کورش بخشنده هم از ميان ما رفت!

 

با کمال تاسف، امروز پنجشنبه ٥ نوامبر ، برابر با ۱٤ آبان ۱۳۹٤ کورش بخشنده چهره آشنا و محبوب در ميان کارگران و مردم زحمتکش کردستان، عضو کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري و از فعالان پيگير تشکل سراسري، بر اثر سکته قلبي در سنندج درگذشت. وي عليرغم بارها اذيت و آزار از جانب نيروهاي امنيتي، عليرغم اينکه در ماه هاي اخير در بيدادگاه هاي جمهوري اسلامي با احکام فرمايشي و پرونده هاي کذايي محکوم به حبس شده بود، اما يک لحظه از اميد به زندگي، دفاع از حقوق کارگران و مبارزه عليه نابرابري غافل نماند. ما جان باختن اين انسان عزيز را به خانواده اش، به سوسياليست ها و به طبقه کارگر ايران تسليت ميگوييم. کورش بخشنده هم از ميان ما رفت اما کماکان نبرد بر سر آزادي، برابري و سوسياليسم ادامه دارد و از آن آناني است که پيروزي را باور دارند.

يادش گرامي و آرمانهاي انساني و سوسياليستي اش زنده و پيروز باد!

 

حزب کمونيست کارگري حکمتيست (خط رسمي)

٥ نوامبر ٢٠١٥

۱٤ آبان ۱۳۹٤