حزب کمونيست کارگری ایران- حکمتيست (خط رسمی)

 

به سرکوب جنایتکارانه دولت ترکیه

 باید پایان داد!

 

  

ماشین کشتار رسمی و قانونی دولت ترکیه بار دیگر مردم کرد زبان و فعالین سیاسی مخالف همکاری دولت ترکیه با داعش در این کشور را، هدف حملات خود قرار داده است. بهانه این دور از تعرض و جنایات دولت حاکم، شکاف با روسیه و متحدین روسیه است. واقعیت اما، ناتوانی و شکست حزب حاکم در به سکوت کشاندن جامعه در مقابل سیاست های داخلی و بین المللی ارتجاعی و  فاشیستی حزب عدالت و توسعه در این کشور است. 

در حالی که دستگاه سرکوب قانونی و رسمی دولت اردوغان مناطق کرد نشین را هدف حملات کور و جنایتکارانه خود قرار داده است! در حالی که  پیر و جوان و کودک و بزرگسال این مناطق را هدف پاک سازی نژادی قرار داده است، در همان حال، دستجات باند سیاهی داعشی وابسته به حکومت، مخالفین و معترضین در سایر مناطق ترکیه را ترور میکنند و به قتل می رسانند.  

ترکیه عضو ناتو و فرزند، گاهی خلف و گاهی ناخلف، دولت آمریکاو ناتو است! سکوت وقیحانه و ریاکارانه نهادهای "حقوق بشري" و "دمکراسی" خواهی بورژوازی غرب، سکوت رسانه های اصلی کمپ بورژوازی غرب، در مقابل جنایات یکی از اصلی ترین متحدین داعش در منطقه، در مقابل توحش عنان گسیخته دولت اردوغان، نمایش چندش آوری از داعیه های دولت های "آزاد" هم منفعت با حکومت ترکیه را روی صحنه آورده است. 

جلوی ماشین کشتار و توحش اردوغان را فقط و فقط به نیروی خود، به نیروی فشار از پایین، به نیرو متحد و متشکل مردم، محرومین جامعه، طبقه کارگر و همه کسانی که منفعتي در ايجاد شکاف قومی، ملی و مذهبی ندارند، میتوان گرفت.  

در مقابل این موج کشتارها و ترورها در ترکیه، تنها و تنها با شکل دادن به مقاومتی سراسری، مقاومتی متحد و سراسري در صف آزادیخواهی و برابری طلبی، در اتحاد شهروندان کرد زبان و ترک زبان، میتوان سدي بست. 

نه روسیه، نه آمریکا، نه دولت اردوغان، نه ایران و نه هیچ نیروی بورژایی دیگری، نمیخواهد و نمیتواند امنیت و آزادی را در ترکیه تامین کند.  نیروهایی که از شکاف ترک و کرد، شیعه و سنی، زن و مرد، عرب و فارس، مذهبی و غیرمذهبی، و ... منافع سرشاری می برند و خود منشا این شکاف ها هستند. این دوستان دروغین مردم، نه تنها قادر به پایان دادن به این توحش نیستند، که خود بیش از پیش در آتش آن می دمند. 

روزی که اتحادیه های کارگری در ترکیه، روزی که همه احزاب و سازمان های سیاسی مترقی در ترکیه، حمله به مناطق کرد زبان را حمله به خود و حمله به همه شهروندان جامعه، بدانند و در مقابل آن متحدانه و متشکل به ایستند، ميتوان ماشین کشتار دولت اردوغان را که پشت به ناتو و دولت های غربی بسته است از کار انداخت.  

گسترش اتحاد و مقاومت در صفوف محرومین در سراسر ترکیه، ورای تفاوت های ملی و قومی و مذهبی و زبانی، تنها راه لگام زدن به افسار گسیختگي ماشین جنایت دولت اردوغان است. در این مسير، مقابله با نفرت پراکنی های قومی و ملی، و مقابله با سیاست های تفرقه افکنانه و فاشیستی دولت حاکم، و افشاي تبلیغات و سیاست های تفرقه افکنانه احزاب ناسیونالیست کرد، یکی از ملزومات پیشروی در مقابل تعرض فاشیستی حاکم در ترکیه است.

 

 

حزب کمونيست کارگری ایران- حکمتيست (خط رسمی)

۸ دی ۱۳۹۴-ـ  ۲۹ دسامبر ٢٠١٥