آزادی موصل یا توحش افسار گسیخته مجرمان جنگی!

 

 

 

 

خالد حاج محمدی

 

جنگ موصل براي آزادي مردم  و نجات آنها از بختک داعش نيست. اينرا دولت آمريکا و متحدينش بهتر از هر کسي ميدانند. حمله به موصل مانند بسياري از جنگهاي ديگر در يکي دو دهه اخير با اهداف مشخص و به بهانه مبارزه با داعش به بشريت قالب ميشود. داعش بهانه است و "ناجيان" مردم موصل از خود آمريکا تا ترکيه و عربستان و قطر، از جمهوري اسلامي تا دولت عراق و نيروهاي زير دست آنها، خود دست کمي از داعش ندارند. داعش بهانه است و در پشت صحنه سازي فريبکارانه مبارزه با تروريسم اهداف درازمدتري خوابيد است که امروز و به نام مبارزه باداعش در اين جنگ تلاش ميشود تعيين تکليف شوند. جنگ موصل و سيل بمب و هواپيما و بمب افکنهاي وسيعي که به اين منطقه گسيل کرده اند با هدف تعين تکليف جنگي است که چند سال است ميان قدرتهاي اصلي جهان و دولتهاي منطقه در کل خاورميانه در جريان است. اين جنگ براي تعين حد و مرز هر کدام و قلمرو نفوذ آنها در عراق، در منطقه و در کل جهان است. خاورميانه مرکز اين جنگ و ميدان اين تعين تکليف است و مردم منطقه در اين ميان قربانياني هستند که خود هيچ نقشي در سرنوشت جهنمي که براي آنها رقم ميزنند، ندارند.

آنچه شرکت کنندگان در اين جنگ براي خود گذاشته اند نابودي کامل شهر موصل و کشتار مردم آن است. اين تقريبا مورد اعتراض هيچکدام از دولتهاي درگير نيست. اگر بود صداي کسي در مي آمد و اگر چنين نبود بحث آورگان و نجات مردم موصل در نقشه اين کشتار و بمباران جايي داشت. آنها و بعد از شروع جنگ و يک سال آماده سازي براي آن، رياکارانه از زبان سازمان ملل ميگويند، تلاش براي تامين امکان زيست ٦٠ هزار آواره در جريان است! در شرايطي که امکانات تسليحاتي،  بمب و راکت و هر نوع سلاح پيشرفته جنگي براي کشتار ٦٠ ميليون انسان آماده است. هيچ دولتي حتي دولت مرکزي عراق براي خود نگذاشته است که مشکل آورگان جنگ را به عهده بگيرد و هيچ راه و امکاني براي نجات آنها در برنامه "ناجيان" مردم موصل و "قهرمانان مبارزه با داعش" نيست.

مسابقه براي شرکت در اين کشتار وسيع از جانب همه دولتها مستقيم و غير مستقيم در جريان است.

مردم در بمباران موصل در ابعاد وسيع کشتار ميشوند و کل خانه و کاشانه و امکانات آنها، تمام پل و راهها و مراکز کاري، صنعتي، خدماتي، آموزشي و درماني و هر نوع آثار تمدن در اين شهر از بين ميرود. قرار است بعد از نابودي موصل، جانيان در فرداي اين توحش آگاهانه و از روي نقشه، مدال پيروزي را به سينه بزنند و به عنوان ناجيان بشريت و قهرمانان مبارزه با تروريسم بر مردم جهان منت بگذارند.

موصل را ويران شده از دست داعش بيرون مياورند اما داعش از بين نميرود. راه مبارزه با داعش کشتار مردم موصل و بمباران محل زندگي آنها نيست. کافي است دولتهاي غربي گوش عربستان و ترکيه و قطر را بدليل کمک همه جانبه به داعش بپيچانند و کافي است خود از سازمان دادن انواع باند هاي تروريستي مثل داعش و النصر و ... براي مقابله با مخالفين خود دست برداند. براي مبارزه با داعش لازم نيست سومين شهر بزرگ عراق با خاک يکسان شود و مردم آن زير آوار دفن شوند. اين جنايت عامل رشد انواع داعش هاي ديگر در منطقه است. مردم مستاصل در چنين شرايطي از سر ناچاري و از سر نفرت طعمه هر جريان جنايتکار ضد ناتو و متحدينش خواهند شد.

مبارزه با داعش کار سازندگان آن نيست. براي مبارزه با تروريسم بايد عوامل و شرايط رشد آن را نابود کرد. با ترورسيم غرب و متحدين او نميتوان تروريسم را از بين برد. آمريکا و دولتهاي حامي، ترکيه و عربستان و قطر و اسرائيل، روسيه و ايران و دولت عبادي و بارزاني، خود منشا تروريسم در کل منطقه هستند. با تروريسم دولتي و با بمباران و خانه خراب کردن مردم در سوريه و عراق و هر جاي ديگر از دنيا نميتوان سرچشمه ترور را خشکاند. حمله به موصل و حلب و ويراني شهرهاي مختلف خاورميانه توسط اين دولتها، سرچشمه انواع تروريسم و رشد ترور نه تنها در خاورميانه بلکه در کل جهان است. تجربه عراق و کشتار وسيع مردم و جناياتي که ناتو در اين مملکت مرتکب شد، در غياب يک جنبش قوي انساني و ضد اشغال به جريانات جنايتکار و تروريستي فرجه داد تا به نام مبارزه با اشغال،  سربازان جنگي خود را از آنان بگيرند و عروج انواع مقتدا صدرها نتيجه اين ماجرا است. جنايات در ليبي و موج آوارگي و حاکم کردن دسته جات تروريسم به کمک غرب و به نام مبارزه با ديکتاتور، نابودي شهرهاي سوريه و کشتار و آوارگي ميليوني مردم، بزرگترين زمينه ها را براي رشد تروريسم در کل منطقه آماده کرده است. افسار کردن تروريسم آمريکا و متحدينش و مقابله با کشتار وسيع مردم موصل اولين قدم در راه مقابله و افسار کردن تروريسم است.

مبارزه با داعش و بيرون راندن آن از موصل و هر شهر و شهرک ديگر عراق از عهده مردم عراق برمي آيد به شرطي که متحدين غرب در منطقه داعش را از هر نظر حمايت نکنند. بعلاوه هيچ کسي در هيج جاي دنيا مانع حمله هيچ دولت و جرياني به داعش نشده است. نفس جنگ عليه داعش را هيچ کس مورد گله گزاري قرار نداده است. اما بمباران مردم موصل و منطقه توسط سران تروريسم دنيا و در راس آنها دولت آمريکا را نميتوان به نام جنگ با داعش به فروش رساند. داعش فرزند ناخلف آمريکا است که در دوره اي افسار پاره کرده و مدعي حاکميت و مملکت شده است. داعش با حمايت متحدين غربي تاکنون روي پا ايستاده است.

مردم عراق حتي بعد از بيرون راندن داعش از موصل روي آرامش را بخود نخواهند ديد. داعش حداکثر و با هر تلفاتي از موصل خارج ميشود و به جاي ديگري نقل مکان مکند و يا به کمک دولتهاي ترکيه و عربستان و... به کشور ديگري منتقل ميشود. اما براي مردم عراق و منطقه اين هنوز شروع دوره اي ديگر از جدال انواع دولتها و جانوراني است که به نام مبارزه با داعش و اين بار با مدال پيروزي بر داعش در موصل، سهم ميخواهند. دولتها و جرياناتي که مردم عراق را به نام سني و شيعه، کرد و عرب و ترکمن و... تقسيم بندي کرده اند و با تبليغات وسيع و تحريکات چندين ساله آنها را دشمن همديگر کرده اند. جرياناتي که از قبل اين دشمني و کشتار مردم بدست همديگر جيبهايشان را پر ميکنند و هر کدام در گوشه اي از عراق بر گرده مردم محروم و ستمديده صاحب قدرت و صدارتي شده اند و هر کدام منتظر وسعت دادن به منطقه زير نفوذ و حاکميت خود هستند. دولت عبادي همراه ارتش و نيروي جنايتکاري به نام حشدالشعبي خود را "نماينده شيعيان" و تاجدار کل عراق ميداند. آقاي بارزاني و دولت اقليم به نام حق "مردم کرد" و با تحريکات ضد "عرب"، خواهان پيوستن مناطق ديگري به دايره زير فرمانروايي خود است. گروهاي قومي و مذهبي به نام سني و عرب نيز خواهان سهم خود زير پرچم "سني ها و عربهاي" عراقند. جدال اين جريانات براي سهم هر کدام و نفاق عميقي که ميان مردم باد زده اند و جناياتي که عليه مردم محروم منتسب به اين دين و آن ملت مرتکب شده اند، در غياب يک جريان قوي و دخيل کمونيستي و آزاديخواهانه که با پرچم همسرنوشتي کل مردم محروم عراق، عليه اين جانواران قد علم کرده و نقش جدي ايفا کند، زمينه را براي جنگهاي صليبي در کل عراق مهيا کرده است.

بنطر ميرسد بعد از جنگ موصل و فضايي که ايجاد کرده و نفاق عميق و کور ملي و مذهبي که به جامعه تحميل کرده اند، مردم عراق نه تنها در چهارچوب يک کشور و در کنار هم امکان زيست مشترک برايشان نمانده، بعلاوه  و متاسفانه خطر جنگهاي قومي و فرقه اي نيز يک تهديد بزرگ براي آينده آنها و حتي کل منطقه است.

مستقل از اينکه موقعيت نيروهاي کمونيست و آزاديخواه، موقعيت مردم شرافتمند و سکولار و متمدن در اين ميدان چه هست، دفاع از حقوق اوليه مردم، دفاع از سکولاريسم و مقابله با تقسيم بندي هاي قومي و مذهبي اولين وظيفه کل اين صف است. شکل دادن به هر جريان بانفوذ و عبور دادن مردم عراق از اين مرحله تنها وقتي ممکن است که صفي متحد و يکپارچه همين امروز عليه کشتار مردم موصل و در دفاع از آنها و در ادامه در مقابل هر جريان و حاکميتي که بخواهد بر اساس هويتهاي کاذب ملي و مذهبي و فرقه اي مردم را در مقابل هم قرار دهد و آنها را به دشمن همديگر تبديل کنند شکل بگيرد.

مستقل از اوضاع عراق و خاورميانه و آينده آن ابعاد اين توحش نه به موصل و عراق و نه به خاورميانه محدود نخواهد ماند، همچنانکه تا کنون هم محدود نمانده است. مستقل از رشد جريانات تروريستي در کل جهان در اثر سياستهاي امپرياليستي و آنچه دولتهاي بزرگ جهان و متحدين آنها به مردم خاورميانه تحميل کرده اند، يک بعد اين ماجرا در خود غرب رشد احزاب دست راستي، رشد راسيسم و خارجي ستيزي در کشورهاي غربي است.

بعلاوه تحت نام مسله امنيت و به بهانه مبازره با تروريسم و مدالهايي که دول غربي در اين زمينه به سينه زده اند، در عين حال ادامه تعرض همه جانبه سياسي و ايدئولوژيک به دستاوردهاي طبقه کارگر و مردم متمدن در خود اروپا از جانب آنها يکي از مختصات اين دوره است. اين اتفاقي نيست که با جنگ موصل شروع شده باشد، بلکه و بعلاوه در کل پروسه چند سال گذشته و همراه تحميل جنگ به مردم خاورميانه اين تعرض نيز در ابعاد بزرگي در جريان بوده است.

ميدياي رسمي دولتهاي غربي در اين دوره نيز در ابعاد همه جانبه ريکارانه در مهندسي افکار و کور کردن بشريت متمدن و مخفي نگه داشتن اهداف پليد دولتها غربي و دول منطقه به نام مبارزه با تروريسم، به عنوان بخشي از ماشين جنگي نقش داشته اند.

قطعا بيان حقايقي که پشت مبارزه با "تروريسم" اين دولتها خوابيده است و تلاش براي شکل دادن به صفي عليه تعرض راست و عليه حمام خوني که در خاورميانه راه انداخته اند و عليه تعرض آنها به دستاوردهاي بشريت در خود غرب يک وجه کار هر نيروي متمدني در اين دوره است. بشريت به يک بيداري در مقابل تعرض راست در خود غرب احتياج دارد. چيزي که در دوره جنگ ويتنام شاهد آن بوديم و چيزي که در دوره حمله دولت آمريکا و انگلستان و متحدينشان به عراق شاهدش بوديم و چيزي که در اين دوره متاسفانه زير سايه سنگين تبليغات رياکارانه "مبارزه" با تروريسم اسلامي خفه اش کرده اند.

 

٣١ اکتبر ٢٠١٦