سند "کمیته های کمونیستی جنبشی"

مصوبه کمیته رهبری

۲۱ مه ۲۰۱۶

 

 

مقدمه: کمونیستها برای انقلاب کارگری، خلع ید از بورژوازی، و کسب قدرت سیاسی مبارزه میکنند. انقلاب کارگری محصول مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه سرمایه داری،  و برای لغو بهره کشی انسان از انسان است. جایگاه پرولتاریای صنعتی، در مرکز چنین تحول انقلابی است. چنین انقلابی بدون شکل گیری احزاب کمونیستی کارگری بانفوذ و قدرتمند، انجام نخواهد گرفت. حزب حکمتیست برای ایفای چنین نقش و احراز چنین جایگاهی تشکیل شده است. اما برای ایفای چنین نقش و احراز چنین جایگاهی، ارائه بهترین طرح ها، بدون رجوع به فاکتورها عینی و در نظر گرفتن شرایط روز، عملی و موثر نخواهد بود.

  

فاکتورهای عینی: 

۱ـ امروز دامنه دسترسی حزب حکمتیست و همه احزاب و سازمانهایی که به خود چپ و کمونیست میگویند، به فعالین کمونیست طبقه کارگر،  نفوذ در میان شبکه های فی الحال موجود آنها، و ایفای نقش بعنوان لولای اتحاد آنها، بدلایل مختلف محدود است. 

۲ـ بعلاوه بعنوان یک فاکتور تاریخی، در صفوف طبقه کارگر ایران، در میان طیف کارگران رادیکال سوسیالیست، آژیتاتورهای سوسیالیست، و رهبران عملی و  سازماندهندگان مبارزات جاری طبقه کارگر، هنوز تجزیه خطی صورت نگرفته است.  

از این رو: حزب حکمتیست ارتقا شبکه ها، محافل، و جمع های موجود در میان فعالین کمونیست طبقه کارگر،  به سطحی بالاتر، حزبی و کمونیستی در ابعادی وسیع و اجتماعی را، یکی از اهداف  مهم خود میداند. در این راستا ، برای ارتقا شبکه های فعالین، رهبران و آژیتاتورهای سوسیالیست موجود این طبقه،  به سطحی متعالی تر در قالب "کمیته های کمونیستی جنبشی" تلاش میکند.  

از نظر حزب حکمتیست، دامن زدن و گسترش جنبش تشکیل "کمیته های کمونیستی جنبشی"، علاوه بر اهمیت آن از زاوایه نیازهای فوری امروز طبقه کارگر،  تحول بزرگی در تحزب و اتحاد آگاهانه رهبران و فعالین کمونیست این طبقه در خدمت انقلاب کارگری است.  

  

کمیته های کمونیستی جنبشی:  

۱ ـ هدف از تشکیل این کمیته ها تحزب بخشیدن به یک فعالیت فی الحال موجود اجتماعی در طبقه کارگر، و ارتقا آن تا سطح "کمیته های کمونیستی" است که در این سند مختصات آن ذکر شده است.

 ۲ـ ارتقا آگاهانه تحزب کمونیستی موجود در طبقه کارگر، تنها بر متن سازمان تولید و سوخت و ساز اجتماعی و واقعی در جامعه صورت میگرد.  

۳ـ کمیته های کمونیستی جمع آگاهانه رهبران، آژیتاتورها و فعالین کمونیست فی الحال موجود در طبقه کارگر در یک جغرافیای معین است،  که با هدف رهبری کردن مبارزه طبقه کارگر در تمام وجوه آن در حوزه فعالیت خود، متشکل شده اند.

۴ ـ "کمیته های کمونیستی"، در تفاوت با شبکه‌های محافل موجود در طبقه کارگر، از سطح بالاتری از تحزب و سازمان و قبول مسئولیت و موازین برخوردار است.  بعلاوه  این کمیته ها معطوف به یک جغرافیای معین ، مثلا یک کارخانه، یک محله (که ممکن است یک یا چند کارخانه و کارگاه و محل را هم در بر بگیرد)، یک شهر و یا هر محدوده جفرافیائی دیگر است.

 ۵ ـ  اعضا این کمیته ها میتوانند بر محور  آنچه که مانیفیست بیان کرده است،  جمع شوند و "کمیته کمونیستی" خود را تشکیل دهند.  پلاتفرم این کمیته ها میتواند ازجمله این باشد که: کمیته برای اتحاد طبقه کارگر به منظور سازمان دادن انقلاب سوسیالیستی و سرنگونی حکومت بورژوازی تلاش میکند.

 ۶ ـ  اعضا کمیته های کمونیستی، علاوه بر کارگران کمونیست،  میتواند کمونیست های برجسته ای که در آن جغرافیای معین در اتحاد، آگاهی و مبارزه طبقه کارگر نقش دارند،  را  نیز در بر گیرد.

۷ ـ  فعالیت کمیته های کمونیستی  همه وجوه مبارزه و زندگی طبقه کارگر را، در حوزه فعالیت خود، تحت پوشش قرار می دهد. از مبارزه دایم برای رفاه و بهبود شرایط کار و زندگی، تا مبارزه با داده‌های سیاسی بورژوائی و  مبارزه با مرد سالاری در تفکر و عمل کارگران، از نشان دادن نقش مذهب در دامن زدن به توهم و  پراکندگی در طبقه کارگر، و مبارزه با داده‌های ناسیونالیستی از هر نوع، تا مبارزه با محدود نگری ها و محافظه کاری های موجود در میان  فعالین طبقه، و تلاش برای اینکه طبقه کارگر بیاموزد که به هر سیاست و تحول اجتماعی از زوایه منافع طبقه کارگر بنگرد، و برای تحکیم اتحاد طبقاتی در مقابل هر نوع تفرقه صنفی یا قومی و ملی و جنسی در میان طبقه کارگر سد ببندد، تا آگاهگری نسبت به تفاوت منفعت طبقه کارگر با همه طبقات دیگر، مضمون فعالیت کمیته های کمونیستی است.

 ٨ ـ  مبارزه با پلیس و حفظ امنیت کمیته و اعضا آن،  یکی از ارکان کار جدی این کمیته ها است. از آنجا که اعضا این کمیته ها رهبران و فعالین اجتماعی و بانفوذ و موثر در طبقه کارگرند،  نقش و تاثیر کمیته، در بلند مدت،   از دید کارفرما و پلیس مخفی نمی ماند. لذا فعالیت و کار بر اساس توازن قوای واقعی، آموزش نسل جدید کارگران کمونیست، تلفین درست کار علنی و مخفی، فن مبارزه با پلیس، مخفی ماندن اعضا کمیته و محل جلسات و ارتباطات کمیته با کمیته های دیگر و... از اهمیت جدی برخورد دار است.

 ٩ ـ حزب حکمتیست بعنوان بخش تحزب یافته کارگران کمونیست و رادیکال سوسیالیست،  خود را متعهد میداند که با تامین افق مانیفست کمونیست وهژمونی سیاسی-ایدئولوژیک و سبک کاری خود، تمام نیروی خود را برای تشکیل، اتحاد و انسجام سیاسی مبارزاتی این کمیته ها به کار گیرد.