حزب کمونيست کارگری حکمتيست (خط رسمی)

 

 

اطلاعیه پایانی
پلنوم سی و هشتم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 پلنوم سی و هشتم کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶ با شرکت اکثریت اعضاء کمیته مرکزی برگزار شد.

  پلنوم سی و هشت با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم رسما شروع به کار کرد.

 دستور جلسات پلنوم عبارت بودند از:

 

1.      گزارش کار این دوره حزب

2.      موقعيت کنونی حزب و مهمترین وظایف این دوره

3.      تخاصمات عربستان و ايران، عوارض و نتایج آن و اقدامات حزب

4.      انتخابات

 

 بحث حول گزارشات کتبی کمیته رهبری و تشکیلاتهای مختلف توسط خالد حاج محمدی، دبیر کمیته رهبری حزب، به پلنوم ارائه شد. خالد حاج محمدی توضیحاتی حول گزارش و کارکرد کمیته رهبری در فاصله دو پلنوم، و فعالیتهای این دوره حزب در عرصه های مختلف داد.

 

در ادامه اعضا کمیته رهبری نکات تکمیلی خود را ارائه دادند. پلنوم در راستای گزارش به جنبه های مختلف کار حزب، به پیشروی ها  و همزمان موانع و کمبودهای کار حزب در دور گذشته پرداختند. کمیته مرکزی ضمن تائید گزارش کمیته رهبری بر جنبه هایی از فعالیت حزب و بویژه بر ایفای نقش هدفمند تر رهبری حزب در جدالهای پیش رو  تاکید کرد.

 

دستور بعدی پلنوم "موقعیت کنونی حزب و مهمترین وظایف ایندوره" بود که توسط خالد حاج محمدی به پلنوم ارائه شد. خالد حاج محمدی ضمن اشاره به مهمترین مولفه های اوضاع سیاسی امروز در ایران و موقعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی به موقعیت کنونی حزب، میزان پیشروی و موانع آن و همزمان کاستی و کمبودهای حزب پرداخت. خالد حاج محمدی همزمان به اصلی ترین عرصه ها و اولویتهای که حزب باید روی آن انرژی بگذارد اشاره کرد.

 بدنبال اعضا کمیته مرکزی به جوانب مختلف بحث، به اصلی ترین مولفه های اوضاع کنونی، موقعیت حزب و همچنین مهمترین وظایف ایندوره حزب در جدالهای سیاسی، در تحکیم موقعیت حزب و تضمین پیشروی های بیشتر حزب، پرداختند.

 پلنوم تعیین و تدقیق مهمترین وظایف ایندوره حزب را به کمیته رهبری آتی سپرد. 

 دستور بعدی پلنوم "تخاصمات عربستان و ايران، عوارض و نتایج آن و اقدامات حزب" بود. این بحث که اساسا در رابطه با کشیده شدن تخاصمات ایران و عربستان به ایران و بویژه کردستان بود توسط خالد حاج محمدی به پلنوم ارائه شد. خالد حاج محمدی به سیاست تاکنونی حزب و اقداماتی که در این زمینه شده است پرداخت و همزمان به سکوت اپوزیسیون در این زمینه، دلایل آن و به ضرورت تقابل حزب و کمونیستها و کل صف آزادیخواهی با جنگ نیابتی عربستان در ایران و خصوصا در کردستان و لزوم تقابل با قومی و مذهبی کردن فضای کردستان و همزمان مقابله جدی با تعرض جمهوری اسلامی به فضای سیاسی جامعه، گسترش خفقان و سرکوب و میلیتاریزه کردن کردستان پرداخت.

 

پلنوم ضمن تائید جهت تاکنونی حزب و بویژه عکس العمل سریع و منحصر بفرد حزب در هشدار مخاطرات کشیده شدن این جدال به کردستان، اقدامات دیگری که رهبری حزب میتواند در دستور خود قرار دهد را مورد بحث و تاکید قرار داد. 

آخرین مبحث پلنوم انتخابات دبیر کمیته مرکزی و کمیته رهبری بود. در این بخش پلنوم به اتفاق آرا ابتدا آذر مدرسی را به عنوان دبیر کمیته مرکزی و سپس رفقا امان کفا، سهند حسینی، خالد حاج محمدی، فواد عبداللهی و مظفر محمدی را بعنوان کمیته رهبری در پست خود ابقا کرد. در اولین جلسه کمیته رهبری، خالد حاج محمدی به اتفاق آرا بعنوان دبیر کمیته رهبری انتخاب شد. 

در جوار پلنوم کمیته مرکزی دو سمینار با عناوین "اوضاع سیاسی، دورنما و ظایف ما" توسط ثریا شهابی و سمینار "مسئله بیکاری در ایران" توسط مصطفی اسدپور برگزار شد.

 

 

 حزب کمونيست کارگری حکمتيست (خط رسمی)

۲۴ شهریور ۱۳۹۵- ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶