دستور جلسه پیشنهادی کمیته رهبری به کنگره هشتم حزب:

 

 

۱- گزارش

۲- اوضاع سیاسی ایران و وظایف ایندوره حزب حکمتیست - قطعنامه پیشنهادی کمیته رهبری

۳- مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران - قطعنامه پیشنهادی کمیته رهبری

۴-  قطعنامه و قرارها

۵- انتخابات کمیته مرکزی