دوست را به دفاع از همسرنوشتی و هویت طبقاتی مشترک کارگران و هویت انسانی مشترک همه مردم در ایران، در مقابل هویتهای جعلی ملی، قومی، مذهبی وارتجاعی و افقهای سیاسی این جریانات، به پیوستن به این صف آزادیخواهی علیه تفرقه و جنگهای قومی و مذهبی فرامیخواند.

   

کمیته رهبری حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٨ نوامبر ۲۰۱۶