دبیرخانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

صفحه عربی سایت حزب حکمتیست (خط رسمی) شروع به کار کرد

 

 

صفحه عربی حزب حکمتیست (خط رسمی) با هدف آشنا کردن کمونیستهای عرب زبان به سیاستها و مواضع حزب، شروع به کار کرد. با این امید که آشنایی با سیاستها و مواضع حزب، آشنایی با ادبیات کمونیسم منصور حکمت، نزدیکی بیشتر کمونیستهای عرب زبان با حزب حکمتیست (خط رسمی) را تسهیل کند. 

ما همه کمونیستهای عرب زبان را به  مراجعه به این سایت و همکاری با ما در ترجمه ادبیات حزب به زبان عربی دعوت میکنیم.

 

آدرس صفحه عربی حزب:      hekmatist.com/Arabic/Arabic-index.html

 

 

دبیرخانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١١ ژوئن ٢٠١٦