تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست – خط رسمي

 

 در دفاع از قربانیان هالوکاست قرن

جهانی را برسرشان خراب کنیم

 

 

تصویر جثه کوچک کودک سه ساله سوریه ای که در مسیر فرار از جنگ و ناامنی، امواج دریا جسم مرده آن را به ساحل انداخت، قلب بشریت در سراسر جهان را چنان در چنگال خود فشرد که جهانی را به گریستن انداخت.

این تراژدی همراه خود به موجی از احساسات بشردوستانه و  حمایتی در سراسر جهان، و بخصوص در کشورهای غربی، دامن زد. احساساتی که خشم و نفرت از نقش و بی مسئولیتی قدرت های حاکم، کینه و انزجار از بی عدالتی، مستقیما دولت های غربی را نشانه گرفته است.

قربانی کوچک هالوکاست فراری که چند سال است در جریان است، تنها یکی از هزاران هزار انسانی است که سالها است در راه گریز از جنگ و ناامنی و رساندن خود به نقطه ای امن، به کام مرگ کشیده میشوند. او تنها یکی از هزاران هزار نفری است که در دریاها و اقیانوس ها، در جاده  ها و لابلای محموله کامیون ها، و یا زیر سیم خاردارها و مشت و لگد ماموران مرزی، به قتل میرسند. با این وجود، تصویر جثه کوچک و بی جان او بر شن های ساحل،  شیپور "دیگر بس است" را در سراسر اروپا و در منازل مردم، به صدا درآورد! 

معلوم شد که هرچند بر صدر "جهان متمدن"  مشتی اوباش مسلح و متمول کراوت زده امثال کامرون و بلر و بوش نشسته اند،  اما جوامع اروپایی در مقابل این هالوکاست که بیش از همه محصول سیاست های میلتاریستی "جهان متمدن" است، ساکت نخواهد نشست! 

 "هیچ انسانی غیرقانونی نیست"!  فراریان از جنگ و تخریب و ناامنی، بیش از پناهنده و مهاجر و  انسانهای برابر با شهروندان همه جوامع پیشرفته اند! مرزها را بازکنید! درهای خانه هایتان را بگشایید! ما شهروندان جامعه جهانی و برابریم! ما همه مسئول زندگی امن شهروندان جهانیم! "مرگ بر نژادپرستی  و حامیان آن! کمترین عکس العمل مردم بشردوست است.

به این هالوکاستی که  فراریان از جنگ و ناامنی و بمباران و کشتار در خاورمیانه و آفریقا را در دریاها و اقیانوس ها و در میان بار کامیون ها به کام مرگ می کشد، باید برای همیشه پایان داد!

موج چند ده میلیونی آوارگی و خانه خرابی و گرسنگی امروز مردم٬  نتیجه مستقیم سیاستها و دولتهایی است که در سازمان ملل و ناتو٬ معماران جنگ و جنایات بی سابقه در عراق٬ لیبی٬ سوریه٬ افغانستان و افریقا بوده اند.  این هالوکاستی است که  آنها به کمک متحدان محلی خود پیش برده اند و امروز برای این مردم شانه بالا می اندازند و از قبول کوچکترین مسئولیتی سرباز میزنند.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست، همه فعالین و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب، همه فراریان و فعالین سیاسی ایرانی که خود چندین نسل تجربه فرار از جنگ و سرکوب و  توحش جمهوری اسلامی ایران را دارند، را فرامیخواند که در حمایت از همه کسانی که بدنبال نقطه ای امن ناچار به فرار میشوند، فعالانه اعتراض کنند و در تحرکاتی که در کشورهای مختلف به جریان افتاده است، شرکت کنند.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست از اعضا و دوستداران خود میخواهد که همه امکانات و ابتکارات خود٬ برای حمایت و به کرسی نشاندن خواست های پناهندگان و فراریان از جنگ و ناامنی، را به کار اندازند.  باید قدرت های حاکم را مجبور کرد که مرزها را باز کنند و همه امکانات موجود برای تامین سرپناه و یک زندگی سالم و امن را، همچون همه شهروندان جامعه، فراهم کنند.

 

 

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست – خط رسمي

٤ سپتامبر ۲۰۱۵