حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

پیام کنگره هشتم حزب حکمتیست (خط رسمی)

به طبقه کارگر ایران

 

 

رفقای کارگر!

 درود های صمیمانه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری، حکمتیست را بپذیرید! قطعا اگر اختناق اجازه میداد، کنگره حزب حکمتیست محل اجتماع  پرشور شما و نمایندگان شما میبود.

 

 رفقا! 

شما بیش از هر کس بر این واقعیت واقف هستید که در دوره و شرایط دشوار و سختی به سر میبریم. دوره تحمیل عقبگردی سیاسی- اجتماعی به بشریت، دوره تعرض لجام گسیخته به زندگی و رفاه میلیونها انسان در سراسر کره خاکی. دوره ای که توحش جنگهای فرقه ای، قومی و مذهبی، باندهای فوق ارتجاعی و دول ارتجاعی محلی و بین المللی زندگی میلیونها انسان را در خاورمیانه به تباهی کشیده است. دوره ای که بورژوازی حاکم در ایران با تکیه بر این تباهی و سیاهی تلاش میکند مبارزه طبقه ما برای رفاه، سعادت و آزادی را زیر خاکستر آتشی که خود در دامن زدن به آن نقش اساسی داشته و دارد، خفه کند.  

صف متحد بورژوازی تلاش کرد از این فضا درخدمت تحمیل بزرگترین عقبگرد به جامعه و در راس آن به طبقه ما استفاده کند. تلاش کردند با پخش سموم ناسیونالیستی و میهن پرستانه، با تقسیم کردن ما به ایرانی و افغانی، فارس، کرد، عرب، ترک، سنی و شیعه و.. همسرنوشتی، منافع مشترک و اتحاد و همبستگی طبقاتی ما را خفه کنند. تلاش کرده و میکنند طبقه ما را ساکت و خاموش و مستاصل به عنوان بردگان بی اراده، تحویل بازار کار دهند. امروز کل بورژوازی ایران به این امید در کنار هم متحد علیه طبقه ما صف بسته است.  

همه ما شاهد فروریختن عمارات اپوزیسیون های بورژوایی در حاکمیت یا خارج از حاکمیت، بودیم و دیدیم که چگونه صف عظیمی از دوستان دروغین طبقه کارگر، از دوخرداد و سبز و اپوزیسیون چپ، منتظر ناتو، و ملی مذهبی ها، همه با برجام به مشروطه شان رسیدند و میدان جدال با حاکمیت را رها کردند و یا بی افق و مستاصل به حاشیه سیاست رانده شدند. امروز در ایران، بعد از برجام و توافقات اتمی، این تنها ما و طبقه ما است که  در مقابل یکی از هارترین، افسارگسیخته ترین، فاسد ترین و مرتجع ترین حکومت های قرن، ایستاده است.  

ما همیشه گفته ایم که جمهوری اسلامی ایران، بعنوان یک حکومت بورژوایی و نماینده سرمایه، فقط و فقط یک اپوزیسیون رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب، ضد فقر و استبداد دارد و آن طبقه کارگر است. امروز این حکم بیش از پیش صحت خود را به همگان ثابت کرده است. علیرغم تمام تلاشها برای دامن زدن به امید واهی و دروغین به گشایش سیاسی، برای به تسلیم کشاندن طبقه ما و علیرغم تمام سیاهی و تباهی که به زندگی ما تحمیل کردند، هنوز هراس از عروج کارگر متحد و آگاه، هراس از عروج طبقه کارگر انقلاب دیده ایران، هراس از نفوذ و قدرت کمونیسم در یکی از قوی ترین گردانهای طبقه کارگر جهانی در جامعه ایران، حتی برای یک لحظه سایه خود را  از سر بورژازی حاکم در ایران دور نکرده است. سرانشان برای مقابله با آزادیخواهی، برابری طلبی، عدالت اجتماعی، زندگی بهتر و رفاه و سعادت همگانی به طبقه کارگر و کمونیسم آن اعلام جنگ کرده اند.

 

رفقا! 

تعرض جمهوری اسلامی ایران نه از سر قدرت، که از ترس قدرت شما است. قدرتی که اگر به میدان بیاید، متحد و متشکل شود و برای یک زندگی بهتر به کار بیفتاد، جهانی را تسخیر خواهد کرد.  

از این روست که جمهوری اسلامی ایران، با هرکس و هر جنبنده ای سازش بکند، در مقابل طبقه کارگر، شمشیر از رو می بنند، علنا گارد ضد شورش سازمان میدهد، رهبران و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندان میکند، مبارزات و اعتراضات شما را مورد حمله قرار میدهد، تا بتواند تلاش شما برای بهبود معیشت و رفاه را سد کند. دشمنی با کمونیسم متحزب و متشکل، کمونیست ستیزی و سوسیالیست ستیزی این طبقه و نماینده اش در قدرت، یعنی تمام جمهوری اسلامی با همه دسته بندی و گروه بندی هایش، به خاطر مقابله با تعرض شما به بنیادهای سود و سودآوری و استثمارش است.

 

 کارگران کمونیست! 

امروز در جامعه ایران شرایط عینی برای انقلاب کارگری مهیا است، مسئله درجه آمادگی طبقه ما برای دست زدن، سازمان دادن و رهبری این انقلاب است. آماده کردن طبقه کارگر ایران و بالا بردن خودآگاهی طبقاتی آن، فقط و فقط بر عهده ما کمونیستهای این طبقه است. اتحاد کارگری و تبدیل افق انقلاب کارگری به افق بخشی از پرولتاریایی صنعتی ایران در گرو شکل گرفتن تحزب سیاسی این طبقه و اتحاد کمونیستها طبقه کارگر است. امری که کنگره هشتم حزب حکمتیست در تمام مباحثات خود بر آن تاکید کرد. اتحاد سیاسی کمونیستهای طبقه کارگر، متحد شدن آنها از اتحاد در کمیته های کمونیستی در کارخانه و محله تا متحد و متحزب شدن در حزب خود، حزب حکمتیست، تبدیل این حزب به لولای اتحاد رهبران و سازماندهنگان مبارزات طبقه کارگران، یک قدم بزرگ ما را به انقلاب کارگری نزدیک میکند. 

حزب حکمتیست و کنگره هشتم آن برای مبارزه امروز بر سر رفاه و آزادی و برای انقلاب کارگری دست همگی شما را میفشارد و شما را به مبارزه ای مشترک برای ایجاد آمادگی در طبقه کارگر و کسب سنگر به سنگر پیروزی در مبارزات جاری آن، برای شکل دادن به تحزب سیاسی و کمونیستی این طبقه و برای انقلاب کارگری به پیوستن به حزب خود، حزب حکمتیست فرامیخواند.

 

زنده باد انقلاب کارگری

زنده باد سوسیالیسم

 

 کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اسفند ١٣٩٤- فوریه ٢٠١٦