جنایات پاریس٬ قطره ای از دریای خون

 

 

خالد حاج محمدی

 

جمعه ١٣ نوامبر مردم فرانسه شاهد جنایات هولناک جریانات آدم کش اسلامی در پاریس بودند که قلب بشریت متمدن در جهان را به درد آورد. ترور وحشیانه ای که تا کنون موجب مرگ  ١٣٢ نفر و زخمی شدن حدود ٢٠٠ نفر از مردم بیگناه این شهر شده است. این توحش که داعش مسئولیت آنرا به عهده گرفته است٬ جنایتی هولناکی است که باید آنرا به پرونده قطور و پر از توحش باندهای تروریست اسلامی نوشت.

در اینکه گروههای تروریست اسلامی در خاورمیانه و افریقا و امروز در شهرهای بزرگ اروپا و...٬ کارشان جنایات و خونخواهی است و مخیل هر نوع تمدن در جهان اند، تردیدی نیست. اما این تنها گوشه ای کوچک از حقیقت است. ترور پاریس چه امروز و چه در جریان حمله به دفتر مجله "شارلی ابدو" رعدی در آسمان بی ابر نبود. این جنایات تنها ارتعاش کوچکی از کشتار به مراتب وسیعتر٬ بی رحمانه تر و متوحش تر٬ و قطره ای از دریای خونی است که در دوره معاصر علیه بشریت ریخته اند. قتل پاریس ادامه ترور در بیروت است که حدود یک هفته قبل از جنایات پاریس اتفاق افتاد. ترور پاریس ادامه کشتار وسیع و قتل عام همه جانبه ٢ هزار نفر از زن و مرد٬ جوان و کودکی است که روز شنبه ١٥ اکتبر در نیجریه توسط بوکوحرام انجام گرفت. جنایتی که روزانه ایندیپندنت انگلیس از زبان امنستی آنرا خونین ترین قتل عام نام میبرد. این روزنامه این خبر را  با این عنوان جاپ کرده که: " بوکوحرام ٢٠٠٠ نفر را قتل عام کرده. چرا ما در مورد آن حرف نمیزنیم؟"

جنایات پاریس  ادامه کشتار هر روزه در افغانستان٬ فلسطین٬ لبنان٬ نیجریه٬ عراق٬ لیبی و سوریه و دهها کشور دیگر جهان است که عاملین و مهندسین آن نه فقط گروهای انتحاری و فرقه های مذهبی و حاشیه ای که بیشتر از آنها دولتهای فخیمه غربی  و متحدین منطقه ای و محلی آنها است. جنایاتی که امروز به بخشی از زندگی اکثریت ساکنان افریقا و خاورمیانه تبدیل شده است و رسانه های غربی حتی از پخش اخبار آن خودداری میکنند. آنها خاورمیانه و افریقا را به خون کشیدند٬ صدها و هزاران باند و جریان جنایتکار را در سه دهه گذشته و برای تامین منافع خود سازمان داده اند و امروز همین گروهها و همین نیروها و فرقه ها که هر کدام در دوره ای متحد و از مولدین غرب بوده اند٬ موی دماغ جامعه شده و هرکدام در گوشه ای از نیجریه تا عراق و سوریه و ... خون میریزند و کشتار میکنند. معلوم بود که دامنه این توحش و دامنه جنایات آنها به خود غرب هم کشیده میشود.

ما گفتیم  ارتجاع بین المللی نتوانسته تضمین کند که جنگ قدرت برای ایستادن بر سکوی ریاست جهان تنها برپایه تخریب خاورمیانه استوار باشد.

گفتیم که: "این جهان و منجلابی است که پیروزی غرب در جنگ سرد برای بشریت به ارمغان آورده است" (اطلاعیه ما در مورد شارلی ابدو) 

امروز دول غربی و در راس آن دولت آمریکا ریاکارانه سنگ مبارزه با تروریسم را به سینه میزنند. دولتهایی که خود بزرگترین عامل تروریسم در جهانند. دولتهای که با کشتار ٨٠٠ هزار نفر و زخمی کردن ٦٠٠ هزار نفر و آوارگی میلیونها نفر در عراق ٬ با کشتار صدهها هزار نفر در افغانستان٬ لیبی و سوریه و دهها کشور دیگر جهان وموج دهها میلیونی آوارگی و ویرانی صدها شهر بزرگ و کوچک٬ زمینه رشد انواع دسته جات جنایتکار اسلامی و قومی را به نام "مبارزه با اشغال"٬ به نام "مبارزه" با ناتو٬ آماده کردند. دولتهایی که همراه متحدین منطقه ای آنها از ترکیه و عربستان تا قطر و اسرائیل روزانه زندگی هزاران نفر را در کمال خونسردی تباه میکنند. تفاوت در این است که توحش جریانات اسلامی امروز نام ترور و عملیات تروریستی میگیرد٬ و اما جنایات وسیع دولتهای غربی و نیروهای ناتو و ترورسیم دولتی آنها در کمال وقاحت و بی شرمی و با اتکا به قدرت وسیع مدیای نوکرشان٬ به اسم "دخالت بشردوستانه"٬ دفاع از "حقوق بشر" و صدور "دمکراسی" صورت میگیرد. بعلاوه جنایت و کشتار مردم بیگناه توسط نیروهای ناتو از ویتنام و ناکازاکی تا افریقا و خاورمیانه٬ از افغانستان تا فلسطین و عراق ولیبی و سوریه و... عنوان "قهرمانی"، افتخار دفاع از دولت "پرافتخار" امریکا و انگلستان و فرانسه و..٬  و "مبارزه با تروریسم" میگیرد. و دهها هزار  جانی به این خاطر مدال بر سینه زده و بعنوان "قهرمان" تشویق شده اند.

این در شرایطی است که خود دولتهای غربی و در راس همه دولت آمریکا برای اعمال قلدری خود بر جهان صدها گروه انتحاری و ترورسیستی اسلامی و فاشیستی ٬ از جمله القاعده٬ جبهه النصر٬ بوکوحرام٬ داعش و...را با پول٬ اسلحه  و امکانات خود درست کردند و برای تامین اهداف شوم خود آنها را سازمان دادند و به جان مردم انداختند. همه آنها در اساس توسط آمریکا و ناتو درست شدند٬ نام انقلابی و مدافع مردم و پیام آور دمکراسی بر آنها نهاده شد و تا زمانی که در دایره منافع غرب سر می بریدن و جنایت میکردند٬ رسانه های فاسد غربی نه تنها از بیان این حقایق سرباز میزدند که آنرا توجیه میکردند. امروز کنترل بخشی از این جریانات تروریستی٬ از فرزندان خود ناتو٬ از دست آنها نیز خارج شده و به عنوان مدعی خواهان سهم خواهی و اعمال قدرت در این کشور و آن کشور در جهانند و هر روز در گوشه ای جان مردم بیگناه را میگیرند.

قربانیان تروریسم عنان گسیخته از نوع اسلامی و جریانات انتحاری٬ تا نوع دولتی و کشتارهای میلیونی توسط دول غربی٬ از پاریس تا نیجریه٬ لیبی٬ عراق٬ افغانستان٬ سوریه٬ لبنان٬ فلسطین٬ ایران و ترکیه و...٬ اساسا مردم بیگناهی اند که خود در نقشه شوم این گروهها و دولتهای مرتجع نقشی ندارند. آنها قربانیان جنگ میان سران قدرتهای جهانی٬ میان دولتهای مرتجع خاورمیانه از عربستان٬ قطر٬ ترکیه و ایران و میان انواع تولیدات جانبی از القاعده و داعش تا بوکوحرام و غیره اند.

امروز بار دیگر ارتعاش این تخاصمات به فرانسه هم رسیده است و در پاریس هم جان ١٣٢ نفر را گرفته است و میلیونها انسان را در سوگ قربانیان فرو برده است.

دولتهای غربی٬ مهندسین و مبتکرین بزرگترین جنایات تاریخ٬ تلاش میکنند بر داغداری و نفرت عمومی و به حق جهانیان از جنایات پاریس سرمایه گذاری کنند. تلاش میکنند به نام مبارزه با تروریسم و به نام دفاع از شهروندان اروپایی٬ جنایات خود را در کشورهای آفریقا و آسیا و ...٬ توجیه کنند٬ تلاش میکنند از احساس پاک مردم اروپا و از نفرت عمیق و بر حق علیه تروریسم اسلامی برای ایجاد نفاق در جهان میان انسانها٬ برای رشد راسیسم و نژاد پرستی و برای تعرض بیش از پیش خود به طبقه کارگر و کل مردم اروپا به نام امنیت و خطر تروریسم استفاده کنند.

سد بستن در مقابل جنایات تروریستی چه از نوع انتحاری و چه از نوع دولتی آن٬ چه از نوع پاریس و چه از نوع کشتارهای وسیع و به خاک و خون کشیدن مردم و ویرانی خانه و کاشانه آنها در فلسطین٬ عراق٬ سوریه٬ لیبی و...٬کار مردم متمدن جهان٬ کار طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه است.

 

١٦ نوامبر ٢٠١٥