پیام حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان

 

 

 

به انساندوستان، آزادیخواهان، اتحادیه های کارگری و تشکل های دفاع از حقوق انسان در جهان!

جنگی ارتجاعی به نام "آزادی موصل" برپا شده است. جنگی که در حقیقت نه موصل را به معنای واقعی آزاد می کند و نه تروریسم اسلامی را از بین می برد. این جنگ در واقع با نقش و حمایت تروریسم دولتی دولتهای مرتجع جهان

انجام می شود.

جنگ موصل بجز ویران کردن این شهر و کشتار جمعی ساکنانش معنای دیگری ندارد. هم اکنون بخشی ار مردم موصل بین این شهر و تلعفر در محاصره داعش و حشدالشعبی گرفتار آمده اند. ساکنین روستاهایی که گویا از دست داعش نجات می یابند، به دست نیروهای قومی و مذهبی این جنگ به نام همکاران داعش تعقیب و یا کشته می شوند.

جریانات و شخصیتهای آزادیخواه و انساندوست و بشریت متمدن نباید در برابر این فاجعه ترسناک ساکت باشد. دیوار سانسوری دور این جنگ کشیده شده و فجایع آن را مخفی می کنند. معلوم نیست هزاران موشکی که حواله شهر و روستاهای موصل شده است، چقدر کشته و ویرانی به بار آورده است. و معلوم نیست مردم موصل که توسط داعش گرو گرفته شده اند، در چه وضعی بسر می برند.

ما از مردم انساندوست جهان می خواهیم که در مقابل این جنگ ارتجاعی و ویرانگر و کشتار جمعی و آواره کردن صد ها هزار ساکنان موصل ساکت ننشینند و صدای نفرت و اعتراض خود را بلند کنند! به کمک مردم آواره و زخمی این جنگ بشتابند و ماهیت این جنگ ارتجاعی را به افکار عمومی بین المللی بشناسانند.

این جنگ تنها راه از بین بردن داعش و تروریسم اسلامی نیست. باید دولت هایی که داعش را بوجود آوردند و حمایت کردند و زمینه رشدش را فراهم نمودند به دنیا معرفی شده و رسوا گردند. دامن زدن آتش جنگ قومی و مذهبی و تقسیم عراق بر این اساس نتیجه اش تنها یک جنگ ادامه دار و تخریب کامل جامعه است.

ضروری و حیاتی است که همه سازمان های انساندوست و اتحادیه های کارگری و بشریت متمدن، علیه سیاست ارتجاعی قومی و مذهبی کردن منطقه بایستند و علیه تخریب و  کشتار جمعی و آوارگی مردم اعتراض کنند و صدای مردمانی باشند که هیچ اراده ای بر سرنوشت خود ندارند و برای کمک به آنها گام ها ی جدی عملی بردارند.

 

حزب کمونیست کارگری عراق

حزب کمونیست کارگری کردستان

دسامبر ۲۰۱٦