اطلاعیه دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

 

نه قومی نه مذهبی٬ زنده باد هویت انسانی

(در حاشیه نشست وزیر اطلاعات با روحانیون استان کردستان)

 

 

روز دوشنبه ٢٥ آبان ١٣٩٤ محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نشستی با روحانیون استان کردستان برگزار کرده است. بر اساس گزارشی که وزارت اطلاعات از این نشست و اهداف آن داده است٬ هدف نشست تاکید بر ضرورت وحدت شیعه و سنی و مبارزه با "افراط و تفریط" و همکاری لازم میان روحانیون با دستگاههای امنیتی و نظامی و مبارز با داعش است.  

وزیر اطلاعات در این نشست ضمن تاکید بر برادری ایرانیان با هر قومیت و مذهبی بر همکاری کل دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و هوشیاری "سربازان گمنام" تاکید کرد. ایشان در بخشی از سخنان خود نیز تاکید کرد که داعش را آمریکا درست کرده است و اسلام دین "مهربانی و اعتدال" است با هر نوع تندروی و کند روی مخالف است.  

وزیر اطلاعات و روحانیون مرتجع در نشست ایشان بیش از همه با نفرتی که بخش وسیعی از مردم در کردستان از ارتجاع مذهبی و قومی دارند٬ آشنا هستند. طبقه کارگر کردستان٬ زنان و جوانان و بخش محروم این جامعه ٣٦ سال است چوب اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی را از نوع داعشی آن تا "میانه رو و معتدل" را بر جان و هستی خود احساس میکند. ٣٦ سال است قوانین اسلامی را در خدمت ادامه حاکمیت سرمایه و توجیه بی حقوقی و بردگی کارگران٬ زنان و مردم زحمتکش به کار گرفته اند. جمهوری اسلامی به نام مذهب نسل کاملی از انقلابیون٬ زنان مبارز و رهبران آگاه و هوشیار طبقه کارگر و یک نسل کامل از کمونیستها را در سراسر ایران قتل عام کرد. در کردستان و برای مقابله و در هم شکستن جنبش انقلابی کردستان نه تنها وسیعا دست به تبلیغات نفاق افکنانه مذهبی زد بعلاوه وسیعترین اعدامها را پیش برد. ٣٦ سال است وزیر اطلاعات و کل دم و دستگاه سرکوب٬ با همه توان و با کشتار و زندان و تبلیغات وسیع و همه جانبه و با گرو گرفتن نان شب بخش اعظم مردم کل جامعه ایران و از جمله کردستان٬ در تلاشند جامعه را اسلامی کنند و موفق نشده اند. اسلام "معتدل" وزیر اطلاعات و کل دستگاه تحمیق جمهوری اسلامی و تلاش برای حقنه کردن و فروش آن به مردم کردستان نتیجه همین ناموفقیت است. 

وزیر اطلاعات در شرایطی که توحش گروههای قومی و مذهبی و خصوصا باندهای آدمکش و جنایتکار اسلامی نفرت کل بشریت را برانگیخته است و آبرویی برای مذهب و دستگاه تحمیق آن باقی نگذاشته است٬ با پز مبارزه با داعش و علیه افراطی گری این باند جنایتکار به میدان آمده است تا مردم به اسلام آنها تسلیم شوند. در شرایطی که قوانین مذهبی از نوع داعش و از نوع شیعه و سنی و... آن همگی ضد انسانی و ضد هر نوع تمدن و انسان دوستی است. جمهوری اسلامی از روزی که به قدرت رسیده است نه تنها یک پای اشاعه افکار متعفن مذهبی و تفرقه بر اساس مذهب بوده است٬ که کمتر از داعش از مردم ایران کشتار و جنایت نکرده است. 

مردم آگاه کردستان یادشان نرفته است که چگونه در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی انواع افکار مخرب و ارتجاعی از نوع سلفی گری تا ناسیونالیسم و قومی گری را در کردستان و برای مقابله با افکار انسانی٬ چپ و برابری طلبانه رواج و هزینه های سنگینی را صرف آن کردند. رشد سلفی گری در کردستان زمانی ممکن شد که جمهوری اسلامی به کمک خیل مرتجعین و جیره خواران خود به کشتار کمونیستها و آزادیخواهان همت گذاشت و زندانهای خود را از جمله به کمک مرتجعین مکتب قران و روسای سلفی کنونی از آنها پر کرد و بساط شکنجه٬ اعدام  و جنایات علیه آنها را به امر هر روزه خود تبدیل کرد. سلفی ها کنونی در کردستان همان مرتجعینی هستند که در کل پروسه قدرتگیری جمهوری اسلامی برای تقابل با افکار برابری طلبانه و سوسیالیستی علیه کارگران٬ کمونیستها و زنان و جوانان در یک صف واحد جنگیدند.  

وزیر اطلاعات و خیل مرتجعین همراهش نیک بدانند٬ جامعه کردستان نه جولانگاه باندهای جنایتکار سلفی(داعشی ها) و نه قمه زنان و اسیدپاشان شیعه و نه جولانگاه قوم پرستان است. ما کمونیستها و آزادیخواهان کردستان اجازه نخواهیم داد که شهرهای کردستان به محل نفرت افکنی قومی و مذهبی از هر نوع آن قرار گیرد.  

دفتر کردستان حزب حکمتیست طبقه کارگر کردستان٬ زنان و جوانان آزادیخواه و کل مردم زحمتکش این جامعه را در دفاع از نوع دوستی و انسان دوستی٬ در دفاع از تمدن و علیه کل جمهوری اسلامی و هر جریانی که بخواهد نفاق کثیف قومی و مذهبی را اشاعه دهد فرامیخواند.

 

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست

٣٠ آبان ١٣٩٤- ٢١ نوامبر ٢٠١٥