دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

 

 

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!

 

دور جدید مبارزات مردم کردستان عراق بخصوص در بخش تحت حاکمیت جناحی از ناسیونالیسم کرد یعنی اتحادیه میهنی و متحدینش شروع شده است. تا کنون احزابی که خود بخشی از حاکمیتی به نام اقلیم کردستان را تشکیل می دهند، لباس عوض کرده و به میان مردم رفته اند تا بگویند، حق با شما است، اما ما مقصر نیستیم.

حضور سیاستمداران و مبلغین اتحادیه میهنی و گوران و اسلامی ها در اعتراضات و تظاهرات مردم، یک شعبده بازی و تبدیل کردن تجمعات مردم به آلت دست خود است. مردم کردستان باید بدانند که صحنه سیاسی کردستان شاهد دو جنگ و دعوای کاملا مجزا و متفاوت از همدیگر است.

از طرفی جناح های بورژوازی حاکم کرد بیش از دو دهه است در جنگ و جدال تقسیم قدرت و ثروت با هم اند. هر کدام سهم بیشتری از قدرت و سرمایه و ثروت اجتماعی ای که از مردم غصب شده است را می خواهند. از طرف دیگر جنگ و جدال اکثریت مردم زحمتکش کردستان از کارگر و معلم و کارمند و پرستار با کل حاکمیت احزاب در سراسر کردستان است.

جدال اول تا کنون توانسته است مانع بهم پیوستگی مبارزه زحمتکشان در سراسر کردستان شود و بخش تحت تسلط بارزانی را از بخش دیگر جدا و منفعل و بی صدا کرده است. پیام زحمتکشان سلیمانیه  به مردم اربیل و دهوک و غیره این است که، همه ما در یک طرف ایستاده ایم و کل احزاب حاکم از کوچک تا بزرگ در طرف دیگر. ما خواهان تشکیل یک هیات بازرسی مردمی برای رسیدگی به حیف و میل و غارت دارایی های کردستان توسط همه احزابی هستیم که در حاکمیت شرکت داشته اند. حتی یکی از این احزاب ولو برای مدت کوتاهی در پارلمان یا دولت یا دستگاه های نظامی و قضایی نشسته باشند، از این بازپرسی مبرا نیستند.

احزاب حاکم در سراسر کردستان از خانقین تا زاخو در مقابل فقر و بیکاری و عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و معلمان و در مقابل ستم و  تبعیض و استبداد و غارت دارایی های جامعه، مسوولیت مشترک دارند. تنها نیرویی می تواند جلو ادامه غارتگری و سود اندوزی سرمایه داران حاکم در کردستان را بگیرد و حق خود را از گلویشان بیرون بکشد، نیرویی است که حساب خود را از همه جناح های حاکم و اختلافات آنها جدا کرده و کل حاکمیت را مورد سوال قرار دهد.

در کردستان اساس بر حاکمیت احزاب بورژوایی و ناسیونالیست است و سرمایه داران وابسته و غیر وابسته این احزاب کل قدرت و ثروت را قبضه کرده اند. بحث بر سر حاکمیت اقلیتی سرمایه دار و میلیاردر در کردستان است که کل ثروت جامعه را در واقع به غارت برده اند و در مقابل اکثریت کارگر و زحمتکش و کارمند و معلم و سرباز و پیشمرگ، هیچگونه مسوولیتی برعهده نمی گیرند.

با هیچ ترفند و چسپ ملی و کردایه تی و مذهبی نمی توان این دو بخش جامعه را بهم چسپاند. دو قطب اصلی جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران از طرفی و سرمایه داران از طرف دیگر هیچ منفعت مشترکی با هم ندارند. پرده ناسیونالیسم و کردایه تی و مذهب و مساجد را باید درید و به کنار زد. پشت این فریب ها و دروغ ها منفعت سرمایه داران خفته است.

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی، از مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه ی زحمتکشان و مردم آزادیخواه شهرهای سلیمانیه و دیگر نقاط کردستان حمایت می کند و بر استقلال طبقاتی و مبارزاتی کارگران و زحمتکشان کردستان از بورژوازی و احزاب حاکم تاکید می نماید.

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

مهر ۹۵(اول اکتبر ۲۰۱٦)