حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

 

 

اطلاعیه پایانی کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

کنگره هشتم حزب حکمتیست (خط رسمی) در روزهای هشتم و نهم  اسفند ١٣٩٤ برابر با ٢٧ و ٢٨ فوریه ٢٠١٦ با شرکت اکثریت نمایندگان تشکیلاتهای مختلف حزب برگزار شد. در کنگره علاوه بر نمایندگان٬ هیئتهایی از حزب کمونیست کارگری عراق٬ حزب کمونیست کارگری کردستان و رفقایی از این دو حزب و تعدادی از اعضا و کادرهای حزب نیز شرکت داشتند.

ابتدا خالد حاج محمدی از طرف هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان کنگره٬ گزارش انتخابات را ارائه داد. کنگره به اتفاق آرا اعتبار نامه نمایندگان را تصویب کرد.

کنگره پس از تصویب آئین نامه و دستورجلسه با تعیین هیئت رئیسه رسمیت یافته و با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد.  

افتتاحیه کنگره توسط دبیر کمیته مرکزی ارائه شد. آذر مدرسی ضمن خوشامد گویی به نمایندگان، مهمانان کنگره و هیئت های حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان٬ به اوضاع کنونی جامعه ایران و به موقعیت حزب حکمتیست٬ به بالا رفتن توقعات از حزب و به دوره جدیدی پرداخت که سوالات اساسی را در مقابل کل جنبش ما در منطقه و ایران گذاشته است. دبیر کمیته مرکزی تاکید کرد که کنگره هشتم باید تلاش کند حزب را با آمادگی وارد این دوره کند.

در ادامه، فارس محمود پیام حزب کمونیست کارگری عراق را به کنگره ارائه کرد. فارس محمود ضمن ابراز خوشحالی از شرکت در کنگره تاکید کرد که مصافهایی جدی در مقابل کل جنبش ما قرار دارد که باید برای آن برنامه و جواب داشت. او به تجربه کمونیسم کارگری و سه دهه تلاش آن اشاره کرده و تاکید کرد که باید تلاش جدی کرد که نقش این کمونیسم در منطقه و پراتیک اجتماعی آن و نقش عملی آن در ایجاد تغییر در زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش برجسته شود. او همزمان بر این امر انگشت گذاشت که حزب حکمتیست (خط رسمی) و احزاب کمونیست کارگری کردستان و عراق برای تبدیل شدن به احزابی با بدنه قوی کارگری، احزابی که ابزار طبقه کارگر در مبارزه باشند، تلاش کنند.

پیام حزب کمونیست کارگری کردستان توسط جمال محسن به کنگره ارائه شد. جمال محسن در سخنرانی خود به اوضاع منطقه و سناریوی سیاهی که ارتجاع بین المللی و محلی در خاورمیانه به بشریت تحمیل کرده اند پرداخت. او اشاره کرد که این اوضاع سوالات جدی را در مقابل ما کمونیستها و احزابمان گذاشته است و باید به آن جواب داد. جمال محسن در ادامه تاکید کرد که کمونیستها باید این سوال را در مقابل خود بگذارند که کجای این تحولات ایستاده اند٬ کجای جنبش اعتراضی طبقه کارگر هستند و تاکید کرد که باید تلاش کرد خط متمایز کمونیستی را به پراتیک متمایز و به نیروی اجتماعی واقعی تبدیل کرد.

در ادامه پیامهایی که از ایران به کنگره رسیده بود٬ قرائت شد. در این پیامها رفقای ما از شهرهای ایران بر جایگاه حزب حکمتیست٬ بر زمینه آماده برای پیشروی حزب و بر عرصه های مختلفی از فعالیت در میان طبقه کارگر و توقعات بالایی که از حزب میرود، بر ضرورت تعجیل حزب و.... اشاره شده بود. 

 

دستوارت کنگره عبارت بودند از:

١- گزارش

۲- اوضاع سیاسی ایران و وظایف ایندوره حزب حکمتیست

۳- مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران 

٤- ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

٥- قرارها

٦- انتخابات کمیته مرکزی

 

گزارش حزب در فاصله دو کنگره توسط آذر مدرسی به کنگره ارائه شد. گزارش عرصه های مختلف و کمیته های حزبی از تشکیلات حزب در ایران٬ دفتر کردستان حزب٬ تشکیلات خارج کشور تا نشریات کمونیست ماهانه٬ حکمت٬ نینا٬ علیه بیکاری و ... از پیش کتبا در اختیار نمایندگان و مهمانان کنگره قرار گرفته بود. آذر مدرسی در گزارش خود اساسا به موقعیت حزب و پیشروی هایی حزب طی دو سال گذشته، به جایگاه حزب در میان کمونیستهای ایران٬ عطف توجه فعالین کارگری به آن و ... پرداخت. آذر مدرسی در گزارش خود به عدم تکافوی تلاشهای تاکنونی، کمبودهای حزب، به ضرورت تعجیل بیشتر، تحزب بیشتر حزب و کادرهای آن تاکید کرد. وی به سوالات و مسائلی پرداخت که امروز در مقابل حزب حکمتیست قرار گرفته است. آذر مدرسی به اهمیت حضور بیشتر طیفی از کادرهای حزب و همزمان به اهمیت تحزب بالا در این دوره و به ضعف جدی وضع مالی حزب پرداخت.

نمایندگان کنگره به جنبه های مختلف از فعالیت حزب٬ به موقعیت حزب و مشکلات و اهمیت جوابگویی به مسائل امروز مبارزه طبقاتی در جامعه ایران و منطقه پرداختند. کل نمایندگان کنگره و سخنرانان در این بخش تاکید کردند که امروز حزب حکمتیست (خط رسمی) نه تنها خط سیاسی متمایزی را نمایندگی میکند٬ بلکه در عرصه ها مختلف مبارزه در جامعه ایران حضور دارد و این حزب باید بتواند حزب را به حزبی بزرگ و اجتماعی و موثر و کارگری تبدیل شود.

قطعنامه اوضاع سیاسی ایران و وظایف ایندوره حزب حکمتیست توسط آذر مدرسی به کنگره ارائه شد. آذر مدرسی به اوضاع کنونی جامعه ایران٬ به نقش امروز جمهوری اسلامی در منطقه و رابطه آن با "جامعه جهانی" بعد از برجام و قبول ایران به عنوان یکی از بازیکنان "امنیت در منطقه" از نظر دولتهای غربی پرداخت. او همزمان به معضلات بورژوازی ایران در حل معضلات خود و نداشتن جوابی برای رشد کاپیتالیستی سرمایه پرداخت. آذر مدرسی بعلاوه به تغییراتی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته٬ به محدود کردن دامنه دخالت ارگانهای مذهبی٬ به ناسیونالیسم ایرانی و یکدست شدن بورژوازی ایران با اپوزیسیون و پوزیسیون٬ به موقعیت اپوزیسیون راست و چپ و بی افقی آنها و به موقعیت طبقه کارگر و کمونیسم آن، به بی توهم بودن جامعه به جناح های جمهوری اسلامی، و به جایگاه حزب حکمتیست و وظایف این دوره حزب پرداخت. قطعنامه اوضاع سیاسی ایران بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان و طرح ملاحظات و نکات مختلف رفقا با رای اکثریت نمایندگان کنگره به تصویب رسید.

قطعنامه مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران توسط خالد حاج محمدی به کنگره ارائه شد. خالد حاج محمدی در سخنان خود اشاره کرد که حزب حکمتیست موقعیت جدیدی پیدا کرده است و سوالات جدیدی را در مقابل خود دارد. او تاکید کرد که حزب باید تلاش کند علاوه بر خط متمایز سیاسی٬ در سیاست ایران پراتیک متفاوت و سنت سیاسی متفاوتی را نمایندگی کند. او تاکید کرد که حزب در میان طبقه کارگر ایران تلاش میکند تحزب کمونیستی این طبقه را از محافل و شبکه های کمونیستی به کمیته های کمونیستی ارتقا دهد. اشاره کرد که همزمان حزب حکمتیست سازمان خود را بر اساس کمیته های کمونیستی میسازد. خالد حاج محمدی همزمان اشاره کرد که برسمیت شناختن این کمیته ها و مبنای ساختن آنها باید بر اساس دامنه تاثیر عملی آنها و نفوذ اجتماعی و مبارزاتی آنها باشد. قطعنامه "مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما" به اتفاق آرا نمایندگان کنگره به تصویب رسید.

معرف قطعنامه "ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر" توسط مظفر محمدی به کنگره ارائه شد. مظفر محمدی در سخنان خود به موقعیت کنونی طبقه کارگر٬ به مبارزات روزانه این طبقه٬ به تعرض وسیع بورژوازی ایران و دولت جمهوری اسلامی به معیشت طبقه کارگر و به پراکندگی و انشقاق در صفوف این طبقه پرداخت. مظفر محمدی در ادامه به اهمیت سازمان دادن یک مبارزه اقتصادی سراسری در این دوره حول مهمترین و حیاتی ترین مطالبات سراسری طبقه کارگر و اهمیت و نقش تحزب کمونیستی این طبقه و جایگاه حزب کمونیستی آن در چنین دوره ای پرداخت. نمایندگان کنگره چه موافقان و چه مخالفان به بحث حول جنبه های مختلف این قطعنامه پرداختند و سرانجام قطعنامه با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید.

لازم به ذکر است که در انتهایی هر دستوری زمانی برای اظهار نظر و دخالت مهمانان کنگره در نظر گرفته شده بود. مهمانان کنگره در همه مباحث آن دخالت فعالی داشتند.

کنگره در میان قرارهایی که به کنگره ارسال شده بود٬ قرارهای زیر را در دستور خود قرار داد:

·         قرار در مورد مقررات تغییر در اسناد پایه ای حزب

·         قرار در مورد ضرورت بیان تفاوتهای ما

·         قرار در رابطه با " کارگران کمونیست و بیکاری زنان "

·         قرار برای تشکیل کمیته علیه بیکاری

·         قرار برای تمرکز بر فعالیت‌های تشکیلات خارج از کشور

 

قرار در مورد "مقررات اسناد پایه ای حزب" توسط امان کفا معرفی شده و با اکثریت آرا کنگره تصویب شد.

قرار در مورد " ضرورت بیان تفاوتهای ما" توسط مظفر محمدی معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

کنگره بدلیل کمبود وقت بررسی بقیه قرارها و تصمیم گیری در مورد آنها را به رهبری آتی حزب سپرد.

دستور بعدی کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود. در این بخش بعد از بحث در مورد تعداد اعضا کمیته مرکزی٬ کنگره وارد انتخابات شد و از میان کاندیداها ١٩ نفر را به عنوان اعضا کمیته مرکزی انتخاب کرد. اعضا کمیته مرکزی منتخب کنگره ٨ حزب حکمتیست عبارتند از: آذر مدرسی٬ آرام خوانچه زر، آزاد کریمی٬ آسو فتوحی٬ امان کفا٬ بختیار پیرخضری٬ ثریا شهابی٬ جمیل خوانچه زر٬ خالد حاج محمدی٬ سهند حسینی٬ سیوان رضایی٬ فواد عبداللهی٬ لادن داور٬ محمد فتاحی٬ محمد راستی، مصطفی اسد پور٬ مظفر محمدی، مونا شاد  و  وریا نقشبندی.

در جوار کنگره سمیناری در مورد اوضاع خاورمیانه توسط امان کفا برگزار شد. در این سمینار علاوه بر سخنران رفقایی از حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و نمایندگان کنگره و مهمانان اظهار نظر کردند.

کنگره ٨ حزب حکمتیست پس از سخنرانی اختتامیه آذر مدرسی پایان یافت. آذر مدرسی در اختتامیه خود به دو روز جلسات فشرده، به بحثهای روشن و سیاسی نمایندگان اشاره کرد. وی به اتحاد سیاسی بالای کنگره و نمایندگان آن بر جهت و ضرورت ساختن حزب در داخل و تبدیل این حزب به حزب سیاسی کارگران پرداخت و این را نقطه قدرت بالای این کنگره خواند. آذر مدرسی خطاب به نمایندگان کنگره گفت متحقق کردن اهداف کنگره کار فشرده، اشتها، تعجیل رهبری و بخش وسیعی از کادرهای حزب را میطلبد.

کنگره هشتم حزب حکمتیست بعد از دو روز کار فشرده در فضای جدی٬ سیاسی و صمیمانه به کار خود پایان داد.

پس از کنگره، پلنوم سی و هفت کمیته مرکزی برگزار شد. در اولین نشست کمیته مرکزی منتخب کنگره ٨، ابتدا آرایش رهبری حزب مورد بحث قرار گرفت. طرح آرایش رهبری حزب به تصویب پلنوم کمیته مرکزی رسید. بدنبال تصویب طرح آرایش رهبری ابتدا انتخاب دبیر کمیته مرکزی و بدنبال انتخاب کمیته رهبری انجام گرفت. آذر مدرسی با اتفاق آرا به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد و امان کفا٬ ثریا شهابی٬ خالد حاج محمدی٬ سهند حسینی٬ فواد عبداللهی و مظفر محمدی به اتفاق آرا به عنوان کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی) انتخاب شدند. کمیته رهبری در نشست خود به اتفاق آرا خالد حاج محمدی را به عنوان دبیر کمیته رهبری انتخاب کرد. 

 

 

 

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

١١ اسفند ١٣٩٤- اول مارس ٢٠١٦