به نمایندگان منتخب کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

 

 

 

رفقای عزیز

با گرمترین درودها

جلسات کنگره هشتم اساسا حول قطعنامه ها و اسنادی پیشنهادی از پیش معلوم سازمان می یابد. هر بحث و پیشنهاد و دستور و اسناد آن کتبا باید از قبل در اختیار کنگره  و نمایندگان قرار گرفته باشد. برای تسریع و تسهیل کارهای کنگره لطفا به نکات زیر دقت کنید.

کنگره از میان مجموعه قرارها و قطعنامه های کتبی که از قبل بدست نمایندگان رسیده است، تعدادی را، با رای کنگره، در دستور خود میگذار.

موازین اسنادی که از قبل در اختیار کنگره قرار خواهند گرفت به ترتیب زیر است:

قطعنامه های پیشنهادی: باید به امضای یکی از کمیته های اصلی تشکیلات و یا یک پیشنهاد کننده و ۵ تن دیگر از نمایندگان رسیده باشد.

قرار های پیشنهادی: باید به امضای یک کمیته حزبی و یا دو نفر (یک پیشنهاد کننده و یک حمایت کننده) رسیده باشد.

یادآوری میکنم که تصمیم در دستور گذاشتن یا نگذاشتن قطعنامه ها با کنگره است و صرف گذاشتن آن در اسناد  کنگره به معنی پرداختن کنگره به آن نیست.

معرفین هر قطعنامه و یا قرار باید از قبل به هیئت رئیسه کنگره معرفی شده باشد.

برای قطعنامه ها: یک ارائه دهنده٬  دو مخالف و دو موافق صحبت میکنند. بعلاوه ارائه کننده قطعنامه٬ در انتهای بحث نوبتی برای جمعنبدی خواهد داشت.

برای قرارها: یک ارائه دهنده،  یک مخالف و یک موافق صحبت میکنند. بعلاوه ارائه کننده قرار٬  در انتهای بحث نوبتی برای جمعنبدی خواهد داشت.

رفقای تشکیلات حزب در داخل کشور، با توجه به محدودیت ارتباطات و مسائل امنیتی ازاین مقررات مستثنی هستند.

قرار ها و قطعنامه های پیشنهادی آنها میتواند با امضای فردی، به تایید جمع و یا کمیته آنها باشد. اکیدا از همه این رفقا میخواهیم که از اسامی مستعار تشکیلاتی خود استفاده نکنند، اکیدا از ای میل های تشکیلاتی و یا آلوده استفاده نکنند و مطلقاً هیچ سرنخ مستقیم یا غیر مستقیمی از محل زندگی و کار خود را بدهند. 

لطفا دقت کنید که آخرین مهلت جهت ارسال قرار، قطعنامه و اسناد پیشنهادی به کنگره هشتم ٢٠ فوریه است و هیچ دستور، قرار و قطعنامه ای که بعد از این تاریخ بدست ما برسد در دستور قرار نمیگیرد.

 

با تشکر

آذر مدرسی

٣ فوریه ٢٠١٦