سند پیشنهادی کمیته رهبری به کنگره هشتم حزب

فوریه ٢٠١٦

 

مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران

 

 

مقدمه: حزب حکمتیست (خط رسمی) برای سازمان دادن انقلاب کارگری ایجاد شده است. مانع اصلی این انقلاب، عدم آمادگی ذهنی طبقه کارگر است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پیش شرط انقلاب کارگری است. حزب حکمتیست تلاش میکند در این پروسه بیشترین آمادگی را در خود و طبقه کارگر فراهم کند و حزب و طبقه کارگر با سرنگونی جمهوری اسلامی در موقعیت بهتری برای انقلاب کارگری قرار بگیرند. شرط اول برای چنین نقشی تبدیل خود حزب حکمتیست به لولای اتحاد رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر است. 

الویت اصلی ما در این دوره تبدیل حزب حکمتیست به یک حزب توده ای و اجتماعی با سازمانی محکم و کمونیستی در جامعه و خصوصا در میان پرولتاریای صنعتی ایران است. ساختن حزب در داخل ایران٬ در مراکز کارگری و صنعتی و در میان انقلابیون و آزادیخواهان٬ به عنوان نیروی پیشتاز و روشن بین و متحد کننده در مبارزات آنها ٬ با افق و سیاست پرولتری٬ امر جدی حزب حکمتیست است.

 فعالیت حزبی و سیاسی ما در ایران باید متکی به اهداف فوق و درخدمت تامین نیازهایی باشد که پیشروی درجهت تحقق آن ها را تسهیل میکند.  بر این اساس در دوره کنونی و در توزان قوای فعلی٬ مبانی فعالیت حزبی و سازمانی حزب در ایران٬ متکی بر موازین زیر است:   

الف- تقویت شبکه های رهبران عملی و آژیتاتورهای سوسیالیست طبقه کارگر و حاکم کردن یک افق سیاسی کمونیستی و شفاف٬ و تقویت و ارتقا تحزب کمونیستی آنها٬ امر جدی حزب حکمتیست است. 

در شرایط فعلی جامعه و با توجه به تجارب تاکنونی جنبش کارگری و کمونیستی ایران٬ در شرایطی که پولاریزاسیون سیاسی و تجزیه خطی در میان فعالین سوسیالیست طبقه کارگر شکل نگرفته است٬ ارتقا شبکه های رهبران و آژیتاتورهای سوسیالیست موجود طبقه کارگر و متحزب شدن فعالین کمونیست این طبقه تا سطح "کمیته های کمونیستی جنبشی"٬  سیاست رسمی ما در میان طبقه کارگر ایران است. 

ب- همزمان٬ حزب حکمتیست سازمان دادن کمونیستها در حزب و در شکل سازمانی "کمیته های کمونیستی حزبی" را در دستور خود دارد. تشکیل کمیته های کمونیستی در محیط کار و زندگی، در میان کارگران٬ جوانان و زنان و اقشار محروم جامعه اولویت جدی رهبری تشکیلات داخل حزب است.  

پ- سازمان حزب در ایران متکی به کمیته های حزبی است. چهار چوب کار و موازین این کمیته ها مطابق طرح ھای مصوب رهبری و اساسنامه حزب میباشند.  

ت- کمیته های حزبی یک فونکسیون کمونیستی و اجتماعی با نفوذ اند. این کمیته ها وظیفه متحد کردن کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم جامعه در محل کار٬ محل زندگی٬ شهر٬ محله٬ دانشگاه و ...٬ را حول سیاستهای حزب به عهده دارند. این کمیته ها سازمان دادن و رهبری کردن مبارزات اجتماعی٬ در همه سطوح رفاهی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .....را حول  سیاستها٬ شعارها٬ اهداف و تاکتیکهای حزب دنبال میکنند.  

موفقیت این کمیته ها٬ بیش از هرچیز با میزان توان آنها در ایفای نفش  رهبری متحد كننده حزبی و اجتماعی٬ اندازه گیری میشود.  توان متشکل کردن مبارزات٬ توان رهبری اعتراضات و مبارزات حول سیاست های حزب٬ و توان مقابله با آرا و افکار بازدارنده و مخرب در محیط فعالیت خود٬  مهمترین شاخص اندازه گیری موفقیت این کمتیه ها است.  شاخص موفقیت در این عرصه واقعیت زمینی و مادی خود مبارزه و نقش کمیته در آن است. 

ج- حفظ امنیت و تضمین ادامه کاری سیاسی و سازمانی کمونیستها و فعالین حزبی یک رکن جدی و حیاتی در فعالیت حزب است. دفاع از و حفظ امنیت رهبران کمونیست و فعالین و رهبران کارگری٬ رهبران و سازمان دهندگان مبارزات توده ای، از ارکان تضمین ادامه کاری سازمانی و جنبشی حزب است.   

دخالت موثر فعالین حزبی در مبارزات علنی اجتماعی بدون سازمانی محکم، منضبط و کاملا مخفی ضربه پذیر و غیر قابل ادامه کاری است. از اینرو تلفیق کار علنی و مخفی، تامین حضور سیاسی اجتماعی وسیع فعالین حزبی و کمیته های حزب در مبارزه و همزمان حفظ امنیت و سازمان حزب در داخل یکی از مهمترین اولویتهای حزب و تشکیلات داخل آن است.