حقوق بشر يک هفته اي!

 

 

فواد عبداللهي

 

تنها يک هفته از ديدار ريس اتحاديه اروپا و خانم مرکل از کمپ آوارگان جنگي در سوريه و کشف ”حقايق“ حقوق بشر در اين اردوگاه ها گذشته است. تنها يک هفته از اعلام ”پيروزي“ دژ اروپا در کنترل و سد کردن فرار محکومين به مرگ در سوريه به کمک دولت فاشيست ترکيه ميگذرد. تنها يک هفته از يک معادله قومي کثيف ميگذرد: آخر قرار بود در ازاي سد کردن موج فراريان سوري به سمت اروپا، آقاي اردوغان از پيشِ اتحاديه اروپا با يک جعبه شيريني حاوي معافيت ”تُرک“ها از اخذ ويزا در حوزه شينگن، به ترکيه بازگردد. هنوز يک هفته هم نشد که اعلام کردند که بله ”امنيت“ به کمک دولت ”بشر دوست“ ترکيه برقرار شد که ناگهان يکي از اين کمپها که از قضا در نزديکي مرز ترکيه قرار دارد و ”ميزبان آوارگان جنگ داخلي سوريه“ است مورد هجوم موشکي نيروهاي اسد قرار گرفت و دهها کشته به جا گذاشته است.

 تعرض آشکار به فرايان از جنگ و حقوق پناهندگي از جانب غرب در اين روزها، حکم يک تير و دو نشان دارد: از يک طرف ميخواهند سيم خاردار به اطراف مرزهاي خود بکشند و دامنه تخريب و فاشيسم را تنها در محدوده خاورميانه نگه دارند. جايي که از نقطه نظر دول غرب بايد مردم اين خطه با آن بسوزند و بسازند و بهاي هزيمت ميليتاريسم ناتو را بپردازند. از طرف ديگر، رياضت اقتصادي تحميل شده به طبقه کارگر و مردم محروم جوامع غربي را بايد دور بزنند و از دَرِ ”بحران پناهندگي“ و کيس سوريه در حمله به استانداردها و حقوق پايه اي شهروندان و پناهندگان وارد شوند. مردم اروپا بحق نگران عروج سناريوي سياه در خاورميانه و تَرکِش فاشيسم هستند. تنها اميد، تکان خوردن سوسياليستي طبقه کارگر اروپا است.