حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)                        

 

 

گرامی باد اول مه

روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

 

 

اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی و بین المللی طبقه کارگر، روز جشن کارگران٬ روز اعلام همسرنوشتی طبقه کارگر و روز اعلام کیفرخواست طبقاتی ما علیه سرمایه داری در سراسر جهان است.

  اول مه روز ملی کسی نیست٬ روز مذهب و کلیسا و مسجد و کنیسه و معبد طرفداران هیچ مذهبی نیست، روز اتحاد ملیتها٬ "خلقها" و روز کمپین های طرفداری از این یا آن جناح  بورژوازی در هیچ کجای دنیا نیست. روز طبقه کارگر در تمایز با همه طبقات و جنبشهای دیگر است. در این روز کارگران در سراسر جهان بر هویت و منافع متمایز خود از همه اقشار و طبقات دیگر و به عنوان یک طبقه واحد جهانی انگشت میگذارند٬ و خودآگاهی صفوف خود را بالا میبرند.  

اول مه روز اعلام اعتراض کارگر، به گستاخی و عنان گسیختگی سرمایه، و روز اعلام "نه" محکم این طبقه به این بردگی مزدی و مدرن قرن بیست و یکم است. این روز، روز دفاع قدرتمند از مساوات طلبی سوسیالیستی کارگری، و روز اعلام باز گرداندن اختیار به انسان  و نجات او بدست خود است. 

اول مه روز ابراز وجود طبقاتی کارگران به مثابه یک طبقه اجتماعی است. روزی که طبقه کارگر در اقصی نقاط جهان درمراکز بزرگ کارگری تا کارگاه ها و معادن و در بخشهای خدمات و بیمارستان ها و در محل های کار و زندگی دور هم جمع میشوند٬ آن را جشن میگیرند٬ دست در دست هم میگذارند و اعلام می کند که نظام سرمایه داری نظامی واژگونه است و باید آن را بر قاعده خود نشاند. اعلام میکنند نظام سرمایه داری نظام حاکمیت اقلیتی مفت خور برگرده اکثریت انسان های شریف جامعه٬ برگرده طبقه کارگر است و باید برانداخت و جامعه ای نوین پایه گذاری کرد. جامعه نوینی که در آن استثمار کارگران توسط سرمایه داران بر افتاده است. نظامی که انسان کالا نیست و تولید در خدمت جامعه و برای نیاز جامعه است نه برای کسب سود سرمایه داران. نظامی که مبنایش بر انسان استوار است. انسانی که مالک محصولات تولیدی خود است. نظامی که در آن تبعیض و ستم و استثمار و فقر و تقسیم انسان به زن و مرد و این و آن "قوم" و "ملت" و مذهب و ... جرم است. نظامی آزاد و برابر٬ نظامی فاقد فقر و فحشا و دروغ و ریاکاری و استبداد و سرکوب. 

امروز بورژوازی در سراسر جهان علیه ما و منافع مشترک ما با تراشیدن هویتهای کاذب و باد زدن تعصبات کور مذهبی٬ ناسیونالیستی٬ قومی و ارتجاعی٬ با راه انداختن جنگهای صلیبی میکوشند ما را در مقابل هم قرار دهند. تلاش میکنند با اتکا به میدیای فاسد و نوکر خود٬ با اتکا به کل دستگا تحمیق خود ما را به نام کارگر چینی، بنگلادشی، لهستانی٬ سوریه ای، ترکیه ای٬ ایرانی٬ افغانی، روسی و یا آمریکایی، برزیلی٬ فرانسوی٬ آلمانی و... چون نیروهای متقابل و متخاصم در مقابل هم قرار دهند. با گندیدگی هرچه بیشتر نظامشان بیش از همیشه و با همه امکانات خود به جنگ با اتحاد طبقاتی ما آمده اند. 

اول مه روز نه بزرگ ما به این تقسیم بندی های کاذب است. اول مه روز ما است تا اعلام کنیم بس است! فقر و فلاکت بس است! بی حقوقی و بی حرمتی بس است! جنگ، نا امنی، ریاضت اقتصادی بس است! جهنم چند صد ساله نظام کار مزدی حاکم بس است و دیگر قبول نمی کنیم! روزی است که اعلام کنیم ما کارگران وطن نداریم٬ ملیت طوق بردگی ما است و آزادی و رفاه حق طبقه ما در همه دنیا است. روزی است که ما کارگران در ایران، در کنار هم طبقه هایمان، یکبار دیگر اعلام می داریم که سرنوشت همه ما به هم تنیده شده و یکی است٬ ما گردانی از طبقه کارگر جهانی هستیم.
ما در این روز اعلام میکنیم که نیاز سرمایه داران ایرانی و منفعت آنها، تماما در تقابل با نیاز و منفعت طبقه ما است. در اول مه و در همه جشنهای و مراسمها و تجمعات کارگری و همراه خانواده هایمان٬ بر اتحاد طبقاتی خود در مقابل بورژوازی و همراه با طبقه کارگر در سراسر جهان،  بر همسرنوشتی و همبستگی جهانی خود تاکید میکنیم. 

امروز دولت روحانی همراه رسانه های خود و صفی از روشنفکران  بورژوا به اسم روزنامه نگار و محقق و اقتصاد دان راه افتاده اند تا طبقه کارگر را در انتظار بهبود رابطه با غرب و جلب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی در انتظار نگه دارند. دولت روحانی در لباس "قهرمان" بورژوازی ایران،  توافق با  امریکا را به نام پیروزی ما در جدال "هسته ای" با غرب، رو به طبقه ما اعلام میکند و بر سر ما منت میگذارند٬ توافقی که یک سر سوزن به بهبود زندگی ما و منافع ما مربوط نیست. دیروز به نام جنگ و جدال با غرب به زندگی ما تعرض میکردند و امروز به نام توافق با غرب و فرصت خواستن برای به نتیجه رساندن کامل توافقاتشان و فردا به نام فرصت خواستن برای جلب سرمایه و رشد اقتصاد ایران، ما را پشت در سالن انتظار رفاه و بهبود نگه میدارند.  

طبقه کارگر ایران٬ یکی از گردانهای قدرتمند طبقه کارگر جهانی است و تا کنون مبارزات گسترده ای را در دفاع از زندگی خود در مقابل تعرض بورژوازی و دولتش پیش برده است. همه نسبت به  ابعاد قدرت پرولتاریای ایران آگاهند. اگر پرولتاریای صنعتی ایران تکانی بخورد٬ اگر اعلام کیفرخواست خود علیه بردگی خود را اعلام کند٬ همه سرها به طرف طبقه کارگر به عنوان رهبر سرسخت انقلاب کارگری ایران٬ برمیگردد و امیدها زنده میشود!

 

کارگران کمونیست! 

مهمترین عامل ادامه حاکمیت بورژوازی در ایران٬ تفرقه و پراکندگی صفوف ماست. اختناق سیاسی٬ اشاعه افکار مذهبی٬ ناسیونالیستی٬ دامن زدن به نفاق قومی٬ ملی٬ جنسی و... همگی ابزار حفظ و ادامه انشقاق در صفوف ما است. پیشروی طبقه کارگر، حتی در مبارزات روزانه و برای ابتدائی ترین مطالباتش٬ مستقیما با میزان خودآگاهی و میزان کاستن از تفرقه در صفوف این طبقه است که اندازه گرفته میشود. 

میزان اتحاد کمونیستهای طبقه کارگر، رشد و تحزب یافتگی محافل کمونیستی کارگری، تبدیل کمونیستهای طبقه کارگر به محمل اتحاد توده هر چه بیشتر این طبقه، سازمان دادن مجامع عمومی کارگری به عنوان مناسبترین شکل دخالت مستقیم توده کارگر در سرنوشت خود و در دل مبارزات جاری، بالا بردن خودآگاهی کارگران و تقویت رفاقت کارگری، حلقه های اصلی برای عروج طبقه ما به مثابه یک طبقه واحد و سراسری و متحد است. 

اول ماه مه روز جشن و همبستگی طبقاتی ما از میادین شهرها تا کارخانه، از محلات کارگری تا هر جمع و محفل خانوادگی است. تلاش ما برای برگذاری هرچه باشکوهتر این روز، دخالت جدی ما در کل مباحثات این دوره در میان کارگران و تبدیل فعالین کمونیست طبقه کارگر به ستون اصلی اتحاد کارگری از جمله در این روز، ایزوله کردن خانه کارگر و مجیز گویان دولت روحانی که در تلاشند توده کارگران را به نام مراسم کارگری به مراسم های دولتی بکشانند، همگی در گرو دخالت متحدانه و با برنامه کارگران کمونیست است.

      

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٢ آوریل ٢٠١٦- ٢٥ فروردین ١٣٩٥