بیانیه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!

 

 

تبديل خاورميانه به ميدان تاخت و تاز نيروها، جريانات و باندهاي قومي و مذهبي نتيجه مستقيم سياستهاي ضد انساني دول امپرياليستي و در راس آن دولت امريکا و دولتهاي تا مغز استخوان ارتجاعي منطقه از عربستان، ترکيه، قطر و ايران و انواع گروهها و باندهاي تروريست و آدمکش است.

 عميق شدن جنگ و شکافهاي قومى - مذهبي در خاورميانه نتيجه تبعى و عارضه مستقيم چنين اوضاعى است که باعث فعال شدن صدها جريان عقب مانده و ارتجاعي شده است. جنگهايي که سر سوزني ربط به منافع مردم محروم اين منطقه ندارند و ميليونها انسان در عراق، ليبي، سوريه، يمن و ... را تاکنون به کام مرگ خود کشيده و قرباني کرده است.

امروز دو دولت جنايتکار ايران و عربستان، به سياست "نا امن کردن محيط" و "ايجاد مزاحمت" از طريق دامن زدن به جنگ ها و تحريکات قومي - مذهبي عليه هم روي آورده اند، و رقابت شان عليه منافع همديگر را با سازمان دادن، مسلح کردن و اجير کردن فرقه ها و  کنتراهاي سياه و رها کردن افسار اين توحش به جان منطقه پيش مي برند.

 عربستان هم مانند جمهوري اسلامي امروز بدنبال شکل دادن به حوثي هاي ايران است و نه فقط روي جريانات سلفي که روي مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت نيز که به اين کمپ پيوسته است، سرمايه گذاري کرده است.

مهمترين مولفه مخاطره آميز اميد بستن حزب دمکرات کردستان ايران (جناح مصطفي هجري) به اين تخاصمات و شروع دور جديدي از تحرکات نظامي در کردستان است. اتخاذ چنين سياستي از جانب حزب دمکرات به عنوان يکي از احزاب سياسي اصلي اپوزيسيون جمهوري اسلامي در کردستان، و بي افقي سياسي و عدم گارد ساير احزاب سياسي در اين منطقه، ميتواند دامنه مخاطرات و تحرکات نظامي، تحريکات قومي و مذهبي را در اين منطقه افزايش دهد و بعلاوه دست جمهوري اسلامي را به بهانه مقابله با اين حزب و فرقه هاي قومي و مذهبي و ...، در سرکوب و ميليتاريزه کردن کردستان باز گذاشته و فضاي سياسي و مبارزاتي مردم آزاديخواه کردستان عليه جمهوري اسلامي را عقب براند.

 با کشيده شدن پاي حزب دمکرات به اين کشمکشها و پيوستن انواع گروه ها و فرقه هاي مذهبي و قومي بي ريشه و غير مسئول به اين پروژه و امکان تحريکات قومي - مذهبي، کردستان ميتواند به مهمترين محل حل و فصل اين کشمکشها تبديل شود. ظاهرا سابقه تقابل اجتماعي مردم و احزاب سياسي در کردستان با جمهوري اسلامي، وجود مسئله ملي و احزاب اجتماعي در آن و اميد بستن حزب دمکرات به اين تخاصمات، کردستان را به "کانديد" مناسبي براي عربستان تبديل کرده است. از آنجا که جمهوري اسلامي خود يکي از مهمترين نيروها و عوامل دامن زدن به تفرقه قومي و مذهبي در منطقه است، دامنه اين کشمکش به کردستان محدود نخواهد ماند همانطور که دامنه تحرک حوثي ها به منطقه اي محدود نماند.

 مردم کردستان تاريخ روشني از مبارزات آزاديخواهانه عليه جمهوري اسلامي را در کنار مردم آزاديخواه ايران دارد. کردستان جولانگاه دستجات قومي و مذهبي،  محل موشدواني هاي عربستان سعودي و فرقه هاي غير مسئول و متحد آن نيست. تبديل کردستان به محل حل و فصل تخاصمات عربستان و ايران و رنگ قومي و مذهبي زدن به مبارزات آزاديخواهانه مردم کردستان عليه جمهوري اسلامي بر کل فضاي سياسي ايران تاثير خواهد گذاشت و به مبارزات آزاديخواهانه عليه جمهوري اسلامي لطمات جدي خواهد زد. ما کمونيست ها همراه با مردم آزاديخواه کردستان اجازه نخواهيم داد که اين منطقه به محل حل و فصل تخاصمات ايران و عربستان، به محل تاخت و تاز فرقه هاي غير مسئول و دستجات باند سياهي تبديل شود.

 بي ترديد آينده سعادتمند و برابر و آزاد مردم در ايران در گرو سرنگوني جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي را بايد با قدرت طبقه کارگر و مردم محروم انداخت. نيروي اين سرنگوني نه دول مرتجع عربستان، قطر و ترکيه و متحدين آنها که خود در توحش و جنايتکاري دست کمي از جمهوري اسلامي ندارند، بلکه نيروي طبقه کارگر آگاه و صف انسانهاي شرافتمندي است که براي دست يابي به زندگي انساني و مرفه، آزاد و سعادتمند لحظه شماري ميکنند.

 حزب حکمتيست (خط رسمي) مردم کردستان و کل نيروهاي سياسي متمدن و مسئول را به اتخاذ سياستي روشن و مسئولانه در قبال اين اوضاع و در دفاع از مبارزات مستقل و آزاديخواهانه مردم ايران عليه جمهوري اسلامي و برعليه هر دولت ارتجاعي که به بهانه نفرت آنها از جمهوري اسلامي در تلاش تحميل سناريوي سياه به جامعه است، فراميخواند.

حزب حکمتيست (خط رسمي) همه مردم آزاديخواه، احزاب سياسي، تشکل هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند که همراه ما تلاش براي قومي و مذهبي کردن فضاي جامعه را منزوي کرده و از مدنيت جامعه در مقابل تلاشهاي دو قطب ارتجاعي عربستان و ايران و متحدين آنها سد ببندند. همراه ما براي حفاظت از جامعه در مقابل تحريکات جريانات قومي، مذهبي و تحرکات آنها براي نا امن کردن فضاي جامعه و براي دفاع از مبارزه آزاديخواهانه مردم محروم عليه جمهوري اسلامي به مفاد اين بيانيه متعهد شوند:

 ۱- محکوم کردن هر نوع همکاري با دول ارتجاعي منطقه از عربستان، قطر، ترکيه تا متحدين آنها به بهانه مبارزه با جمهوري اسلامي يا تحت لواي دفاع از منافع مردم محروم و حق طلب. هر نوع رابطه ديپلماسي سري و بدور از چشم مردم با دولتهاي مرتجع منطقه محکوم است. رابطه با هر دولتي و مذاکره و مناسبات در هر سطحي بايد علني و شفاف با اطلاع مردم ايران و کل نيروهاي سياسي باشد.

٢- تحرکات نظامي اين دولتها و متحدين آنها در محل کار و زندگي مردم و تحريکات مذهبي و قومي، اشاعه نفاق و دشمني در ميان مردم به نام مذهب و مليت و ...، از جانب هر جريان و گروه و دولتي، عليه همسرنوشتي و مبارزه مشترک مردم آزاديخواه ايران عليه جمهوري اسلامي است و مقابله با آن وظيفه هر نيروي مسئول و متمدني است.

 ٣- تلاش براي بستن سدي در مقابل تعرض جمهوري اسلامي به فضاي سياسي جامعه ايران، دستگيري و پرونده سازي عليه فعالين سياسي، ميليتاريزه کردن جامعه و خصوصا کردستان و مناطق مرزي به بهانه حفظ امنيت مرزها.  

۴- محکوم کردن حملات نظامي جمهوري اسلامي به نيروهاي اپوزيسيون در خاک عراق، ترور و تهديد و آدم ربايي عليه آنها و لشکر کشي و توپ و خمپاره باران کردن مردم مناطق مرزي کردستان ايران يا عراق.

 

  

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٨ سپتامبر ٢٠١٦

٢٧ شهریور ١٣٥٩