مصوب  پلنوم سی و هفت کمیته مرکزی

28 فوریه 2016

 

طرح آرایش رهبرى حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 

مقدمه:

هدف اين طرح ارائه يک شکل مطلوب براى آرایش رهبری حزب با توجه به نیازها و خصوصیات حزب ما است. یکی از دستاوردهای دوره گذشته حزب شکل گرفتن یک رهبری جمعی در راس حزب بود. هر طرحی باید بتواند علاوه بر تحکیم این دستاورد آنرا گسترش بدهد و رهبری قوی تر، با اتوریته تر و موثرتری را برای حزب در دوره آتی تامین کند.

 

وجود يک رهبرى جمعى نشسته و متمرکز در يک جفرافياى واحد که بطور دائمى در راس حزب حضور دارد یکی از دستاوردهای ما است. اما همزمان تجریه نشان داده که تبدیل اصل تمرکز به تنها شرط عضویت در رهبری سیاسی-اجرایی حزب میتواند حزب را از حضور رفقای بیشتری در این رهبری محروم کند. از اینرو درجه ای از انعطاف در این طرح میتواند در ایندوره به شکل دادن به یک رهبری قوی تر کمک کند.


یکی از کمبود های طرح قبلی قرار گرفتن یک نهاد بعنوان ارگان رهبری سیاسی اجرایی حزب در راس حزب و غیاب مکانیزم
اعمال نظارت مستقل از طرف کميته مرکزى بر رهبرى نشسته حزب بود. نظارتى که در حزب ما یا بر عهده دفتر سياسى یا دبیر کمیته مرکزی بوده و یکی از وجوه دائمی سازمان رهبری حزب ما را تشکیل میداد.

 

از اینرو بازگشت به طرح وجود یک رهبری دائمی و نشسته و همزمان نهادی که وظیفه اعمال نظارت مستقل از طرف کمیته مرکزی را به عهده دارد، برای ما ضروری است. وجود دبیر کمیته مرکزی که  عضو رهبرى نشسته حزب نيست و مستقلا به پلنوم گزارش ميدهد، این امر را تامین میکند.  

همانطور که در سند مصوب پلنوم چهارده آمده است "... هر طرح تنها به اندازه خواست و توان مجريان آن موثر و مفيد خواهد بود. يک اصل اساسى هر طرح براى سازماندهى رهبرى حزب، وجود کسانى است که آماده باشند در اشل يک رهبرى سياسى و حزبى به معنى درست و کامل کلمه ظاهر شوند. .... " نتیجتا شرط موفقیت این طرح هم به آمادگی رفقای کميته مرکزى براى به عهده گرفتن چنین مسئولیتی است.


ساختار و ارگانهاى رهبرى حزب:


۱- کميته مرکزى يک ارگان پلنومى است. در فاصله دو پلنوم کمیته رهبری منتخب پلنوم رهبرى حزب را بر عهده دارد. 


۲- کمیته رهبری، رهبرى دائمى و نشسته حزب به معنى وسيع کلمه را برعهده دارد. طراحى کليه سياستها، تاکتيکها، نقشه عملها و غيره، تشريح آنها در داخل و خارج حزب، دفاع از آنها، پياده کردن آنها، بسيج نيرو در حزب و طبقه و جامعه براى آنها، اساس فعاليت اين جمع است. اظهار نظر در قلمروهاى مختلف، از مسائل نظرى تا امور سازماندهى، يک جزء اصلى و تفکيک ناپذير کار اين جمع و اعضاى آن است.


۳- در راس کمیته رهبری، دبیر کمیته رهبری قرار دارد و جلسات کمیته رهبری به رياست دبیر کمیته رهبری برگزار ميشود.


۴-  دبیر کمیته رهبری مانند دبیر هر کمیته ای نماینده این کمیته در فاصله اجلاسهای آن است و از حق وتوى ويژه اى برخوردار نيست.

 

۵- کمیته رهبری يک مجمع داير و متمرکز است. حداقل دو سوم اعضا این کمیته باید در یک کشور واحد متمرکز باشند.


 ۶- پلنوم کميته مرکزى همچنين يک نفر را بعنوان دبير کميته مرکزى انتخاب ميکند. دبير کميته مرکزى نبايد عضو کمیته رهبری باشد. دبير کميته مرکزى يک مرجع اجرايى، سياستگذار و رهبرى کننده نيست. نقش اصلى دبير کميته مرکزى اعمال نظارت مستقل از طرف کميته مرکزى بر فعاليت کمیته رهبری و ارائه يک گزارش جداگانه به پلنوم است. فراخواندن و سازماندهى پلنومهاى کميته مرکزى با دبير کميته مرکزى است. 

 

۷- پلنوم کميته مرکزى حداکثر شش ماه يکبار و نشست وسیع کمیته رهبری ماهانه برگزار ميشود.  

٨- ضوابط اجرايى و جزئيات دقيق تر کارکرد درونی کمیته رهبری توسط خود کمیته رهبری تدوين و تصويب ميشود.