دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق

 

 

دامنه اعتراضات برحق مردم محروم کردستان عراق به همه شهر و شهرکها٬ به مراکز تحصیلی و آموزشی٬ مراکز کاری و اداری و بیمارستانها و... کشیده شده است. ابعاد اعتراضات و اعتصابات و تجمعات اقشار محروم کردستان عراق علیه حاکمان بورژوای کرد٬ علیه دزدی و چپاول بی حد و حصر آنها از ثروت آن جامعه و از نان شب و جیب خالی مردم محروم٬ علیه فقر و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر٬ معلمین و کارمندان و اکثریت عظیم نیروی کارکن آن جامعه٬ پایه های حاکمیت ناسیونالیستهای کرد را به لرزه در آورده است. 

امروز و درست در شرایطی که اقلیتی بورژوا سرمایه های هنگفتی به جیب زده اند٬ درست در شرایطی دارائیهای رهبران احزاب ناسیونالیست کرد سر به میلیاردها دلار زده است٬ اکثریت بزرگی از مردم این جامعه از کارگر و معلم و کارمند و ... ماهها است حتی حقوق ماهانه خود را نگرفته اند و به نان شب محتاج اند. امروز گرسنگی و فقر جان کودکان در کردستان را تهدید میکند و میلیونها انسان آن جامعه٬ همان نیرویی که تولید ثروت و کل امکانات جامعه بر دوش آنها و با جان کندن آنها تامین شده است٬ خود برای لقمه نانی بانگ اعتراض سر میزنند. 

دامنه دزدی و فساد و چپاول از جانب حاکمان بورژوا و همدستان مختلف آنها به جایی رسیده است که دیگر پرده شرمی را باقی نگذاشته است و خود به آن اذعان دارند. امروز دیگر هر کارگر و معلم و زن و جوان آزاده ای پوچی ادعاهای مسخره برادری مردم کرد زبان با منافع مشترک را٬ به عنوان عوام فریبی محض با گوشت و استخوان درک کرده است. امروز و در شرایطی که دامنه اعتراضات محرومان آن جامعه کل کردستان عراق را فرا گرفته است و ادامه حاکمیت احزاب بورژوای کرد با مخاطرات جدی روبرو شده است٬ بار دیگر دو شاخه از همان سیستم بورژوایی حاکم ٬ جریان "گوران" و حزب "یک گرتوی اسلامی" به تکاپو افتاده اند تا دوباره و به نام منتقد حاکمیتی که خود بخشی از آن اند٬ تحرکات برحق مردم برای آزادی و رفاه و یک زندگی انسانی را دستمایه معامله خود با بقیه احزاب در حاکمیت قرار دهند. تلاش میکنند نوک تیز اعتراض مردم به فقر و فلاکت را از کل حاکمیت به سوی یکی از احزاب حاکم، بارزانی، متوجه کنند و خود از زیر تیغ تعرض طبقه کارگر و مردم محروم جامعه جان سالم بدر برند. 

موفقیت مردم زحمتکش کردستان عراق و تامین حداقلی از مطالبات بر حق آنها  و ممانعت از به کجراه بردن دوباره این اعتراضات توسط احزاب بورژوایی٬ در گرو این است که کمونیستها٬ کارگران و رهبران آنها٬ آزادیخواهان و برابری طلبان آن جامعه٬ تجارب تا کنونی خود در جدال و کشمکش با بورژوازی کرد حاکم را به خودآگاهی صفوف خود تبدیل و تثبیت کنند٬ در راس این تحرکات قرار بگیرند و با هوشیاری نه تنها موفقیت آنرا تضمین کنند بلکه و بعلاوه موقعیت طبقه کارگر و اقشار زحمتکش جامعه در مقابل بورژوازی حاکم را بهبود بخشند. بی تردید موفقیت در این اعتراضات در گرو میزان هوشیاری٬ سازمانیافتگی آن٬ استقلال صف اعتراض مردم زحمتکش و اتکای آن به رهبران واقعی و نمایندگان منتخب و مستقل خود٬ تعیین افق پیروزی آن حول آزادیهای سیاسی٬ پرداخت فوری حقوقهای مردم٬ تامین فوری امکانات رفاهی و تحمیل آن به بورژوازی کرد و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه برای کسب موفقیتهای بیشتر است.

 

مردم زحمتکش کردستان ایران

کارگران٬ آزادیخواهان  

 

گرسنگی بخش وسیعی از مردم زحمتکش کردستان عراق را تهدید میکند. در کردستانی که ثروت عظیمی توسط اقلیتی بورژوا جمع شده است٬ کودکان خانواده های کارگری و اقشار زحمتکش به شیر خشک محتاج اند. مردم کردستان عراق علیه فقر و محرومیت گسترده ای که توسط ناسیونالیستهای حاکم٬ توسط "دولت اقلیم کردستان" به آنها تحمیل شده است٬ در سرتاسر کردستان عراق دست به اعتصابات و تجمعات و تظاهرات زده اند. دفاع از این مردم٬ دفاع از زندگی قابل تحمل و انسانی برای آنها وظیفه ما است. شما در دوره های مختلف از مردم آواره این منطقه دفاع کرده اید٬ از مردم آواره کوبانی٬ شنگال و... در همین دوره اخیر دفاع کرده اید. امروز گرسنگی زندگی مردم کردستان عراق را تهدید میکند و از شما توقع این است به هر صورت که مناسب میدانید از اعتراضات انسانی و شرافتمندانه آنها دفاع کنید. شما دیروز علیه داعش و ترکیه و... از مردم کوبانی و شنگال و.. دفاع کردید و اما امروز این حزب بارزانی و طالبانی و گوران و اسلامی ها٬ این احزاب ناسیونالیست و بورژوای کرد اند که جان و هستی آنها را با مخاطرات جدی طرف کرده اند. توقع این است علیه این احزاب و در دفاع از زن و جوان و کودک و مردم کارگر و زحمتکش این منطقه برای تامین حداقلی از زندگی دفاع کرد. این توقعی است که از شما میرود و نباید از آنها دریغ کرد.

 

کارگران، مردم آزادیخواه! 

 

طی بیست و پنج سال گذشته تجربه "دولت کرد" در کردستان عراق٬ آخرین بارقه های پوچی "منفعت مشترک کردها"، پوچی برادری کارگر و بورژوای کرد٬ پوچی همسرنوشتی طبقات مختلف جامعه به نام "کرد" را در مقابل چشمان ما نشان میدهد. این حقیقت یک بار دیگر این حکم پایه ای کمونیستها را به همه نشان میدهد که بورژوای خوب و بد نداریم. تجربه حاکمیت احزاب مسلح ناسیونالیست کرد و نقشی که آنها در استثمار بی حد و حصر طبقه کارگر و مردم زحمتکش کردستان عراق داشته اند٬ نقشی که آنها در ترور و کشتار زنان٬ در تحمیل فقر مطلق و بی حقوقی کامل اکثریت مردم داشته اند٬ باید حقایق جامعه طبقاتی را که بارها ما کمونیستها بر آن تاکید داشته ایم را به همه نشان داده باشد. حقایقی که به روشنی میگویند ما کارگران و محرومان جامعه تنها در اتحاد خود مستقل از هر دین و مذهبی که داشته یا نداشته باشیم و مستقل از هر زبانی که با آن تکلم میکنیم و مستقل از هر رنگ و نژادی که داریم در مقابل بورژوازی یک منفعت مشترک داریم و یک طبقه واحد هستیم. امروز همه احزاب ناسیونالیست کرد ایران که در کردستان عراق مستقراند٬ عملا و رسما در کنار احزاب ناسیونالیست کرد عراق قرار گرفته اند. آنها در برابر تمام بی حقوقی مردم کردستان عراق٬ در برابر دزدی و چپاول ثروت و سامان آن جامعه توسط احزاب ناسیونالیست هم جنبشی خود سکوت کرده اند. حتی زمانی که کارگران و معلمان٬ کارمندان و مردم زحمتکش و حتی پلیس حافظ احزاب ناسیونالیست کرد از عمق بی حقوقی و فقر علیه بورژوازی کرد حاکم دست به اعتراض زده و خواهان زندگی انسانی هستند٬ سکوت کرده اند. آنها نگران طبقه کارگر کردستان عراق و مردم زحمتکش آن جامعه نیستند٬ آنها نگران رشد حق طلبی و حق خواهی طبقه کارگر کردستان عراق و متحد شدن و آگاه شدن آنها به منافع مشترک خود و قد علم کردن آنها برای احقاق حقوق خود هستند.  

ما کارگران و زحمتکشان کردستان ایران علاوه بر اینکه از دل این حقایق باید صف خود را خودآگاه کنیم٬ سموم ناسیونالیستی و قومی و مذهبی را به عنوان عوامل تفرقه در میان خود بزدائیم٬ باید از هم طبقه ای های خود در آن منطقه دفاع کنیم. شما کارگران و مردم محروم در کردستان ایران و هر جای دنیا در مقابل طبقه بورژوا در لباس "کرد"٬ "فارس"٬ "ترک"٬ "عرب"٬ انگلیسی و عراقی و فرانسوی٬ یک منفعت دارید. درک این حقیقت و تبدیل آن به خودآگای کارگران یکی از ملزومات پاره شدن زنجیرهای استثمار است. لازم است به هر شیوه ای که مناسب میدانید صدای همبستگی خود را به گوش طبقه کارگر در کردستان عراق٬ به گوش مردم ستمدیده و معترضی برسانید که امروز برای ابتدایی ترین مطالبات انسانی خود دست به اعتراض و اعتصابات گسترده در مقابل بورژوازی کرد زده اند. 

حزب حکمتیست با تمام نیرو و توان خود در منعکس کردن صدای اعتراض مردم معترض کردستان عراق، در جلب حمایت از این اعتراض و در کمک به کمونیستها در کردستان عراق برای سازمان دادن گسترده ترین و قدرتمند ترین اعتراض تلاش میکند.

 

 

دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 ١٣ فوریه ٢٠١٦