و خدا بندگان را آفرید!

 

 

 

انور عبدی

 

 کلاهتان را قاضی کنید:

ـ خدا بندگان خود را آفرید. بندگان خدا همان بردگانی هستند که بی چون و چرا باید از صاحب خود اطاعت کنند. پس باید گفت خدا بردگان خود را آفرید.

ـ و خدا به بندگان (بردگان) خود گفت؛ روزی ۵ بار من را سجده کنید و مرا شکر کنید که شما را آفریدم تا بنده ام باشید.

ـ و خدا بندگان (بردگان) خود را گفت؛ من سرنوشتتان را تعیین می کنم. هیچ چیزی به اختیار شما نیست. پس به هر سرنوشتی که برایتان تعیین کردم شکرگزار من باشید.

ـ و  خدا بندگان (بردگان ) خود را گفت؛ اگر از دستورات من و از قوانین من تخطی کنید مجازات می شوید. یعنی اگر روزی ۵ بار من را سجده نکنید؛ اگر دستور پیغمبران من را اطاعت نکنید؛ اگر روزه نگیرید؛ اگر...؛ مجازات می شوید.

ـ و خدا بندگان را خود را گفت؛ کسانی که من را نپرستند و بندگی شان را بجا نیاورند کافر اند. و بندگان خوب من موظفند انها را بکشند؛ سر ببرند و زنده بگور کنند. و خدا مهربان است!

ـ و خدا بندگان خود را گفت شما را دو نوع خلق کردم. نر و ماده؛ زن و  مرد. و زنان ناموس مردان اند. زنان باید مطیع مردان باشند. و مردان حق زدن و کشتن زنان نا مطیع و ناموس خود را دارند.

ـ و خدا فرمود مالکیت مقدس است. کسی حق ندارد ملکی را که خدا به برده دار ها و ارباب ها و سرمایه داران اعطا کرده است از آنها بگیرد یا چشم طمع به مالشان بدوزد. چون خدای مهربان بشر را دو دسته درست کرده است: فقرا (مستغعفان) و داراها یا ثروتمندان.

ـ و خدا به بندگان دارا و ثروتمندش گفت؛ از ثروتی که به شما عطا فرمودم صدقه و زکات و نفقه ای به فقرا بدهید. گداها را نانی بدهید تا من از شما راضی بوده و گناهانتان بخشوده شود.

ـ و خدا فرمود بندگانی که دستورات من و پیغمبرانم را اطاعت کنند بعد از مردن به بهشت می فرستم و بندگانی که اطاعت نکنند به جهنم می فرستم. و خدا مهربان است!

ـ و خدا فرمود در بهشت به مردان مسلمان و مطیع هر چند زن و حوری بخواهند می دهم. کاخ و نهر شراب و میوه و آشامیدنی و خوردنی تا دلتان بخواهد میدهم. بخورید و بنوشید و با حوری های مختلف و در سایزهای مختلف از یک تا چند متر قد؛ اختلاط کنید. و خدا مهربان است!

ـ و خدا فرمود؛ بندگان غیر مطیع را در جهنم می سوزانم. نه یک روز و چند ماه و چند سال و نه به حکم دادگاه علنی و وکیل مدافع. همیشه می سوزانم و زنده می کنم و باز می سوزانم و مار و عقرب سراغشان می فرستم تا از آنها پذیرایی کنند. و خدا مهربان است!

ـ و خدا خیلی چیزهای دیگر را هم به بندگانش فرمود. چیزهایی که پیغمبرانش و امامانش و ملاهایش و کشیش هایش و خاخام هایش و ...؛ در کتب آسمانی و زمینی و شرع وحکایات هر طور دلشان بخواهد تفسیر می کنند. فرمایشات خدا خیلی تفسیر بر دار است. آنقدر تفسیر بردار است که هر بنده خدایی می تواند طبق منفعت خودش تفسیرش کند. و خدا مهربان است.

….

حال بیاییم و کلاهمان را قاضی کنیم و برای یک لحظه هم شده بهشت و حوریها و شراب و طعامش را فراموش کنیم و برای یک لحظه دوزخ و آتش و مار و عقربهایش را هم فراموش کنیم و ببینیم خدا همینجا و روی همین کره زمین نیست؟

ببینید:

برده دارها؛ بنده ها و برده های خود را در خدمت مالکیت مقدس شان به کار کشیدند و اگر خوب کار نکردند به میخ کشیدند و به شلاق بستند و کشتند.

ارباب ها؛ بنده های خود یعنی رعیت ها را در خدمت مالکیت مقدس خود بکار کشیدند و رعیتی که خوب کار نکرد و یا اطاعت نکرد؛ به دار کشیدند و کشتند.

و سرمایه داران؛ بنده های خود یعنی کارگرها را به کار کشیدند و هنوز هم می کشند و هر کارگری که به موقعیت بردگی خود معترض شد و باشد و مطیع نباشد را اخراج و یا به گلوله بستند و می بندند.

آیا همین مشاهده ساده به ما نمی گوید که خدا همان برده دار؛ همان ارباب و همان سرمایه دار است؟ خدا همینجا است. در همین کره زمین. خدایانی که سرنوشت برده و رعیت و کارگر دستشان است. می توانند بکار بکشند؛ کتکشان بزنند و بکشندشان. خدایانی که در همین دنیا و قبل از مرگ؛ بهشت و جهنم خود را دارند. جهنمی ها برده ها و رعیت ها و کارگرها هستند. و بهشتی ها برده دارها و ارباب ها و سرمایه داران. دومی ها در همین بهشت روی زمین هر چه بخواهند دارند. هر چه بخواهند می خورند و می نوشند و هر قدر بخواهند حوری های همین کره زمین را در خدمت فسق و فجور بهشتی شان در اختیار دارند. 

کلاهتان را قاضی کنید. چه تفاوتی بین این خدایان زمین با آن خدای آسمانی هست؟ همه شان را باید پرستید و در خدمتشان بود و اطاعتشان کرد و تخطی کنید مجازات می شوید. چه فرقی بین مجازات برده توسط برده دار؛ رعیت توسط ارباب و کارگر توسط کارفرما؛ با مجازات بنده ها توسط خدا هست؟ هیچ! پس دنبال خدا در آسمان ها نگردید. خدایان همینجان. خدایانی که سرنوشت بشر را تعیین می کنند؛ و مدام بندگانشان را با جنگ وکشتار و استثمار و ستم و تحقیر و تبعیض مجازات می کنند.   

کلاهتان را قاضی کنید و بگویید سرنوشت بشر این کره خاکی دست کیست؟ کسی هست نداند که سرنوشت بشر دست برده دارها و ارباب ها و سرمایه داران است! و دست داراها و ثروتمندان و مبلغان و پیغمبران و حاکمان و قاضیان شان است که می گیرند و زندان می کنند و اعدام می کنند و دست می برند و سر می برند.

اگر برای یک لحظه؛ زمینی و خاکی و انسانی فکر کنیم دیگر نیازی به جستجوی خدا در آسمان ها نیست. هر چه هست همین است که می بینیم.

باز کلاهتان را قاضی کنید و ببینید:

بشر کره زمین از آغاز تا کنون هر کاری کردند بر خلاف اوامر خدای اسمانی بوده است:  

بردگان قیام کردند و برده داری را لغو کردند. رعیت ها بر ارباب ها شوریدند و مالکیت مقدس شان را تصرف کردند. و این در حالی بود که به فرموده خدایان مالکیت مقدس است.

و کارگرها در جاهایی  قیام کردند و مالکیت سرمایه داران  را تصرف کردند و قیام ها و ا نقلابات دیگر برای خلع ید از سرمایه داران در دنیا در راه است.

دراین دنیای خاکی اگر انسان ها تلاش نمی کردند و مبارزه نمی کردند زندگیشان سیاه بود. اگه این تلاش نبود دنیا هنوز دوره برده داری بود. و در راه این تلاش ها چقدر انسان تاوان داد. چقدر خون داد؛ کشته شد و به خاک افتاد و باز بر خاست. اگر بشر برای تعیین سرنوشت خود تلاش نمی کرد و نکند زندگیش سیاه و سیاه تر بود و هیچ خدایی هم به دادش نمی رسید. نجات دهنده ای در کار نبود.

خدا همان برده دار سابق؛ مالک سابق وسرمایه دار امروز است. خدا همین جا است. روی همین زمین. اگر دست این خدایان بود بردگی و رعیتی و کارگری مزدی که همان بردگی است؛ تا زمانی که این کره زمین می چرحد ادامه داشت.

دنیای خاکی ما جنگ انسانهای برده و رعیت و کارگر؛ علیه خدایان زور و زر و سرمایه است. جنگ جهنمی ها علیه بهشتی ها است. بهشت اینجا است. و بهشت ساختنی است. کسی به بشر نمی بخشد. اما این بهشت مسلمانان مطیعی نیست که از نهر ها شراب بنوشند و حوری های چند متری تصرف کنند. بهشت انسان های برابر است. بهشتی که نه از خدایی خبری هست و نه پیامبری و نه ناجی ای جز خود انسان.

کسی غیر از این بگوید و فکر کند یا خودش خدا است و صاحب و مالک ثروتهای دنیا و کشیش و آخوند مفتخوراز تحمیق انسانها و یا ابله است و فریب خورده و تحقیر شده و بدبخت.

خدایان بی رحم اند. ادم می کشند. استثمار می کنند؛ به بندگی و بردگی مزدی می کشانند؛ اگر اطاعتشان نکنید؛ سجده شان نکنید؛ فرمانشان را نبرید؛ حق حیات ندارید و در جهنم شان سوزانده می شوید. خدایان ظالم و ستمکار وجنایتکارند. و خدا مهربان نیست.  

زمانی که انسان صاحب اراده و اختیار تعیین سرنوشت خود شد؛ انسان ها برابر می شوند و بهشت شان را می سازند. همینجا روی کره زمین واز نسلی به نسل دیگر هدیه می دهند. خوشبختی و انسانیت زمانی اوج می گیرد که اراده و اختیار به انسان برگردانده شود. همینجا. روی همین کره خاکی. و این زمانی است که دیگر به هیچ خدای اسمان و زمینی که صاحبان بنده و برده و رعیت و کارگر باشند؛ نیازی نیست. با تصرف مالکیت سرمایه داران توسط محرومان جامعه؛ دنیا به صاحبان اصلی اش که امروز طبقه کارگر است بر می گردد. دنیا بدون  خدایان آسمانی و زمینی دنیای بهتری برای بشریت خواهد بود.

 

شهریور ۹۵ (سپتامبر۲۰۱۶)