اطلاعيه حزب کمونيست کارگري حکمتيست (خط رسمي)

 

کودتا در ترکیه، فاز دیگری از بحران

 

 

شب گذشته بخشی از ارتش ترکیه با به کنترل درآوردن رادیو و تلويزیون، فرودگاههای استانبول و آنکارا، و بستن پل ارتباطی بین دو بخش آسیا و اروپای استانبول، با اعلام کودتا موقتا کنترل در این کشور را بدست گرفت و اردوغان و دولت اش را ساقط شده اعلام کرد. این کودتا در همان شب با به جای گذاشتن بیش از یکصد کشته، ناکام ماند و دولت اردوغان مجددا کنترل اوضاع را بدست گرفت و بخش خارج شده از کنترل در ارتش را دستگیر و وعده مجازات داده است.

 این کودتاي ناکام هرچند بر عمر حاکمیت اردوغان و حزب اسلام گرای او افزود و به قدرت حاکم بهانه دیگری برای گسترش سرکوب ها و مختنق کردن و میلیتاریستی کردن ترکیه را داد، اما همزمان بحران سیاسی در این کشور را تعمیق کرد. اردوغان و حزب اش این کودتا را هم از سر گذراندند اما بحران سیاسی در ترکیه، کشمکش دولت اولترا ارتجاعی- اسلامی و فاشیستی اردوغان با طبقه کارگر، تناقضات میان دولت ترکیه و ناسیونالیسم ترکیه که امروز خود را در قامت ارتش نشان داد، حادتر از قبل ادامه خواهد داشت. تناقضاتی که بر متن ناکامی های اردوغان چه در جدالهای درونی و چه در کشمکشهای منطقه ای و موقعیت ضعیف ترکیه در خاورمیانه، کماکان ادامه خواهد داشت. این کودتای هرچند ناکام حاکی از موقعیت بحرانی و متزلزل دولت اردوغان در میان خود بورژوازی ترکیه است. تعویق چند ساله پیوستن ترکیه به اروپای واحد جدال در صفوف بورژوازی ترکیه را حادتر خواهد کرد. دولت اردوغان پس از این کودتا، علیرغم تشدید سرکوب و استبداد داخلی، در رابطه با رقبای منطقه ای در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرد.

موقعیت استراتژیک ترکیه، به این کودتا و تحولات پس از آن ابعاد غیر قابل پیش بینی و فرا ترکیه ای خواهد داد. عضویت ترکیه در ناتو، مسئله پیوستن آن به اتحادیه اروپا، شکاف های منطقه ای بین دولت های ایران و عربستان سعودی و ترکیه، و میدان باز فعالیت افسارگسیخته انواع دستجات تروریست قومی و مذهبی از داعش تا دستجات شیعه و جهاد و ... ، خاورمیانه را بیش از پیش بحرانی ميکند، و باطلاق به جای مانده از دخالت های میلیتاریستی ناتو و دولت های غربی را بیش از پیش به منجلاب بمب و ترور و تعفن قومی و مذهبی تبدیل می کند.

  فردای پس از این کودتا، شرایط برای قدرت های حاکم جهت گسترش میلیتاریسم، تحمیل اختناق بیشتر و سرکوب های گسترده تر در این کشور و سایر کشورهای منطقه به بهانه امنیت، مهیا تر میشود.

 عقب نشینی دولت های غربی از خاورمیانه بدنبال ناکامی هایشان و بعد از ویرانی چند کشور و خانه بدوش کردن میلیونها انسان و سپردن سرنوشت آن بدست رقابت و تخاصمات قدرت های منطقه، سناریوی سیاه در خاورمیانه را سیاه تر کرده و می کند. سپردن خاورمیانه به جدال قدرت بین ایران و عربستان و ترکیه، بر متن رفع موانع دخالت های سیاسی و نظامی  روسیه، باطلاق و سناریو سیاه محصول دور قبل دو دهه میلیتاریسم غرب را سیاه تر از گذشته اش میکند.

 اين چهره کريه دنياي امروز ما است٬ هنوز خون ۲۵۰ نفر در یک عملیات بمب گذاری در بغداد خشک نشده است که قتل عام نیس و کودتا در ترکیه ميرود فاز ديگري از بحران را تکميل کند. بدون شک عاملين و مسببين اين اوضاع دولتهای امپریالیستی٬ قدرت هاي مرتجع منطقه اي از مدل اردوغاني و جمهوری اسلامی تا مدل قطر و شيوخ سعودي اند. مرتجعيني که بر بستر گورستاني کردن خاورميانه، "امنيت" و موقعيت سياه خود را تحميل کرده اند. اينها قدرت هاي برتر چنين اوضاعي اند.

 امروز و بدنبال کودتای شکست خورده ترکیه٬ مردم محروم این جامعه٬ طبقه کارگر و بشریت متمدن ترکیه بار دیگر با تعرض دولت فاشیست اردوغان٬ دولتی که خود از کودتاچی ها کودتاچی تر است طرف خواهند شد. نباید گذاشت ناکامی های اردوغان مبنای قدرتگیری بخش دیگری از بورژوازی ترکیه شود و ضعف امروز اردوغان باید با قدرتگیری طبقه کارگر به شکست نهایی آن و پایان دادن به حاکمیت ارتجاعی و فاشیستی بورژوازی در ترکیه منجر شود.

  براي ما و ميليونها انسان تشنه آزادي، امنيت و رفاه و خوشبختي اما سناريویی متفاوت است. نسخه امنيت ما، نسخه امنيت انساني، انقلابي و کمونيستي است. تنها طبقه کارگر و کمونيست هاي اين طبقه با تکيه بر قدرت و موقعيت کليدي خود در نظام توليدي معاصر ميتوانند ورق را به نفع بشريت برگردانند. قدرت گرفتن کمونيسم تنها راه خاتمه دادن به نا امني در سراسر جهان است.

  

حزب کمونيست کارگري حکمتیست (خط رسمي)

۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶

.